งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Testing type and Plan Apirada Thadadech. Contents Who is it Really for? Testing Type –Test Cases –Unit Testing –Integration Testing –Systems and Acceptance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Testing type and Plan Apirada Thadadech. Contents Who is it Really for? Testing Type –Test Cases –Unit Testing –Integration Testing –Systems and Acceptance."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Testing type and Plan Apirada Thadadech

2 Contents Who is it Really for? Testing Type –Test Cases –Unit Testing –Integration Testing –Systems and Acceptance Testing Function verification test focus areas System verification test focus areas

3 Who is it Really for? Who? Test Plan : It represents a testing strategy base on the best knowledge available at the project start.

4 Testing Strategy Acceptancetest unit test integrationtestsystemtest

5 Unit Testing Unit Test - ทดสอบหน่วยย่อยของโปรแกรมที่ แยกกันโดยเด็ดขาดโดยอาจถือว่าหนึ่ง หน้าจอคือหน่วยย่อยก็ได้ โดยทดสอบทั้ง แบบ Black Box หรือ White Box

6 Module Testing @ Test ทีละ Module @ ไม่ยุ่งกับ Module อื่นๆ Test ทีละ Component @ Function @ Procedure ไม่มี Response อื่นมาเกี่ยวข้อง Unit Testing

7 module to be tested test cases results softwareengineer

8 interface local data structures boundary conditions independent paths error handling paths module to be tested test cases Unit Testing

9 Methods Strategies white-box methods black-box methods

10 Unit Testing Strategies One possible approach that could be used for unit testing is to integrate testing There are 3 unit testing strategies –Top-down unit testing –Bottom-Up unit testing –Isolation unit testing

11 Top-down unit testing Testes Under Test Stub A BCD E F G HIJ

12 Bottom-Up unit testing Driver Under Test Tested A BCD E F G HIJ

13 Isolation unit testing Driver Under Test Stub A BCD E F G HIJ

14 Test Cases Test case is defined as: –A set of inputs, execution preconditions and expected outcomes developed for particular objective Are sometime referred to as – Positive ==  test-to-pass –Negative ==  test-to-fail

15 Test case : is designed with 2 different objectives in mind –To verify that a software system conforms to its specifications –To detect errors in software by designing test case in negative

16 Test case execution steps Example Detailed Test Procedure Start the program Type 2346348 ….press OK Click on the withdraw button When the withdraw window opens, enter $200 ….press OK Expect to see confirm massage “ you are withdraw $200? Expect to see a new account balance of $400.95 Exit the program using the file/ exit option on the menu

17 Overview Test Procedure Start the Program Select account 2346348 Withdraw $200 from the account Check the new balance is $400.95

18 Use Case Model for Hotel System Enter Reservation Record Check in Record Check out Record Reservation Check out Record Walk-in Check in Hotel Clerk

19 Black-Box Test Case Model of Hotel System Black Box Room Rate Guest name Reservation date Check in date Room Number Late check out time Check out date Reservation Confirmation Charge Data store

20 White-Box Test Case Model of Hotel System If (late_checkout_time<> ” None ” ) If (late_checkout_time > expected_checkout_time and late_checkout_time <= latest_checkout_time) Expected_checkout_time = late_checkout_time If (checkout_ time > expected_checkout_time or checkin_date == today) No_of_nights = no_of_nights+1

21 Test Case design Techniques 1 Black-Box test case designed –Without any knowledge on internal or structure –Base on the same specification that use to develop the software –By who are independent from the development team Design Test Cases CODE TEST

22 Test Case design Techniques 2 White -Box test case designed Black-Box test case designed –With full knowledge of internal working and structure –After Software development is complete Code Design Test Cases Test

23 Test Case Coverage Functional Test case design and “ Test First ”  applied to black-box Some unrealistic goals for black-box coverage include: –All possible values of inputs and outputs –All combinations of inputs and outputs –All sequences of internal state changes

24 Test Case Coverage Functional Test case design and “ Test First ”  applied to black-box More realistic goals for black-box coverage include: –Ranges of equivalent values of inputs and outputs –Boundary values of inputs and outputs –Rules linking inputs and outputs –short sequences of internal state changes

25 Test Case Coverage Functional Test case design and “ Test First ”  applied to White-box Some unrealistic goals for White-box coverage include: –All program statements –All possible logical paths

26 Test Case Coverage Functional Test case design and “ Test First ”  applied to White-box More realistic goals for White-box coverage include: –Executable, atomic and reachable statement –Program braches –Decisions –Conditions –Independent logical paths

27 Integration Testing Sub-System Testing Test Module ที่เกี่ยวข้องกัน ระวังการ Interface ระหว่าง Module Test การเชื่อมต่อแต่ละโมดูล

28 Integration Testing Top-down Testing Bottom-up Testing Isolation Testing Stress Testing Incremental Testing Back to back Testing

29 Stress Testing Soft Fail Hard Fail เป็นการทดสอบความสามารถ การประมวลผลของระบบซอฟต์แวร์ ภายใต้สถานะการณ์วิกฤติ ทดสอบ พฤติกรรมการ Fail ของระบบ เมื่อมี อะไรมากระทบ

30 มักนิยมใช้ทดสอบกับระบบ ประมวลผลแบบกระจาย บนระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพราะ ข้อจำกัดของระบบเกี่ยวพันกับ ปริมาณการส่งข้อมูลระหว่าง คอมพิวเตอร์ ถ้าปริมาณข้อมูลมาก เกินไปอาจส่งผลให้เครือข่ายทำงาน ช้าลง หรือล้มเหลว Stress Testing

31 Incremental Testing นิยมนำมาใช้ทดสอบการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างองค์ประกอบย่อยในระบบ เป็นการเพิ่ม Module ที่ Test แล้วมาไว้รวมกัน เนื่องจากการทดสอบแต่ละโมดูลไม่สามารถ ดำเนินการได้โดยลำพัง จึงต้องทำงานร่วมกับ Driver module เป็นโมดูลหุ่นทำหน้าที่ ควบคุม หรือเรียกใช้โมดูลที่ต้องการทดสอบ Stub module ทำหน้าที่เป็นโมดูลย่อยหรือ โมดูลที่ถูกเรียกใช้โดยโมดูลที่ถูกทดสอบ

32 Incremental Testing Driver Module to be tested Stub Test case Results

33 Back to back Testing ใช้ทดสอบซอฟต์แวร์ที่มีหลายรุ่น (version) โดยซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ ยังคงมีความสามารถครอบคลุมรุ่นเก่า ยุทธวิธีนี้จะนำผลลัพธ์ที่ได้จากการ ประมวลซอฟต์แวร์แต่ละรุ่นมา เปรียบเทียบกัน เพื่อค้นหา ข้อบกพร่อง โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน ในการทดสอบ

34 Test ทั้งระบบ รวมกันทั้งหมด ทุกส่วนแล้ว Test ( รวม Sub-system ต่างๆเข้า ด้วยกัน ) System Testing

35 Test จาก Data จริงๆ ของ ลูกค้า ตรงกับ System Requirement Definition หรือไม่ Acceptance Testing

36 Sub- Syst em Mod ule Unit เย็ น เสา ร์, นัก อาทิตย์ขัตฤกษ์ โส ด สมร ส หย่า ร้าง ค่า ล่วงเวลา ภาษี ณ ที่จ่าย การเงิ น เงินเดื อน ค่า ตำแหน่ ง ทางวิชาการ System … …

37 Sample test plan template Document Control –Distribution –Approvers/ Reviewers –Change History Overview –Project Summary –Overall test goals & Objective Test Environment –Hardware Configuration –Software Configuration Toll and Workloads –Test Tools –Base Workloads Administration –Test assumptions –Entrance & Exit Criteria –Problem reporting –Maintenance strategy –Deliverables Schedule Test Matrices and Scenarios

38 Example framework scenario Title RDBR0051: Relational Database Software Sever Failure Objective: Explore the failure and automated recovery of database server software while a heavy transactional workload is running Test Scenario: Set up an automation policy to restart the database server software in the event of a failure. Start a workload that executes transactions while read and write to database. Expected Results: When database server shutdown. Associated transactions are backed out. Shared locks are registered.

39 Mainline function –Check the big thing that software supposed to do เช่น งานห้องสมุด สินค้าคงคลัง Security Support –Authentication –Authorization –Confidentiality –Integrity Software Interfaces –Private module to Module –Private Component to Component –Application Programming Interface –Human Interface Messages Limits condition testing Recovery Function verification test focus area

40 Installation Regression Evolving Roles Migration Load/Stress –CPU utilization percentage –I/O path utilization percentage –I/O interrupts per second –Number of simulate active processes Security Hardware Interaction –Timing loops base on processor clock speed –Network bandwidth –Memory availability –Multi-tasking on uni- processor & multi- processor Recovery System verification test focus areas

41 Stress and Load Tools Stress ToolStress Tool is the Stress program allows you to individually set the amounts of memory. Disk space, files and other resources available to the software running on the machine. Load ToolLoad Tool is similar to stress tool but it run on Web servers to load them down by simulating a set number of connections. Such as it checks that 10,000 simultaneous users and 1 million hits a day can be handled without showing response times. There are problems about available memory and disk space when the system run many programs in the same time, such as running word processing and copy file to fill up.. and so on.


ดาวน์โหลด ppt Testing type and Plan Apirada Thadadech. Contents Who is it Really for? Testing Type –Test Cases –Unit Testing –Integration Testing –Systems and Acceptance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google