งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารเรียนวันที่ 7 กันยายน 2555 การบริหารสินค้าคง คลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารเรียนวันที่ 7 กันยายน 2555 การบริหารสินค้าคง คลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารเรียนวันที่ 7 กันยายน 2555 การบริหารสินค้าคง คลัง

2 Types of Inventory Raw materials Purchased parts and supplies Labor In-process (partially completed) products Component parts Working capital Tools, machinery, and equipment Finished goods Inventory คือสิ่งที่มีไว้เพื่อตอบสนอง อุปสงค์ในอนาคต เรื่องต้องตัดสินใจ จะสั่งเท่าไร ในเวลาเมื่อไร

3 Inventory at Different Stocking Points

4 Inventory Costs Carrying Cost – ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา – เช่น ค่าโกดัง ค่าดอกเบี้ย ค่า ประกันภัย Ordering Cost – ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ – เช่น ค่าเดินทาง ค่าขนส่ง ค่าเอกสาร สั่งซื้อ Shortage Cost – ค่าเสียโอกาสที่ไม่สามารถตอบสนอง – ความต้องการลูกค้า ลูกค้าอาจไปซื้อ จากคู่แข่ง EOQ ปริมาณ ต้นทุน

5 Inventory Control Systems ใช้กับ Independent Demand ABC Classification Model Basic Model : Economic Order Quantity (EOQ) Fixed-order-quantity system (Continuous) –constant amount ordered when inventory declines to predetermined level Fixed-time-period system (Periodic) –order placed for variable amount after fixed passage of time

6 Independent Demand Inventory Management Inventory Classification can help you determine which inventory items are most important Items that are most important –Are reviewed continuously –Have their inventory records checked for accuracy more often Items that are relatively unimportant –Are reviewed periodically –Have their inventory records checked less frequently

7 Identifying Important Inventory Items ABC Classification System Demand volume & value of items vary Classify inventory into 3 categories Class% of Items% of Dollars –A5 - 1570 - 80 –B3015 –C50 - 605 - 10

8 Identifying Important Inventory Items ABC Inventory Analysis Percent of Inventory Items Percent of Annual Dollar Usage A Items B Items C Items

9 ABC Classification System ใช้หลักการบริหารโดยข้อแตกต่าง (Management by Exception) ใช้ได้กว้างขวาง รวมถึง อุปกรณ์ เครื่องจักร ของที่มีราคาแพง Demand volume & value of items vary Classify inventory into 3 categories Class% of Units% of Dollars A5 - 1570 - 80 B30 15 C50 - 605 - 10

10 ABC Classification Example

11 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 1111 Independent Demand Inventory Management Independent Demand Inventory Management answers two questions: –How much to order As a function of the costs of ordering versus the costs of not ordering –When to order Often as a function of the relative importance of an item as well as other factors

12 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 1112 Inventory Control Systems For Independent Demand Items Fixed-order-quantity (Continuous review) Re-order Point system –constant amount ordered when inventory declines to predetermined level Fixed-time-period (Periodic review) system –order placed for variable amount after passage of a fixed amount time

13 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 1113 The Inventory Order Cycle Demand rate 0Time Lead time Lead time Order Placed Order Placed Order Received Order Received Inventory Level Reorder point, R Order qty, Q

14 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 1114 EOQ Model Cost Curves Slope = 0 Total Cost Ordering Cost = C o D/Q Order Quantity, Q Annual cost ($) Minimum total cost Optimal order Q opt Carrying Cost = C c Q/2

15 Reorder Point With A Safety Stock Reorder point, R Q 0 Inventory level LT Time Safety stock


ดาวน์โหลด ppt เอกสารเรียนวันที่ 7 กันยายน 2555 การบริหารสินค้าคง คลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google