งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว 30131 เคมีพื้นฐาน ตารางธาตุ 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว 30131 เคมีพื้นฐาน ตารางธาตุ 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว 30131 เคมีพื้นฐาน ตารางธาตุ 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2552

2 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 2 The History of the Modern Periodic Table

3 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 3 gold silver helium oxygen mercury hydrogen sodium nitrogen niobium neodymium chlorine carbon

4 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4 Elements “Science has come along way since Aristotle’s theory of Air, Water, Fire, and Earth.” Scientists have identified 90 naturally occurring elements, and created about 28 others.

5 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 5 During the nineteenth century, chemists began to categorize the elements according to similarities in their physical and chemical properties. The end result of these studies was our modern periodic table.

6 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 6 ในปี 1829, Johann Dobereiner 1780 - 1849 Model of triads ได้เสนอการจัดกลุ่มของธาตุออกเป็น ชุดละสามธาตุ เรียก triads. ธาตุในกลุ่มจะมีสมบัติทางเคมี และ ฟิสิกส์ที่เหมือนกัน ใจความที่สำคัญคือ เมื่อเรียงธาตุทั้งสามตามน้ำหนัก หาก เอาน้ำหนักของธาตุที่ 1 มาบวกกับธาตุ ที่ 3 แล้วหาร 2 จะได้น้ำหนักของธาตุ ที่ 2 (ex. Cl, Br, I and Ca, Sr, Ba)

7 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 7 1800s - Dobereiner The figure shows the atomic masses and densities of the elements in two of Dobereiner’s triads. Two of Dobereiner’s Triads ElementAtomic Mass Unit (amu)Density (g/mL) Cl35.51.56 Br79.93.12 I126.94.95 Ca40.11.55 Sr87.62.6 Ba1373.5

8 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 8 In 1863, John Newlands 1838 - 1898 Law of Octaves ได้จัดเรียงธาตุตามน้ำหนักอะตอมจากน้อยไปมาก พบว่า ธาตุลำดับที่ 8 จะมีสมบัติเหมือนกับธาตุลำดับ ที่ 1 เสมอ “octaves” แต่กฎนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ ธาตุทั้งหมด

9 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 9 1800s - Newlands Newlands’ Law of Octaves 1234567 LiBeBCNOF NaMgAlSiPSCl K

10 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 10 Dmitri Mendeleev and Lothar Meyer 1834 - 1907 In 1869 he published a table of the elements organized by increasing atomic mass. 1830 - 1895

11 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 11

12 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 12 1800s - Mendeleev Ekasilicon and Germanium PropertyEkasiliconGermanium atomic mass (amu) 7272.59 density (g/cm 3 )5.55.35 melting point ( o C)high947 colorgray The properties that that Mendeleev predicted for ekasilicon closely match the actual properties of germanium.

13 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 13 Henry Moseley 1887 - 1915 In 1913, through his work with X-rays, he determined the actual nuclear charge (atomic number) of the elements*. He rearranged the elements in order of increasing atomic number. *“There is in the atom a fundamental quantity which increases by regular steps as we pass from each element to the next. This quantity can only be the charge on the central positive nucleus.”

14 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 14 The Periodic Law How is the modern periodic table organized? In the modern periodic table, elements are arranged in order of increasing atomic number. (problems with Medeleev’s method)

15 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 15 Metals, Nonmetals, and Metalloids »Metals, Metalloids, and Nonmetals in the Periodic Table

16 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 16 Metals, Nonmetals, and Metalloids Metals are good conductors of heat and electric current. –80% of elements are metals. –Metals have a high luster, are ductile, and are malleable.

17 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 17 Metals, Nonmetals, and Metalloids –Nonmetals In general, nonmetals are poor conductors of heat and electric current. –Most nonmetals are gases at room temperature. –A few nonmetals are solids, such as sulfur and phosphorus. –One nonmetal, bromine, is a dark-red liquid.

18 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 18 Metals, Nonmetals, and Metalloids –Metalloids A metalloid generally has properties that are similar to those of metals and nonmetals. The behavior of a metalloid can be controlled by changing conditions.

19 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 19 Electron Configurations in Groups – เราสามารถบรรจุธาตุลงในตารางธาตุโดยใช้ electron configurations –Elements can be sorted into noble gases, representative elements, transition metals, or inner transition metals based on their electron configurations.

20 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 20 Electron Configurations in Groups –The Noble Gases The noble gases are the elements in Group 8A of the periodic table. The electron configurations for the first four noble gases in Group 8A are listed below.

21 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 21 Electron Configurations in Groups –The Representative Elements Elements in groups 1A through 7A are often referred to as representative elements because they display a wide range of physical and chemical properties. –The s and p sublevels of the highest occupied energy level are not filled. –The group number equals the number of electrons in the highest occupied energy level.

22 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 22 Electron Configurations in Groups In atoms of the Group 1A elements below, there is only one electron in the highest occupied energy level. In atoms of the Group 4A elements below, there are four electrons in the highest occupied energy level.

23 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 23 Transition Elements –Blocks of Elements

24 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 24

25 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 25 Representative Elements

26 7/23/2014 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 26 Representative Elements

27 แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002


ดาวน์โหลด ppt ว 30131 เคมีพื้นฐาน ตารางธาตุ 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google