งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IngentaConnect.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IngentaConnect."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IngentaConnect

2 IngentaConnect ฐานข้อมูลบทความวารสารภาษาต่างประเทศ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ให้วารสารมากกว่า 31,699 ชื่อเรื่อง ในสาขาต่างๆ เช่น Agriculture Arts and Humanities Chemistry Economics and Business Medicine ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม พร้อมสาระสังเขป สามารถดูเอกสารฉบับเต็มเฉพาะรายการที่ห้องสมุดบอกรับ

3 How to search Browse publication Quick search Advanced search
Electronic content Fax/Ariel content Journal or book title Subscribed titles Advanced search Browse publication Publication title Subject Area Connect Collections Publisher Name

4 Quick search Electronic content Fax/Ariel content
การสืบค้นคำสำคัญจากชื่อบทความและสาระสังเขปที่อยู่ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Fax/Ariel content การสืบค้นคำสำคัญจากชื่อเรื่องและสาระสังเขปที่ไม่ได้อยู่ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แต่ระบบสามารถส่งบทความให้ผู้ใช้ผ่านทาง Fax หรือ Ariel ได้ (เสียค่าใช้จ่าย) Journal or Book title สืบค้นชื่อวารสารหรือหนังสือ Subscribed titles สืบค้นจากวารสารที่สำนักหอสมุด บอกรับเท่านั้น

5 Advanced search Search for: (*)
ผู้ค้นสามารถใช้คำสั่ง AND OR NOT เชื่อมคำค้นได้ โดยการพิมพ์ลงในช่อง Search box ยกตัวอย่างเช่น badger and population badger or population badger not tuberculosis ใช้เครื่องหมาย * สำหรับการลดคำทางไวยากรณ์ เช่น psychol* ได้ผลการสืบค้น ดังนี้ psychology, psychological, psychologically เป็นต้น

6 Advanced search Search for: (*) Author:
In article title, Keywords or abstract การสืบค้นคำสำคัญจากเขตข้อมูลชื่อบทความและสาระสังเขป In article title การสืบค้นคำสำคัญจากเขตข้อมูลชื่อบทความเท่านั้น Author: สืบค้นจากชื่อผู้เขียนบทความ

7 Advanced search Publication: (*) Word (s) in title Exact title ISSN
สืบค้นคำสำคัญที่ปรากฏในชื่อวารสาร Exact title สืบค้นคำสำคัญที่ปรากฏในชื่อวารสาร โดยผลลัพธ์ที่ได้ต้องจัดเรียงลำดับคำเหมือนกับ คำค้นที่ใช้สืบค้น ISSN สืบค้นจากเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร

8 Advanced search Volume: Issue: Show: Display:
สืบค้นจาก Issue หรือ Number ของวารสาร Show: Electronic content แสดงเฉพาะรายการที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Fax/Ariel content แสดงเฉพาะรายการที่ไม่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Subscribed Titles แสดงเฉพาะรายการที่บอกรับเท่านั้น From …… to …….. แสดงผลโดยการจำกัดปีพิมพ์ Display: สามารถกำหนดให้แสดงผลการสืบค้นหน้าจอละ 10, 20 หรือ 50 รายการ

9 Browse publication Publication Title Subject Area Connect Collections
การสำรวจเลือกดูจากชื่อวารสาร Subject Area การสำรวจเลือกดูจากหัวเรื่องของวารสาร Connect Collections การสำรวจเลือกดูจากเซตย่อยของสำนักพิมพ์ Publisher Name การสำรวจเลือกดูจากชื่อสำนักพิมพ์

10 ตัวอย่างการสืบค้น Quick search
เลือกเขตข้อมูล Electronic content คลิก Go

11 ผลการสืบค้นแบบ Quick search
ระบบจะแสดงจำนวนบทความที่เกี่ยวข้องกับคำค้นทั้งหมดให้ทราบ คลิกที่ชื่อบทความที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม

12 รายละเอียดทางบรรณานุกรม + สาระสังเขปของบทความ

13 ตัวอย่างการสืบค้นแบบ Advanced search
พิมพ์คำค้นลงในช่อง Search for: ระบุให้ค้นจาก In article title, keywords … Show: เลือก Subscribed titles เพื่อแสดงเฉพาะรายการที่ดู Full Text ได้ คลิก Search

14 รายละเอียดผลการสืบค้นแบบ Advanced search

15 ให้สาระสังเขปและสามารถดู Full Text ได้

16 ตัวอย่างการ Browse by Subject area
Economics and Business จำกัดผลการสืบค้น ด้วยการให้ระบบแสดงเฉพาะรายการที่ดู Full Text ได้

17 ผลการ Browse by subject
คลิกที่ชื่อวารสาร

18 หน้าจอแสดง Volume, Number
คลิกเลือก Vol. และ No. ที่ต้องการ

19 รายละเอียดของบทความภายใต้ Vol. และ No.

20 รายละเอียดของแต่ละบทความ
คลิกที่ PDF เพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม

21 เอกสารฉบับเต็มในรูป PDF


ดาวน์โหลด ppt IngentaConnect.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google