งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
1 ว เคมีพื้นฐาน ตารางธาตุ นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2552

2 The History of the Modern Periodic Table
ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

3 helium carbon nitrogen sodium silver oxygen mercury neodymium chlorine
gold mercury oxygen hydrogen helium sodium niobium neodymium carbon ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

4 Elements “Science has come along way since Aristotle’s theory of Air, Water, Fire, and Earth.” Scientists have identified 90 naturally occurring elements, and created about 28 others. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

5 During the nineteenth century, chemists began to categorize the elements according to similarities in their physical and chemical properties. The end result of these studies was our modern periodic table. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

6 ในปี 1829, Johann Dobereiner
ได้เสนอการจัดกลุ่มของธาตุออกเป็นชุดละสามธาตุ เรียก triads. ธาตุในกลุ่มจะมีสมบัติทางเคมี และฟิสิกส์ที่เหมือนกัน ใจความที่สำคัญคือ เมื่อเรียงธาตุทั้งสามตามน้ำหนัก หากเอาน้ำหนักของธาตุที่ 1 มาบวกกับธาตุ ที่ 3 แล้วหาร 2 จะได้น้ำหนักของธาตุ ที่ 2 (ex. Cl, Br, I and Ca, Sr, Ba) Model of triads ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

7 Two of Dobereiner’s Triads
1800s - Dobereiner Two of Dobereiner’s Triads Element Atomic Mass Unit (amu) Density (g/mL) Cl 35.5 1.56 Br 79.9 3.12 I 126.9 4.95 Ca 40.1 1.55 Sr 87.6 2.6 Ba 137 3.5 The figure shows the atomic masses and densities of the elements in two of Dobereiner’s triads. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

8 In 1863, John Newlands ได้จัดเรียงธาตุตามน้ำหนักอะตอมจากน้อยไปมาก พบว่า ธาตุลำดับที่ 8 จะมีสมบัติเหมือนกับธาตุลำดับที่ 1 เสมอ “octaves” แต่กฎนี้ไม่สามารถใช้ได้กับธาตุทั้งหมด Law of Octaves ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

9 Newlands’ Law of Octaves
1800s - Newlands Newlands’ Law of Octaves 1 2 3 4 5 6 7 Li Be B C N O F Na Mg Al Si P S Cl K ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

10 Dmitri Mendeleev and Lothar Meyer
In 1869 he published a table of the elements organized by increasing atomic mass. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

11 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ
4/4/2017

12 Ekasilicon and Germanium
1800s - Mendeleev Ekasilicon and Germanium Property Ekasilicon Germanium atomic mass (amu) 72 72.59 density (g/cm3) 5.5 5.35 melting point (oC) high 947 color gray The properties that that Mendeleev predicted for ekasilicon closely match the actual properties of germanium. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

13 Henry Moseley In 1913, through his work with X-rays, he determined the actual nuclear charge (atomic number) of the elements*. He rearranged the elements in order of increasing atomic number. *“There is in the atom a fundamental quantity which increases by regular steps as we pass from each element to the next. This quantity can only be the charge on the central positive nucleus.” ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

14 How is the modern periodic table organized?
The Periodic Law How is the modern periodic table organized? In the modern periodic table, elements are arranged in order of increasing atomic number. (problems with Medeleev’s method) ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

15 Metals, Nonmetals, and Metalloids
Metals, Metalloids, and Nonmetals in the Periodic Table One way to classify elements in the periodic table is as metals, nonmetals, and metalloids. Inferring What is the purpose for the black stair-step line? ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

16 Metals, Nonmetals, and Metalloids
Metals are good conductors of heat and electric current. 80% of elements are metals. Metals have a high luster, are ductile, and are malleable. One way to classify elements in the periodic table is as metals, nonmetals, and metalloids. Inferring What is the purpose for the black stair-step line? ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

17 Metals, Nonmetals, and Metalloids
In general, nonmetals are poor conductors of heat and electric current. Most nonmetals are gases at room temperature. A few nonmetals are solids, such as sulfur and phosphorus. One nonmetal, bromine, is a dark-red liquid. One way to classify elements in the periodic table is as metals, nonmetals, and metalloids. Inferring What is the purpose for the black stair-step line? ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

18 Metals, Nonmetals, and Metalloids
A metalloid generally has properties that are similar to those of metals and nonmetals. The behavior of a metalloid can be controlled by changing conditions. One way to classify elements in the periodic table is as metals, nonmetals, and metalloids. Inferring What is the purpose for the black stair-step line? ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

19 Electron Configurations in Groups
Elements can be sorted into noble gases, representative elements, transition metals, or inner transition metals based on their electron configurations. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

20 Electron Configurations in Groups
The Noble Gases The noble gases are the elements in Group 8A of the periodic table. The electron configurations for the first four noble gases in Group 8A are listed below. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

21 Electron Configurations in Groups
The Representative Elements Elements in groups 1A through 7A are often referred to as representative elements because they display a wide range of physical and chemical properties. The s and p sublevels of the highest occupied energy level are not filled. The group number equals the number of electrons in the highest occupied energy level. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

22 Electron Configurations in Groups
In atoms of the Group 1A elements below, there is only one electron in the highest occupied energy level. In atoms of the Group 4A elements below, there are four electrons in the highest occupied energy level. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

23 Blocks of Elements Transition Elements ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ
This diagram classifies elements into blocks according to sublevels that are filled or filling with electrons. Interpreting Diagrams In the highest occupied energy level of a halogen atom, how many electrons are in the p sublevel? ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

24 ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ
In this periodic table, the colors of the boxes are used to classify representative elements and transition elements. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

25 Representative Elements
Some of the representative elements exist in nature as elements. Others are found only in compounds. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

26 Representative Elements
Some of the representative elements exist in nature as elements. Others are found only in compounds. ตารางธาตุชุดที่1 อ.ศราวุทธ 4/4/2017

27 แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002


ดาวน์โหลด ppt ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google