งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน Performance Management โดย อาจารย์ มุกดา สุนทรรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน Performance Management โดย อาจารย์ มุกดา สุนทรรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน Performance Management โดย อาจารย์ มุกดา สุนทรรัตน์

2 การบริหารการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน  ปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานใน ปัจจุบัน –..................................................... –......................................................

3 Performance Development Five Key Premises  People want to become better at what they do, they want to expand their knowledge, skills, abilities and experience THEY WANT TO BECOME MORE COMPETENT  Success is an important factor in performance because it is contagious. PEOPLE WANT TO BE SUCCESS

4 Continue:  People like to be acknowledge and recognized for what they do,and for the contributions they make. PEOPLE WANT TO BE APPRECIATED FOR THEIR EFFORTS!  Individuals have a desire to improve themselves through ongoing learning and to increase their own effectiveness. THEY WANT TO LEARN, DEVELOP AND GROW!  Lastly, in their efforts and their work PEOPLE WANT TO MAKE A CONTRIBUTION!

5 ความสัมพันธ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคล People Development PA &HRM Relationship Merit Increase Promotion Transfer

6 วัตถุประสงค์การบริหารการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อทราบความสัมพันธ์ KPI กับการ ประเมินผลการปฎิบัติงาน  เพื่อกำหนด น้ำหนัก ปัจจัยความสำเร็จของ งานในการวัดผลสำเร็จของ องค์การ

7 เครื่องมือในการวัดผลสำเร็จของ องค์การ (Corporate Balanced Scorecard)  Vision- Corporate Business Line of sight  Mission – Corporate Balances Scorecard  Strategy – SMART Goals  Action Plan- Key Performance Indicators  Evaluation - Performance Management  Improvement – Enhancing Plan  Change- Standard Setting

8 เครื่องมือในการวัดความสำเร็จของหน่วยงาน (Corporate Balanced Scorecard)  Corporate Key Performance Indicators –Finance ( Profit, revenue, Customer Satisfaction,Market Share) –Process, IC (Process Improvement, –Growth (People Development,Productivity Increase ) –Business Development ( Innovation,new products )

9 การสร้างเครื่องมือวัดความสำเร็จของพนักงาน งานรายบุคคล (Key Performance Indicator)  Key Performance Indicator  Job Description  Job Competency  Target Commitment –SMART Goals –S tretch –M easuring –A lignment to Business –R eallity –T ime bound

10 Target Setting Process - Employee commitment  Manager cascade Corporate Business Direction  Employee translate business direction into appropriate individual Performance Target  Employee and manager discuss and agree on performance target  Employee commitment his/her KPI

11 SMART Objectives  Stretch- stretch individuals to contribute to competitive advantage  Measurable-Identify specific metrics ( quality, quantity, cost etc.) that let some one know that the employee has been successful  Aligned with:  Company ‘s overall business objectives  Realistic –Challenging but attainable  Time bound- Show Time that is the finish date.

12 Work Shop- SMART Goals 5 Minutes  Discuss in Group  Select one for present to all participants  Role Play a KPI setting session on SMART and writing the KPI  Give feedback to your partner at your table

13 Summary  Both the manager and the employee use SMART criteria for setting effective KPI  Quality KPI are critical to an effective Performance Management  Clearly defined KPI( objectives) help to differentiate performance  KPI (Objectives) should support the team objectives  KPI should be revisited during the year.

14 เครื่องมือในการประเมินผล และ ปรับปรุง การปฏิบัติงาน (Performance Appraisal & Improvement Plan)  Corporate Key Success Factors  Weighting KSF by Position  Performance Appraisal Form by Position  Performance Appraisal Feed back technique  Performance Improvement Plan  KPI should be revisited during the year.

15 Work shop- Weighting Performance Factor –  Work in group  Choose KSF  Choose Position to design Weighting Key Success Factor  Weighting for KSF by position  Presentation your Group results to all Participants


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน Performance Management โดย อาจารย์ มุกดา สุนทรรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google