งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ScienceDirec t จัดทำโดย ปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุ รักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ScienceDirec t จัดทำโดย ปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุ รักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ScienceDirec t จัดทำโดย ปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุ รักษ์

2 ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลดรรชนีวารสารครอบคลุมทุก สาขาวิชา เน้นสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มีบทความมากกว่า 10,616,964 บทความ จากวารสารมากกว่า 2,500 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full text) และ บทคัดย่อ (Abstract) สำหรับข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ส่วนใหญ่ดู ได้ตั้งแต่ปี 1995- ปีปัจจุบัน

3 ช่องทางการเข้าใช้ ฐานข้อมูล ScienceDirect เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุด http://www.library.tu.ac.th http://www.library.tu.ac.th เลือกเมนู E-Resources เลือกเมนูย่อย Online Databeses เลือกฐานข้อมูล ScienceDirect เข้าสู่เว็บไซต์โดยตรงของฐานข้อมูล ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/

4 How to search Search Basic search Article search Image search Advanced search Expert search Browse By alphabetical By subject

5 Basic search : articles 1. หากต้องการสืบค้นบทความ ให้คลิกเลือก Articles 2. ในช่อง All fields ใส่คำค้นที่ต้องการ 3. คลิกที่ Search ScienceDirect

6 Search results 1. จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำค้น 2. สามารถจัดเรียงผลลัพธ์ได้ตามความเข้าเรื่องและ ตามปีพิมพ์ 3. ข้อมูลของแต่ละรายการประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ แต่ง ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปีพิมพ์ เลขหน้า พร้อมทั้งให้สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มใน รูปแบบ PDF

7 Search results คลิกที่คำว่า show preview จะได้รายการ สาระสังเขป ดังรูป

8 Search results 1. คลิกที่ PDF หากต้องการดูเอกสารฉบับเต็ม 2.Related articles คือ บทความอื่นๆ ที่มีเนื้อหา เกี่ยวข้องกับบทความนี้ 3.Related reference work articles หมายถึง บทความอื่นๆ ที่ใช้รายการอ้างอิงคล้ายคลึงกับ ที่บทความนี้ใช้อ้างอิง

9 Filter 1. หากต้องการสืบค้นข้อมูลจากผลลัพธ์ที่ได้ให้ เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น สามารถทำได้ด้วยการพิมพ์ คำค้นที่ต้องการลงในช่อง Search within results 2. จำกัดผลการสืบค้นด้วย Refine results โดยสามารถ จำกัดได้จากตัวเลือก content type, journal titles, topic, year

10 Basic search : images 1. หากต้องการสืบค้นข้อมูลภาพ ตาราง หรือวิดีโอ ให้ เลือกสืบค้นที่ Images 2. ใส่คำค้นที่ต้องการลงในช่องสืบค้น 3. คลิก Search ScienceDirect

11 Search results ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้นจะ ประกอบด้วยรูปภาพและชื่อ รูปภาพ ด้านล่างของภาพจะ ให้รายละเอียดของบทความ พร้อมทั้งเอกสารฉบับเต็ม ของบทความ และให้ลิงค์ ภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพ นี้

12 Advanced search 1. พิมพ์คำค้นคำแรกลงในช่อง search box 2. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ 3. เลือกตัวเชื่อมคำค้น ได้แก่ and or not 4. พิมพ์คำค้นคำที่สองลงในช่อง search box 5. คลิก search

13 Search results จำนวนผลลัพธ์ แต่ละรายการจะให้รายละเอียดทาง บรรณานุกรม ได้แก่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชื่อวารสาร ปี ที่ ฉบับที่ เดือน ปี เลขหน้า พร้อมทั้งให้ สาระสังเขป เอกสารฉบับเต็ม และบทความอื่นที่ เกี่ยวข้องกับรายการนี้

14 Browse : by titles จากหน้า home ให้คลิกที่ คำว่า Browse จะปรากฏรายชื่อวารสารเรียงตามลำดับอักษร หากต้องการ ดูวารสารชื่อใดให้คลิกที่ชื่อวารสารเพื่อดูรายละเอียดทาง บรรณานุกรม พร้อมทั้งปีพิมพ์ที่สามารถดูเอกสารฉบับเต็ม ได้

15 Result รูปเล่มวารสารและ สำนักพิมพ์ Volume และ Issue ที่ สามารถดู Full Text ได้จะมี สัญลักษณ์ หากต้องการดู Full Text ให้ คลิกที่ PDF

16 Browse by subject คลิกที่ Journals/Books by Subject จะพบหัวข้อใหญ่ 4 หัวข้อ ได้แก่ 1.Physical Science and Engineering 2.Life Science 3.Health Science 4.Social Science and Humanities หมายเหตุ ภายใต้หัวเรื่องใหญ่ จะแบ่งเป็นหัวเรื่องย่อย และ ภายใต้หัวเรื่องย่อยก็จะถูกแบ่งหัว เรื่องย่อยลงไปอีก หากต้องการทราบว่าวารสารที่อยู่ ภายใต้หัวเรื่องย่อยนั้นๆ มีวารสาร อะไรบ้าง ให้ดับเบิลคลิกที่ เครื่องหมาย + ที่อยู่หน้าหัวเรื่อง ย่อยนั้น

17 การจัดการผลการสืบค้น E-mail articles คือ การส่งผลการสืบค้นไปที่ E-mail address โดยข้อมูลที่ได้ประกอบด้วย citation+ links Export citations คือ การส่งผลการสืบค้นไปจัดเก็บไว้ใน โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote Download multiples PDFs คือ การดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่อยู่ใน รูปแบบ PDF สามารถดาวน์โหลดได้พร้อมกัน สูงสุดครั้งละ 20 รายการ

18 E-mail articles 1. คลิก  หน้ารายการที่ต้องการส่งไปยัง E-mail 2. คลิกคำว่า E-mail articles

19 1. กรอกข้อมูลในส่วนของชื่อผู้ส่ง อีเมลแอดเดรสผู้ส่ง และอีเมลแอดเดรสของผู้รับ 2. จากนั้นคลิก Send

20 Export citations 1. คลิก  หน้ารายการที่ต้องการจัดส่งเข้าสู่ โปรแกรม EndNote 2. คลิกที่ Export citations

21 1.Content format ให้เลือก citations and abstracts ส่วน Export format ระบบจะ default เป็น RIS ให้ เลือกตามนั้น 2. คลิกที่ Export เพื่อส่งรายการเข้าสู่โปรแกรม จัดการรายการบรรณานุกรม

22 Download multiples PDFs 1. คลิก  หน้ารายการที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสาร ฉบับเต็ม โดยสามารถคลิกได้สูงสุด 20 รายการ 2. คลิกที่คำว่า Download multiples PDFs

23 1. ตั้งชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม 2. คลิกเลือก drive ที่ต้องการจัดเก็บไฟล์ เอกสารฉบับเต็ม 3. คลิก  Download abstract if full text is not available เพื่อให้ระบบดาวน์โหลด สาระสังเขปให้แทน ในกรณีที่ไม่สามารถดาวน์ โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ 4. คลิก Begin Download


ดาวน์โหลด ppt ScienceDirec t จัดทำโดย ปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุ รักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google