งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 22 มิถุนายน 2550 ความผิดพลาดที่พบ บ่อย มหาวิทยาลัยเนชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 22 มิถุนายน 2550 ความผิดพลาดที่พบ บ่อย มหาวิทยาลัยเนชั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/class Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 22 มิถุนายน 2550 ความผิดพลาดที่พบ บ่อย มหาวิทยาลัยเนชั่น http://www.nation.ac.th มหาวิทยาลัยเนชั่น http://www.nation.ac.th

2 http://www.thaiall.com/class Page: 2 File not found โปรแกรมที่คอมไพล์ไม่ผ่าน มีต้นเหตุไม่ มากนัก ถ้า เข้าใจรูปแบบ ของคำสั่ง ก็จะไม่ผิดพลาด หรือ แก้ไขข้อผิดพลาด ได้โดยง่าย ข้อผิดพลาดพื้นฐาน คือไม่มีแฟ้มที่ต้องการแปล หรือประมวลผล DOS>javac a.java error: cannot read: a.java 1 error DOS>java a Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: a

3 http://www.thaiall.com/class Page: 3 compile error (1/7) class x { public static void main(String args[]){ x = 6; if (x > 5) System.out.println("value:" + x); } cannot resolve symbol symbol : variable x location: class x

4 http://www.thaiall.com/class Page: 4 compile error (2/7) class x { public static void main(String args[]){ int x; x = 6; if (x > 5) System.out.println("value: + x); } ')' expected

5 http://www.thaiall.com/class Page: 5 compile error (3/7) class x { public static void main(string args[]){ int x; x = 6; if (x > 5) System.out.println("value:" + x); } cannot resolve symbol symbol : class string location: class x

6 http://www.thaiall.com/class Page: 6 compile error (4/7) class x { public static void main(String args[]){ float x; x = 6.5; // f,d if (x > 5) System.out.println("value:" + x); } possible loss of precision found : double required: float

7 http://www.thaiall.com/class Page: 7 compile error (5/7) class x { public static void main(String args[]){ char x = 65; // A if (x > 5) system.out.println("value:" + x); } package system does not exist

8 http://www.thaiall.com/class Page: 8 compile error (6/7) class x { public static void main(String args[]){ char x = 65; // A if (x > 5) System.out.printIn("value:" + x); } cannot resolve symbol symbol : method printIn (java.lang.String) location: class java.io.PrintStream

9 http://www.thaiall.com/class Page: 9 compile error (7/7) class x { public static void main(String args[]){ char int = 97; } class y { } not a statement char int = 97; ';' expected char int = 97;

10 http://www.thaiall.com/class Page: 10 Run time error (1/2) class x { public static void main(String args[]){ System.out.println(args[0]); } DOS>java x Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 0 DOS>java x y y

11 http://www.thaiall.com/class Page: 11 Run time error (2/2) class x { public static void main(String args[]){ System.out.println(5); System.out.println(5 / 0); } DOS>java x 5 ArithmeticException : / by zero


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 22 มิถุนายน 2550 ความผิดพลาดที่พบ บ่อย มหาวิทยาลัยเนชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google