งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของทารกในครรภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของทารกในครรภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของทารกในครรภ์
อ.รุ่งอรุณ พุ่มเจริญ

2 Physicians and scientist believed that the mother’s body protected her fetus from harm and the womb was a peaceful and safe setting for new life to begin.

3 pretest จงให้ความหมายของคำต่อไปนี้ Teratogen organogenesis

4 Developmental stages 3 stages
Preembryonic stage-stage of ovum 3wk after fertilization: tissue grow and differentiate ****Embryonic stage- 4-8wks:organogenesis**** Fetal stage- growth and further development of organ and system

5 Role of nurse Assess clients for environmental and behavioral risks.
Design individualized plans of care that support women in reducing risks in their lifestyles.

6 Role of nurse Intervene using teaching, support, observations, and referrals to minimize environmental risks in pregnancy.

7 Role of nurse Provide ongoing evaluation of maternal and fetal well-being so that care can be tailored to each client’s changing needs.

8 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ
พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม 3. โรคแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ 4. ยาที่ใช้ระหว่างตั้งครรภ์ 5. อายุมารดา 6. Parity ( ลำดับที่ของการมีครรภ์) 7. จิตใจ

9 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ
พันธุกรรม - Autosomal dominant inheritance - Autosomal recessive inheritance - Sex-linked inheritance

10 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ
สิ่งแวดล้อม :teratogen ( สารก่อความพิการ ) โภชนาการ ทุพโภชนาการ แร่ธาตุ สารพิษปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม สารปรุงแต่ง สารกันบูด อากาศ กาซคาร์บอนมอนนอกไซด์ น้ำมันเบนซิน ยาสลบต่างๆน้ำยาซักแห้ง PCBs: ปนเปื้อนน้ำมันที่ปรุงอาหาร :IUGR Insecticide -DDT

11 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ
ปรอท ปนเปื้อนอาหาร มีผลต่อ CNS ( cat dancing) ตะกั่ว ข้ามรกได้*** มีผลต่อระดับสติปัญญา โลหะอื่นๆ

12 Ionizing radiation Energy in wave or particle form,such as X-rays.
The fetal CNS is vulnerable to high-dose radiation, particularly between 7 and 15 weeks gestation. 1920- microcephaly and CNS disturbance. 1945- Hiroshima and Nagasaki(atomic bombs) also.

13 1980- nuclear power plant accident in Chernobyl,(radioactive cesium) – NTD and other malformations, spontaneous abortions and fetal growth retardation.

14 Pesticides 1984- methylisocyanate - spontaneous abortions.
1971- methylmercury (fungicide)- mercury poisoning ; paresthesia and other CNS disturbance. 1950- Minamata –fish- CNS damage.

15 Pesticides and herbicides increase the risks of spontaneous abortion and fetal death and malformation such as cleft lip or extra fingers ( Needleman & Bellinger,1994 ).

16 Industrial Contaminant
Heavy metals Mercury – 1 ppm ;safe Lead- cause reproductive problems (miscarriage, fetal demise, preterm , growth delay and IQ decrease ) Arsenic -cardiac defects

17 PCBs PBBs Polychlorinated biphenyls (PCBs)
Polybromated biphynyls (PBBs) Used in coolants,sealants flame retardants. 1985- PCB-contaminated cooking oil in Japan ; infant ;dark-pigmented skin,gum hyperplasia and LBW.

18 Solvents FOUND IN DRY-CLEANING PRODUCTS, SPRAY ADHESIVES, PAINTS, NAIL POLISH REMOVERS, FELT-TIPPED PEN ETC. Toluene – cardiovascular malformations, miscarriage and anencephaly.

19 Carbon Monoxide Carbon Monoxide is a colorless ,odorless and extremely toxic gas. In animal model – fetal death, neurologic abnormalities, and LBW.

20 Heat and Radiation Radiation Less than 0.05 Gy –safe.
Complete avoidance of X-ray exposure during the first 15 weeks is recommended. More than 0.2 Gy-birth defects. Pregnancy should be limited to no more than Gy( Office of technology Assessment,1985 ).

21 Chemical exposure Ethylene oxide : sterilized instrument,antifreeze
Genetic mutation, spontaneous abortion. ( Gold&Tomich, 1994)

22 Fatigue and Physical Risks
Jobs : stand for long period,lift heavy objects,climb stair, sitting for 8-hour workday fatigue preterm birth,low birth weight,(Simpson,1993). : standing at work more than 7 hours a day increased spontaneous abortion(Fenster et al., 1997).

23 Food Additives and Contaminants
FDA Artificial additive Caffeine Smoking Food contaminant

24 Vitamins Calcium Iron Folic acid Vit A not more than 18,000 IU/d

25 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ
3.โรคแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ หัดเยอรมัน กามโรค เบาหวาน โรคเลือดเข้ากันไม่ได้ : Rh negative โรคติดเชื้ออื่นๆ toxoplasmosis , CMV

26 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ
4. ยาที่ใช้ระหว่างตั้งครรภ์ antihistamine- anomalies erythromycin- liver damage metronidazole- anomalies Phenobarb- infant hemorrhage Phenytoin( Dilantin)- growth retardation Thalidomide- malformation Tetracyclin- brown coloration of teeth

27 Teratogenic Risks of Drugs FDA Categories
Controlled studies in women fail to demonstrate a risk to the fetus in the first trimester or later trimesters. Possibility of fetal harm appears remote

28 Teratogenic Risks of Drugs FDA Categories
B Animal reproduction studies have not demonstrateed a fetal risk, but there are no controlled studies in pregnant women. Or animal studies have shown an adverse effect but the risk is not confiemed in human studies in the first trimester ( there is no evidence of risk in later trimesters).

29 Teratogenic Risks of Drugs FDA Categories
Studies in animals have revealed adverse effects on the fetus, and there are no controlled studies in pregnant women. Or studies in women and animals are not available. Drugs should be given only if the potential benefit justifies the potentil risk to the fetus.

30 Teratogenic Risks of Drugs FDA Categories
X There is positive evidence of human fetal risk, but the benefits from use may be acceptable despite the risk. Studies in animals or humans have demonstrated fetal abnormalities.

31 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ
5.อายุมารดา - teenage pregnancy = dystocia - elderly gravidarum = cell เสื่อมโรคต่างๆตามมารวมถึงโรคทางพันธุกรรม เช่น Down’s syndrome 6. Parity ( ลำดับที่ของการมีครรภ์) - ครรภ์แรกการส่งอาหารทารกไม่ดี ตัวเล็ก 7.จิตใจ

32 reference เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่ม วิชา การพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์ เล่ม 1 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2547. 2. จันทิมา รุ่งเรืองชัย The developing human บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด 2543. 3. Lynna Y. Littleton, Joan C. Engebretson Maternal,Neonatal,and Women’s Health Nursing 2002.


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของทารกในครรภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google