งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

JSTOR ฐานข้อมูลวารสารฉบับย้อนหลัง ครอบ คลุมสหสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ให้ ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "JSTOR ฐานข้อมูลวารสารฉบับย้อนหลัง ครอบ คลุมสหสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ให้ ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 JSTOR ฐานข้อมูลวารสารฉบับย้อนหลัง ครอบ คลุมสหสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ให้ ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม ในรูป PDF

2 JSTOR : Home 1. เมนูการสืบค้น เช่น Search, Browse 2. MyJSTOR ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนเพื่อให้สามารถใช้บริการต่างๆ ของ JSTOR ได้ เช่น Save citations, citations, Export citations 3. Search the Collections คือ การสืบค้นโดยใช้คำ หรือ วลี ในการสืบค้น ผลการสืบค้นจะได้ข้อมูลกว้างมาก เนื่องจากระบบจะสืบค้นจากทุกๆ เขตข้อมูล 1 3 2

3 MyJSTOR  การลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อให้สามารถใช้บริการ ต่างๆของ JSTOR เช่น Save citations citations Export citations to bibliographic software  คลิกที่ MyJSTOR แล้วทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนที ละขั้น  ผู้ใช้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ให้ใส่ Username และ Password จากนั้นคลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

4 How to Search  Search  Basic search  Advanced search  Article locator  Browse  By Discipline  By Title  By Publisher

5 Basic search  สืบค้นจากทุกๆ เขตข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นชื่อเรื่อง หัวเรื่อง สาระสังเขป  การสืบค้นโดยวลี ให้ใส่ไว้ภายในเครื่องหมาย “ ”  ต้องการสืบค้นจากในชื่อเรื่องให้ใส่ ti: ตามด้วยชื่อเรื่อง เช่น ti:(two person cooperative games)  ต้องการสืบค้นจากผู้ชื่อแต่ง ให้ใส่ au: ตามด้วยชื่อผู้แต่ง เช่น au:”john nash”  สามารถใช้ and or not เชื่อมคำค้นได้ ในกรณีที่มีหลาย คำค้น เช่น ti: "two person cooperative games" AND au:"john nash"  ต้องการสืบค้นภายนอกฐานข้อมูล JSTOR ไปพร้อมๆ กัน ให้ คลิกที่ □ search for link to article outside of JSTOR  สามารถจำกัดผลการสืบค้นให้แคบลงด้วย Limit by Discipline

6 ตัวอย่างการสืบค้นด้วย Basic search 1. พิมพ์คำค้นลงในช่องการสืบค้น พร้อมทั้งใส่คำค้นไว้ใน เครื่องหมาย “…..” เนื่องจากต้องการให้ผลการสืบค้น เรียงลำดับคำตามคำค้นที่ได้พิมพ์ไว้ 2. จากนั้นคลิก Search เพื่อเริ่มผลการสืบค้น

7 Search results  ระบบจะแจ้งจำนวนผลการสืบค้นทั้งหมดให้ทราบ โดยปกติจะแสดง ข้อมูลหน้าจอละ 25 รายการ  สามารถเรียงลำดับผลการสืบค้นตาม Relevance หรือ Date  คลิกที่ PDF หากต้องการดูเอกสารฉบับเต็ม  หากต้องการ Export citations ให้คลิก □ หน้ารายการบทความที่ ต้องการ จากนั้นคลิกที่ save citations (s) ข้อมูลที่เลือกจะถูกเก็บ ไว้ที่ MyJSTOR

8 Advanced search  ใช้ในกรณีที่มีคำค้นหลายๆ คำ สามารถเชื่อมคำค้นด้วย and or not  สามารถเลือกเขตข้อมูลที่ต้องการสืบค้นได้ เช่น ชื่อ เรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาระสังเขป  สามารถสืบค้นข้อมูลจากภายนอกฐาน JSTOR ได้ เช่นเดียวกับ Basic search  สามารถ Limit ผลการสืบค้น ดังนี้ Document type Date range Article language Journal title Discipline

9 ตัวอย่างการสืบค้นแบบ Advanced search 1. พิมพ์คำค้นคำที่ 1 ลงในช่องการสืบค้น เลือกเขตข้อมูล เป็น article title 2. เชื่อมคำค้นด้วย and 3. พิมพ์คำค้นคำที่ 2 ลงในช่องการสืบค้น เลือกเขตข้อมูล เป็น full-text 4. คลิก Search เพื่อเริ่มการสืบค้น

10 Search results  ระบบจะแสดงผลการสืบค้นทั้งหมด โดยปกติระบบจะแสดง ข้อมูลหน้าจอละ 25 รายการ  สามารถเรียงผลการสืบค้นตาม Relevance หรือ Date  คลิกที่ PDF หากต้องการดูเอกสารฉบับเต็ม  คลิก □ หน้ารายการที่ต้องการ เพื่อจัดเก็บบทความไว้ใน MyJSTOR และใช้ในการนำส่งข้อมูลบรรณานุกรมเข้าสู่โปรแกรม EndNote

11 Article Locator  ใช้สำหรับค้นหาบทความวารสาร จากข้อมูลต่อไปนี้ article title author Journal title ISSN Volume Number Start page Month/season Year

12 ตัวอย่างการสืบค้น Article Locator 1. ใส่ชื่อเรื่องลงในช่อง Article title: 2. ใส่ชื่อผู้แต่งลงในช่อง Author: 3. ใส่ชื่อวารสารลงในช่อง Journal: 4. หากทราบข้อมูลอื่นๆ เช่น Volume, Number ก็สามารถใส่ ข้อมูลได้ 5. คลิก Search เพื่อเริ่มสืบค้น

13 Search results ได้ผลลัพธ์ 1 รายการ ตรงกับคำค้นที่ใช้ในการสืบค้น คลิกที่ PDF หากต้องการดูเอกสารฉบับเต็ม หากต้องการ export citations ให้คลิกที่ □ หน้ารายการ จากนั้นคลิก save citations (s) บทความจะถูกจัดเก็บไว้ ใน MyJSTOR เพื่อใช้ในการนำส่งบรรณานุกรมเข้าสู่ โปรแกรม EndNote ต่อไป

14 Browse  By Discipline  การไล่เรียงวารสารตามสาขาวิชาของวารสาร  By Title  การไล่เรียงวารสารตามลำดับอักษรของชื่อวารสาร  By Publisher  การไล่เรียงวารสารตามลำดับอักษรของสำนักพิมพ์ ผู้ผลิตวารสาร

15 หน้าจอ Browse by Discipline คลิก drop-down เพื่อเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ จากนั้นคลิก ภายใต้ชื่อสาขาวิชาที่ได้เลือกไว้ จะปรากฏรายชื่อวารสาร เรียงตามลำดับอักษร วารสารแต่ละรายการจะให้รายละเอียดปีพิมพ์ที่สามารถดู Full Text ได้ คลิกที่ชื่อวารสาร หากต้องการดู Full Text

16 หน้าจอ Browse by Title คลิกที่ตัวอักษร A-Z เพื่อไล่เรียงวารสารตามลำดับอักษร ของชื่อวารสาร เลื่อน Scroll bar ลงด้านล่างหน้าจอ เพื่อดูรายชื่อวารสาร ทั้งหมดที่มีให้บริการใน JSTOR คลิกที่ชื่อวารสาร หากต้องการดู Full Text

17 หน้าจอ Browse by Publisher คลิกที่ A-Z เพื่อไล่เรียงชื่อสำนักพิมพ์ตามลำดับอักษร เลื่อน Scroll bar ลงด้านล่างหน้าจอ เพื่อดูรายชื่อสำนักพิมพ์ ทั้งหมดที่มีใน JSTOR คลิกที่ชื่อสำนักพิมพ์ หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับ สำนักพิมพ์ เช่น  Contact Information  Publication in JSTOR  website

18 Export citations to EndNote  คลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ  คลิกที่ MyJSTOR > Saved citations  ปรากฏรายการบทความที่ได้จัดเก็บไว้ใน MyJSTOR หากต้องการส่งรายการเข้าสู่โปรแกรม EndNote ให้ทำ ตามขั้นตอน ดังนี้ คลิก □ หน้ารายการที่ต้องการ คลิกที่ Export article citations คลิกที่ EndNote

19 Thank You สอบถามการใช้ฐานข้อมูล JSTOR ได้ที่ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ โทร


ดาวน์โหลด ppt JSTOR ฐานข้อมูลวารสารฉบับย้อนหลัง ครอบ คลุมสหสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ให้ ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google