งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Linked List List is group of nodes that consists of data and link.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Linked List List is group of nodes that consists of data and link."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Linked List List is group of nodes that consists of data and link.

2 Node of list struct Node { itemType item Node *next; }; //end struct
Node *head;

3 Head is start node of linked list.
List is null if head is equal to null. Types of list - Unsorted list - Sorted list - Circular linked list - Doubly linked list Operations of list - Traverse - Insert - Remove - Find

4 กำหนดให้ตัวแปร head เป็นตัวแปรที่
Linked list traverse กำหนดให้ตัวแปร head เป็นตัวแปรที่ เก็บค่าตำแหน่งเริ่มต้น และค่าตัวสุดท้าย ของ link ที่เก็บไว้ที่ตัวแปร next มีค่า เป็น null ให้ตัวแปร cur ใช้ในการท่องไปใน list cur = head; while (cur != NULL) { cur = cur.next; print (cur.item); }

5 กำหนดให้ตัวแปร head เป็นตัวแปรที่
Linked list searching กำหนดให้ตัวแปร head เป็นตัวแปรที่ เก็บค่าตำแหน่งเริ่มต้น และค่าตัวสุดท้าย ของ link ที่เก็บไว้ที่ตัวแปร next มีค่า เป็น null ค่าที่ต้องการค้นคือ data ให้ตัวแปร cur ใช้ในการท่องไปใน list cur = head; ปรับแก้? while (cur != NULL) { cur = cur.next; ……. }

6 Insertion to linked list

7 head head head head head

8 Deletion linked list - delete ตำแหน่งแรก - delete ตำแหน่งใด ๆ - delete ตำแหน่งสุดท้าย

9 Circular linked list - Last node points to first node
- All nodes have successor - None NULL node in list

10 Doubly linked list


ดาวน์โหลด ppt Linked List List is group of nodes that consists of data and link.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google