งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IngentaConnect. IngentaConnect ฐานข้อมูลบทความวารสาร ภาษาต่างประเทศ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ให้วารสารมากกว่า 31,699 ชื่อเรื่อง ใน สาขาต่างๆ เช่น Agriculture.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IngentaConnect. IngentaConnect ฐานข้อมูลบทความวารสาร ภาษาต่างประเทศ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ให้วารสารมากกว่า 31,699 ชื่อเรื่อง ใน สาขาต่างๆ เช่น Agriculture."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IngentaConnect

2 IngentaConnect ฐานข้อมูลบทความวารสาร ภาษาต่างประเทศ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ให้วารสารมากกว่า 31,699 ชื่อเรื่อง ใน สาขาต่างๆ เช่น Agriculture Agriculture Arts and Humanities Arts and Humanities Chemistry Chemistry Economics and Business Economics and Business Medicine Medicine ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม พร้อม สาระสังเขป สามารถดูเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะรายการที่ห้องสมุดบอกรับ

3 How to search Quick search Quick search Electronic content Fax/Ariel content Journal or book title Subscribed titles Advanced search Advanced search Browse publication Browse publication Publication title Subject Area Connect Collections Publisher Name

4 Quick search Electronic content การสืบค้นคำสำคัญจากชื่อบทความและสาระสังเขปที่ อยู่ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นคำสำคัญจากชื่อบทความและสาระสังเขปที่ อยู่ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Fax/Ariel content การสืบค้นคำสำคัญจากชื่อเรื่องและสาระสังเขปที่ไม่ได้ อยู่ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แต่ระบบสามารถส่ง บทความให้ผู้ใช้ผ่านทาง Fax หรือ Ariel ได้ ( เสีย ค่าใช้จ่าย ) การสืบค้นคำสำคัญจากชื่อเรื่องและสาระสังเขปที่ไม่ได้ อยู่ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แต่ระบบสามารถส่ง บทความให้ผู้ใช้ผ่านทาง Fax หรือ Ariel ได้ ( เสีย ค่าใช้จ่าย ) Journal or Book title สืบค้นชื่อวารสารหรือหนังสือ สืบค้นชื่อวารสารหรือหนังสือ Subscribed titles สืบค้นจากวารสารที่สำนักหอสมุด บอกรับเท่านั้น สืบค้นจากวารสารที่สำนักหอสมุด บอกรับเท่านั้น

5 Advanced search Search for: (*) ผู้ค้นสามารถใช้คำสั่ง AND OR NOT เชื่อมคำค้น ได้ โดยการพิมพ์ลงในช่อง Search box ยกตัวอย่างเช่น ผู้ค้นสามารถใช้คำสั่ง AND OR NOT เชื่อมคำค้น ได้ โดยการพิมพ์ลงในช่อง Search box ยกตัวอย่างเช่น badger and population badger and population badger or population badger or population badger not tuberculosis badger not tuberculosis ใช้เครื่องหมาย * สำหรับการลดคำทาง ไวยากรณ์ เช่น psychol* ได้ผลการสืบค้น ดังนี้ psychology, psychological, psychologically เป็นต้น ใช้เครื่องหมาย * สำหรับการลดคำทาง ไวยากรณ์ เช่น psychol* ได้ผลการสืบค้น ดังนี้ psychology, psychological, psychologically เป็นต้น

6 Advanced search Search for: (*) In article title, Keywords or abstract การสืบค้นคำสำคัญจากเขตข้อมูลชื่อบทความ และสาระสังเขป In article title, Keywords or abstract การสืบค้นคำสำคัญจากเขตข้อมูลชื่อบทความ และสาระสังเขป In article title การสืบค้นคำสำคัญจากเขตข้อมูลชื่อบทความ เท่านั้น In article title การสืบค้นคำสำคัญจากเขตข้อมูลชื่อบทความ เท่านั้นAuthor: สืบค้นจากชื่อผู้เขียนบทความ สืบค้นจากชื่อผู้เขียนบทความ

7 Advanced search Publication: (*) Word (s) in title Word (s) in titleสืบค้นคำสำคัญที่ปรากฏในชื่อวารสาร Exact title Exact title สืบค้นคำสำคัญที่ปรากฏในชื่อวารสาร โดยผลลัพธ์ที่ ได้ต้องจัดเรียงลำดับคำเหมือนกับ คำค้นที่ใช้สืบค้น ISSN ISSNสืบค้นจากเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร

8 Advanced search Volume: สืบค้นจาก Volume ของวารสาร สืบค้นจาก Volume ของวารสารIssue: สืบค้นจาก Issue หรือ Number ของวารสาร สืบค้นจาก Issue หรือ Number ของวารสารShow: Electronic content แสดงเฉพาะรายการที่เป็นเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ Electronic content แสดงเฉพาะรายการที่เป็นเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ Fax/Ariel content แสดงเฉพาะรายการที่ไม่เป็นเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ Fax/Ariel content แสดงเฉพาะรายการที่ไม่เป็นเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ Subscribed Titles แสดงเฉพาะรายการที่บอกรับเท่านั้น Subscribed Titles แสดงเฉพาะรายการที่บอกรับเท่านั้น From …… to …….. แสดงผลโดยการจำกัดปีพิมพ์ From …… to …….. แสดงผลโดยการจำกัดปีพิมพ์Display: สามารถกำหนดให้แสดงผลการสืบค้นหน้าจอละ 10, 20 หรือ 50 รายการ สามารถกำหนดให้แสดงผลการสืบค้นหน้าจอละ 10, 20 หรือ 50 รายการ

9 Browse publication Publication Title การสำรวจเลือกดูจากชื่อวารสาร การสำรวจเลือกดูจากชื่อวารสาร Subject Area การสำรวจเลือกดูจากหัวเรื่องของวารสาร การสำรวจเลือกดูจากหัวเรื่องของวารสาร Connect Collections การสำรวจเลือกดูจากเซตย่อยของสำนักพิมพ์ การสำรวจเลือกดูจากเซตย่อยของสำนักพิมพ์ Publisher Name การสำรวจเลือกดูจากชื่อสำนักพิมพ์ การสำรวจเลือกดูจากชื่อสำนักพิมพ์

10 ตัวอย่างการสืบค้น Quick search 1. พิมพ์คำค้นลงในช่อง Search 2. เลือกเขตข้อมูล Electronic content 3. คลิก Go

11 ผลการสืบค้นแบบ Quick search 1. ระบบจะแสดงจำนวนบทความที่เกี่ยวข้องกับคำค้นทั้งหมดให้ทราบ 2. คลิกที่ชื่อบทความที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม

12 รายละเอียดทางบรรณานุกรม + สาระสังเขปของบทความ

13 ตัวอย่างการสืบค้นแบบ Advanced search 1. พิมพ์คำค้นลงในช่อง Search for: ระบุให้ค้นจาก In article title, keywords … 2.Show: เลือก Subscribed titles เพื่อแสดงเฉพาะรายการที่ดู Full Text ได้ 3. คลิก Search

14 รายละเอียดผลการสืบค้นแบบ Advanced search

15 ให้สาระสังเขปและสามารถดู Full Text ได้

16 ตัวอย่างการ Browse by Subject area คลิกเลือก Subject ที่ ต้องการ เช่น Economics and Business จำกัดผลการสืบค้น ด้วยการให้ระบบ แสดงเฉพาะรายการ ที่ดู Full Text ได้

17 ผลการ Browse by subject คลิกที่ชื่อวารสาร

18 หน้าจอแสดง Volume, Number คลิกเลือก Vol. และ No. ที่ต้องการ

19 รายละเอียดของบทความภายใต้ Vol. และ No.

20 รายละเอียดของแต่ละบทความ คลิกที่ PDF เพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม

21 เอกสารฉบับเต็มในรูป PDF


ดาวน์โหลด ppt IngentaConnect. IngentaConnect ฐานข้อมูลบทความวารสาร ภาษาต่างประเทศ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ให้วารสารมากกว่า 31,699 ชื่อเรื่อง ใน สาขาต่างๆ เช่น Agriculture.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google