งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates

2 Page 2 ชื่อนางสาวอัมรา สุขสุเมฆ ชื่อเล่น กุ้งเต้น เกิดวันที่ 29 กันยายน 2535 อายุ 19 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน มีพี่น้อง 2 คน เป็นคนที่ 1 สีที่ชอบ สีเขียว กีฬาที่ชอบ แบตมินตัน วิชาที่ชอบ สังคมศึกษา งานอดิเรก เล่นอินเตอร์เน็ต ฟังเพลง คติประจำใจ ทำทุกวันให้ดีที่สุด

3 Free Powerpoint Templates Page 3 ประวัติคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์

4 Free Powerpoint Templates Page 4 คณะศึกษาศาสตร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ. ศ. 2512 โดยเมื่อเริ่มจัดตั้ง คณะศึกษาศาสตร์มีหน่วยงานภายใน รวม 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย ภาควิชา การศึกษา ภาควิอาชีวศึกษา ภาควิชาพละ ศึกษา และสำนักงานเลขานุการ ต่อมา พ. ศ. 2547 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นมา และในปี พ. ศ. 2550 คณะฯ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ” ตามประกาศสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนชื่อคณะศึกษาศาสตร ์ กำแพงแสน และปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงาน ภายใน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2550 เป็น ต้นมา ซึ่งการเปลี่ยนชื่อและปรับโครงสร้างการแบ่งส่วน หน่วยงานภายในครั้งนี้ ทำให้คณะฯ มีหน่วยงานภายในทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ภาควิชา ครุศึกษา ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ ชุมชน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ศูนย์วิจัยและบริการ วิชาการ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ปัจจุบัน คณะฯ บริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของ รศ. บรรจบ ภิรมย์คำ คณบดีศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์โดยมีวาระ การดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2552

5 Free Powerpoint Templates Page 5 คณะศึกษาศาสตร์ ฯ


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google