งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

High Strength Low Alloy Steel (HSLA) Ultra Low Carbon Steel Advance High Strength Steel By Panya Buahombura School of Metallurgical Engineering Suranaree.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "High Strength Low Alloy Steel (HSLA) Ultra Low Carbon Steel Advance High Strength Steel By Panya Buahombura School of Metallurgical Engineering Suranaree."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 High Strength Low Alloy Steel (HSLA) Ultra Low Carbon Steel Advance High Strength Steel By Panya Buahombura School of Metallurgical Engineering Suranaree University of Technology

2 Outline • Overviews • Low carbon structural steel • High strength low alloy steel (HSLA)/Micro-alloy steel and Thermo-mechanical control process (TMCP) • Low carbon strip steel • Ultra-low carbon steel - Interstitial Free (IF) Steel - Bake Hardening (BH) Steel • Advance high strength steel or Multi-phases steel - Dual Phase (DP) Steel - Transformation Induced Plasticity (TRIP) Steel

3 Overviews

4 Overviews: Low carbon structural steel and low carbon strip steel •High strength low carbon steels คือวัสดุประเภทไหน ? •Strength เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่า high strength low carbon steel? •High strength low carbon steels มี strengthening mechanism อย่างไร, มีอะไรบ้าง ? •High strength low carbon steels ใช้ทำอะไร, ใช้งาน ประเภทไหน ? •High strength low carbon steels มีกรรมวิธีการผลิต อย่างไร ? •Physical metallurgy เกี่ยวข้องกับ high strength low carbon steels ได้อย่างไร ?

5 Steel Alloy Steel Low-C steel Plain Carbon Steel Low alloy steelHigh-C steelMedium-C steelHigh alloy steel C, Si (up to 0.40%), Mn (up to 1.20%), S, P Nb, Ti, V, Al, Cr, Ni, Mo, Co, Cu, Mo, W, Mn, Si and etc. C ≤ 0.2% Flat products (rolled) Structural (rolled) C = 0.2 – 0.5 % Machine parts (Heat treatable) C > 0.5% Tool steels (Wear, Abrasion, Heat resisting, Corrosion applications) Alloy elements ≤ 10% (some data: ≤ 5%) Alloy elements > 10% (some data: > 5%) Applications - Body parts in automotive industry - Construction of building, bridge, pipeline, etc. High strength low carbon steels Strengthening Mechanisms Produced lighter wt. and higher strength - Cold-reduced products: YS > 220 MPa, TS > 330 MPa - Hot rolled products: YS > 280 MPa, TS > 370 MPa - Solid solution strengthening - Precipitation strengthening - Dislocation strengthening (Work hardening) - Transformation strengthening (Heat treatment) - Refining the ferrite grain size (Grain size effects)

6 General Steel Production Process

7

8 Iron and Steel Making Process

9 Semi Finished Products

10 Overview

11

12

13 Conventional high strength sheet steel for automobiles used to be solid solution-hardened steel or precipitation-hardened steel with micro-alloy added. Currently, high strength steel products whose microstructure is reinforced for greater strength have been used. (DP steel, TRIP steel) Relation between tensile strength and elongation of HSS

14 Chemical compositions (mass%) and mechanical properties of the steels

15 Overview

16

17 Strengthening Mechanisms •Refining the ferrite grain size (Grain size effect) •Solid solution strengthening •Precipitation strengthening •Dislocation strengthening/Work hardening •Transformation strengthening

18 Refining the ferrite grain size (Grain size effect)

19

20 Solid solution strengthening

21 Precipitation strengthening

22 Low Carbon Structural Steel

23 Overview: Low Carbon Structural Steel •Predominantly C-Mn steels (Ferrite-Pearlite microstructures) •Used in large quantities in civil and chemical engineering •General Y.S. up to 500 N/mm 2 (low alloy grades which quenched & tempered, Y.S. up to 700 N/mm 2 ) •Applications: building, bridges, pressure vessels, ships, offshore oil & gas platforms, pipeline (for weldability and toughness which required low-carbon) •Early 1950s, designed of structural steel with concept of refinement of ferrite grain → increase Y.S. & toughness of ferrite-pearlite steels (Al-grain refined compositions → Y.S. up to 300 N/mm 2 which have good impact property and good welding characteristics)

24 Overview: Low Carbon Structural Steel •For higher strength steel, required precipitation strengthening by small addition of Nb, V, Ti to structural steel → Y.S. up to 500 N/mm 2 (known as “Micro-alloy steel” or “HSLA steel”) •After 1950s and 1960s, new technique to produce structural steel → “Control Rolling” (fine-grained in as rolled conditions which eliminating of normalizing heat treatment) •1970s and 1980s, Control Rolling + Controlled Cooling → “TMCP” •Improving history of structural steel for: Strength, Toughness, Weldability

25 High Strength Low Alloy Steel (HSLA) And Thermo-mechanical Processing (TMCP)

26 High Strength Low Alloy Steel (HSLA) (Precipitation strengthened/Grain refined steel) •Addition of micro-alloy (carbide, nitride or carbo-nitride forming elements) such as Nb, V, Ti in structural steel and strip steel grades, the materials are known as “High Strength Low Alloy (HSLA) steel” •At slab soaking temperature ~ 1200 ºC - undissolved particles (such as TiN, NbC and AlN) restricts the size of austenite grain (affect to inhibit recrystallization during hot rolling → produces fine austenite grain size → induces fine ferrite grain size) - a proportion of micro-alloys are dissolved to solid solution (affect to precipitate in later process in form of fine carbide/carbonitride/nitride at austenite-ferrite interface on cooling to room temperature)

27 •Hot rolled materials can be strengthened by separate mechanisms of grain refine & precipitation strengthening •Magnitude of effects depend on: - type and amount of elements added - base compositions - soaking temperatures - finishing and coiling temperatures - cooling rate to room temperature •Strength increment up to 300 N/mm 2 and Y.S. ~ 500-600 N/mm 2 can be produced in hot rolled state •Y.S. ~ 350 N/mm 2 are produced in cold-rolled strip containing 0.06-0.10 %Nb High Strength Low Alloy Steel (HSLA) (Precipitation strengthened/Grain refined steel)

28 • Precipitate ของ Ti สามารถป้องกันการ growth ของเกรน austenite ได้ถึง อุณหภูมิ > 1250 ºC • Precipitate ของ Nb สามารถป้องกันการ growth ของเกรน austenite ได้ถึงอุณหภูมิ 1150 ºC • Precipitate ของ V สามารถป้องกันการ growth ของเกรน austenite ได้ถึง อุณหภูมิ 1000 ºC • Precipitate ของ Al สามารถป้องกันการ growth ของเกรน austenite ได้ถึงอุณหภูมิ 1100 ºC กลไกการเพิ่มความแข็งแรงหลักๆ ให้กับ HSLA steel คือ precipitation strengthening และ ferrite grain refining

29 High Strength Low Alloy Steel (HSLA) (Precipitation strengthened/Grain refined steel)

30

31 Precipitation-Time-Temperature (PTT) Diagram ของ Nb(CN) ใน austenite หลังจากผ่านการรีดลดขนาด 50% ของความหนา ในขั้นตอนการรีดร้อน • %Mn ที่เพิ่มขึ้นมีผลให้ การเกิด precipitation ช้า ลง (shift PTT curve ไป ทางด้านขวามือ ) • Nb(CN) เกิด dynamic precipitation ได้ดีที่อุณหภูมิ ~ 900 ºC • P s : Precipitation start • P f : Precipitation finish

32 High Strength Low Alloy Steel (HSLA) (Precipitation strengthened/Grain refined steel) • Ti(CN) เกิด dynamic precipitation ได้ดีที่ อุณหภูมิ ~ 1025 ºC ( แต่จะส่งผลต่อ No- recrystallization temperature (T nr ) น้อย กว่า Nb(CN)) • %Mn ที่เพิ่มขึ้นมีผลให้ การเกิด precipitation ช้า ลง (shift PTT curve ไป ทางด้านขวามือ เช่นเดียวกันกับในกรณี ของ HSLA steel ที่มีการ เติมธาตุผสม Nb) Precipitation-Time-Temperature (PTT) Diagram ของ Ti(CN) ใน austenite

33 High Strength Low Alloy Steel (HSLA) a) แสดง recystallization rate ใน Nb microalloyed steel และ plain carbon steel Recystallization-Time-Temperature (RTT) Diagram ของ Nb microalloyed steel และ plain carbon steel R s : Recystallization start, R f : Recystallization finish P s : Precipitation start, P f : Precipitation finish (C): for plain carbon steel (S): for Nb microalloyed steel (solute effect only) (Nb): for Nb microalloyed steel (precipitation effect) b) แสดงผลกระทบของ Nb ที่อยู่ใน ลักษณะที่เป็น solute atom (solute effect only) ที่มีต่อ recystallization rate ( ซึ่งมีผลทำให้การเกิด recystallization ช้าลง ) เมื่อ เปรียบเทียบกับในกรณีของ plain carbon steel c) แสดงให้เห็นว่าการเกิดการ precipitation ของ Nb(CN) มีผลต่อการหน่วง / ขัดขวางการเกิด recystallization ให้ช้าลง

34 High Strength Low Alloy Steel (HSLA) (Precipitation strengthened/Grain refined steel) • Nb มีอิทธิพลต่ออุณหภูมิที่ ไม่มีการตกผลึกใหม่ (No- recrystallization temperature; T nr ) มากที่สุด

35 Controlled rolling/Thermo-mechanical processing (TMCP) 1. Outline process SRT ~ 1200-1250 ºC FT ~ 1000 ºC normalizing ~ 920 ºC Hold/Delay Roughing rolling Finishing rolling (Below Tnr) Austenite-elongated grain (pancake structure) No-recystallization temperature (Tnr)

36 2. Slab Reheating •Importance of slab reheating stage - control amount of micro-alloying element taken into solution - starting grain size •Re-solution temperature of micro-alloy precipitates - VC: complete solution ~ 920 ºC (normalizing temp.) - VN: at somewhat higher temperature - Nb(CN), AlN and TiN: around 1150-1300 ºC - TiN (most stable compound) little dissolution at normal slab reheating temperature (SRT) Controlled rolling/Thermo-mechanical processing (TMCP)

37 2. Slab Reheating •Un-dissolved fine carbo-nitride (CN) particles - maintain fine austenite grain size at slab reheating stage •Micro-alloying elements taken into solution (which can be influence in later stage in process) - control of recrystallization - precipitation strengthening •Multiple micro-alloy additions for above dual requirements Controlled rolling/Thermo-mechanical processing (TMCP)

38 3. Rolling •Three distinct stages during controlled rolling. - Deformation in the recrystallization (austenite phase) temperature range just below SRT - Deformation in temperature range between recrystallization temperature and Ar 3 - Deformation in 2 phase (austenite-ferrite) temperature range between Ar 3 & Ar 1 •At temperature just below SRT - rate of recrystallization is rapid - provided the strain per pass exceeds a minimum critical level - recrystallization is retarded by presence of solute atom Al, Nb, Ti, V (solute drag) → strain induced precipitation → form fine carbonitride during rolling process Controlled rolling/Thermo-mechanical processing (TMCP)

39 3. Rolling - rolling temperature decrease, recrystallization more difficult and reach a stage “recrystallization stop temperature (T rs or No-recrystallization temperature; T nr )” (the temperature at which recrystallization is complete after 15 s. after particular rolling sequence) - Nb is powerfull retardation effect which depend on solubilities in austenite - Nb lease soluble - largest driving force for precipitation - creating greater effect in increasing of recrystallization temperature than Al and V •At temperature between recrystallization temperature & Ar 3 - temperature below 950 ºC Controlled rolling/Thermo-mechanical processing (TMCP)

40 3. Rolling - strain induced precipitation of Nb(CN) or TiC is sufficient rapid to prevent recrystallization before the next pass (deformed-austenite providing nucleation sites of carbo- nitride precipitation and pins the substructure which inhibits recrystallization) - finishing rolling below recystallizaion stop temperature - can be obtain elongated-pancake morphology in the austenite structure •At temperature between Ar 3 & Ar 1 - further grain refinement - mixed structures of polygonal-ferrite (transformed from deformed-austenite) and deformed-austenite during rolling process Controlled rolling/Thermo-mechanical processing (TMCP)

41 4. Transformation to ferrite •Mean ferrite grain size relate to: - thickness of pancake-austenite grain - alloying elements depress the austenite to ferrite transformation which decrease ferrite-grain size - cooling rate from austenite or austenite-ferrite region (accelerate cooling) → increase strength → achieve strength level by lower alloy content - direct quenching → refine ferrite-grain → formation of bainite and martensite (required tempering) Controlled rolling/Thermo-mechanical processing (TMCP)

42

43

44 Low Carbon Strip Steel

45 Overview: Low Carbon Strip Steel •The first hot strip mill was commissioned in 1923 in USA - revolutionized steel industry and market for strip products - made available wide steel strip in lower price & superior properties than the old process (hand- operated mills) which resulted in dramatic growth of automotive industry (major product develop in strip area) •Produced both hot rolled and cold rolled conditions - hot rolled materials can be produced in thickness ~ 2.0 mm (in present down to 1.0-1.2 mm) - main demand → cold rolled and softened in BA and CA furnace

46 Overview: Low Carbon Strip Steel •Main properties: - high level of cold formability - strip is produced with C < 0.05%, Mn < 0.20% •High strength steel for automotive industry - down-gauging of body panel, reduce vehicle weigth, improve fuel consumption, corrosion in vehicle (increase in use of Zn-coated steel ~ 70% of strip required of most motor car) •Building industry - organic-coated - galvanized sheet for architectural roofing, cladding

47 Process route Continuous casting Slab soaking At 1200-1250 ºC F.T. 870-910 ºC Al-killed steel (significant effect for good formability) Hot coiling Hot rolling Pickling Cold rolling Hot rolled strip Batch annealingContinuous annealingTin plate productionZinc coating C.T. 560-710 ºC C.T. 710 ºCC.T. 560 ºC Reduction ~ 65% Thickness > 2 mm AlN dissolved into solid solution and remain in this state after completion of hot rolling C.T. 710 ºC for CA: cool very slowly and have opportunity to precipitated of AlN C.T. 560 ºC for BA: cool quickly and precipitated of AlN is suppressed and remain in solid solution on cooling to ambient temperature Basic oxygen steelmaking (BOS) Ingot casting Secondary steelmaking (e.g. vacuum degassing) ~ 2% Deformed: For control of shape, surface texture, luder lines Temper rolling (Skin-passing)

48 Sheet Formability •Draw-ability → r m -value or r-bar value or Lankford value (plastic strain ratio) which represents plastic anisotropy of the material •Stretch-ability → n-value (strain hardening exponent or work- hardening coefficient) Specimen: JIS 5L; Thickness: 0.8 mm

49 Formability of high-strength strip steels

50 Specimen: JIS 5L; Thickness: 0.8 mm

51 Batch Annealing (BA) ~ 700 ºC • SRT สูง, FT สูง เร่งการเย็นตัวลงมาที่ CT ต่ำ (~560 ºC) SRT สูง, FT สูง เพื่อให้ Al, N ละลายอยู่อย่างอิ่มตัวยิ่งยวด และทำให้เย็นเร็วสู่ CT ต่ำเพื่อกัก ให้ Al, N อยู่ใน solid solution ก่อนจะมา precipitate ในช่วงอบให้ร้อนขึ้นช้าๆ ของ batch annealing

52 •Deep drawing characteristic of low-carbon strip are influenced signification by “crystallographic texture” - good drawability → strong {111} cube and reduction of {100} cube - rimming steel: r m -value ~ 1.0-1.2 - Al-killed steel: r m -value ~ 1.8 •Addition of Al is beneficial to - formability → due to generate of a favorable texture - large ferrite-grain size Batch Annealing (BA)

53 •Al must be present in steel in solid solution prior to annealing (BA) which will be coiled at low temperature (560 ºC) in order to avoid the precipitation of AlN •Heat treatment cycle in batch annealing - very slow heating and cooling rate - heated slowly to about 700 ºC (close to Ac1) which recrystallization of cold worked structure will take place in temperature range 500-550 ºC - during initial heating process, AlN precipitate on the deformation sub-grain boundary which retard the recrystallization process, inhibiting the nucleation of new grains an thereby producing a large grain size (ASTM ~ 5-6, grain size ~ 40-60 micron) Batch Annealing (BA)

54 - AlN also induces the formation of a strong {111} texture which depend on heating rate and proportions of Al and N (highest r m -value are produced in steels containing 0.025-0.04 %Al and 0.005-0.01 %N •Cooling rate: - slow → Carbon in solid solution is precipitated, therefore BA of Al-killed steel is characterized by: - strong {111} texture - large ferrite grain size - low solute Carbon and Nitrogen content - can adjusted to retain some Carbon in solid solution which offer to bake hardening process Batch Annealing (BA)

55 Continuous Annealing (CA) 700-850 ºC (Holding for 40 sec.) 400-450 ºC (Holding ~ 3 min) Heating up time < 1 min • SRT ต่ำ เพื่อให้ AlN ไม่ละลาย และ, CT สูง (~710 ºC) เพื่อให้ AlN โตและเกรนโตขึ้น ( ลด ปริมาณ nitrogen free) จากนั้นทำ continuous annealing และตามด้วย over-aging เพื่อลด carbon อิสระใน solid solution

56 •First application of CA by Armco Steel Corporation in USA for hot dip galvanized steel in 1936 (later apply for aluminized steel, tinplate, stainless steel and non-oriented Si steel) •CA advantages: - more uniform properties - cleaner surface - shorter production times but still lack of cold forming properties and resistance to aging when compare to BA •Early 1970s, Japanese steel-maker incorporated and over aging treatment in the CA process and then improved the properties Continuous Annealing (CA)

57 •Heat treatment cycle of CA - rapid heating (less than 1 min), short soaking time (at 700-850 ºC for 40 sec) rapid cooling and then overaging (by holding at 400-450 ºC up to 3 min) - process completed in 4-8 min •Due to fast heating rate in CA, N would be remained in solid solution and lead to increase strength, reduced formability an susceptibility to strain aging •In order to reduce level of N in solid solution, HB materials for CA will coiled at high temperatures (up to 710 ºC) to cool slowly in coil form and precipitate AlN and remove N from solid solution Continuous Annealing (CA)

58 •Due to rapid cooling rate that has little time for carbide precipitation and growth, therefore, over- aging stage (holding at 400-450 ºC up to 3 min) will combine into the cycle in order to reduce C content to low level •Carbon content proper for BA and CA: - BA about 0.04-0.05% - CA about 0.02-0.03% Continuous Annealing (CA)

59 Ultra Low Carbon Steel •Interstitial Free (IF) Steel •Bake Hardening (BH) Steel

60 Ultra Low Carbon Steel (Solid solution strengthened steel) •Re-phosphorized steel - addition P up to 0.10 max. (normally 0.005-0.01%) - strengthening effect ~ 10 N/mm 2 per 0.01%P - Y.S. in range 220-260 N/mm 2 - r m -value ~ 1.6 •IF steel (Interstitial-Free Steel) - good cold formability - low level of C & N content (add Ti and Nb) •IF-HSS steel - strengthen IF steel with small additions of P, Mn, Si - maintained r m -value ~ 2.0 - T.S. similar to Al-killed and Re-phosphorized grade

61 •Free of interstitial Carbon and Nitrogen atoms •IF steel used for producing of auto-body •The presence of interstitial atoms (C and N), lead to the discontinuous yield behavior of steel by appearance of “Luder bands” •Luder bands are usually not hidden by coating and painting •Conventional method of avoiding luder bands is by skin- pass or temper rolling with ~2% strain (by creating new unlocked dislocations in each of grain in steel structure) •Skin-pass process does not preclude the return of discontinuous yield phenomenon if steel contains an excessive amonut of interstitial elements Interstitial Free (IF) steel

62 •Interstitial atoms are attracted by elastic strains surrounding the dislocations, and subsequently arrive at the dislocation core •The return of the yield point caused by the segregation of carbon and nitrogen atoms to the dislocation core is know as “strain aging” •Strain aging produces 2 kinds of changes in mechanical properties of steel: - Strain age-hardening: increasing of Y.S. and T.S. - Strain age-embrittlement: increasing of impact transition temperature Interstitial Free (IF) steel

63 Stretcher strain/Luder band/Yield point elongation

64 Strain aging

65 Interstitial Free (IF) steel

66

67

68

69 Bake-hardened (BH) steel •Bake-hardening process Cold forming (auto-body) → Painting → Heat-treating (at 170 ºC for 20 min) → Increasing of Y.S. due to aging effect (~ 40-50 N/mm 2 ) •Supply to cold-reduced conditions with Y.S. 250 N/mm 2 max. •BH strengthening increase with increasing solute carbon (C content of base steel is reduced to below 0.02%) • ภายหลังจากการขึ้นรูปแล้ว นำไปพ่นสีและทำการอบที่ อุณหภูมิ 170 ºC เป็นเวลา 20 นาที เพื่อให้ C diffuse เข้าไป ขัดขวางการเคลื่อนที่ของ dislocation ( ร่วมกับ N ซึ่งจะ สามารถ diffuse ได้ที่ อุณหภูมิห้อง ) ทำให้เมื่อจะนำไป ขึ้นรูปหรือใช้งานต่อไปจะทำให้ ความแข็งแรงสูงขึ้น

70 Advance High Strength steel or Multi-phases steel •Dual Phases (DP) Steel •Transformation Induced Plasticity (TRIP) Steel

71 Advance High Strength steel or Multi-phases steel

72

73

74 Dual Phases (DP) Steel •After 1970s, major interest was generated in USA in low alloy steel that were heat treated to form a mixed microstructures of ferrite and martensite → “Dual Phase Steel” •Low Y.S., high work-hardening rate and high n-value (strain hardening exponent) and elongation •Discovered of DP steel; “Rashid”, found mixtures of ferrite & martensite could be produced in 0.15% CNbV by annealing in the intercritical (two phase ferrite+austenite region, between Ac 1 and Ac 3 ), carbon can diffuse from ferrite to austenite that level higher than nominal base composition which increase hardenability of austenite (martensite can form on cooling to ambient temperature) → mixtures of soft ferrite & hard martensite

75 •T.S. of DP steel depend on martensite content (typically ~ 15%) which can develop T.S. in excess of 800 N/mm 2 •High n-value, low r m -value (~1.0) •DP steel can be produced in hot-rolled and cold-rolled (by continuous annealing furnace) product by apply rapid cooling rate from intercritical annealing temperature to form martensite structure •Addition of Si, Mn and Cr sometime incorporated in DP in order to provide sufficient hardenability to ensure the formation of matensite •Trend of DP steel → expensive and large-scale usage Dual Phases (DP) Steel

76

77

78 Transformation Induced Plasticity (TRIP) Steel

79 Si (ferrite stabilizer): retard the precipitation of Fe 3 C (Carbon more dissolved in austenite) Mn: austenite stabilizer and reduce transformation temperature

80 Transformation Induced Plasticity (TRIP) Steel

81

82 Others High Strength Strip Steel

83 Work-hardened Steel •Limited potential in area of high strength strip steel •Due to cold work increasing strength but major loss in ductility •Use in moderate forming requirement •Ductility of work-hardened steel can be improved by heat treatment that produce recovery (recovery annealed) or partial recrystallization

84 Transformation-strengthened Steel •Can be produced structures as acicular ferrite, bainite or martensite which depending upon composition of the strip and cooling rate from austenitic region •Y.S. up to 1400 N/mm 2 •Limited in cold formability and softening can occur in heat affected zone (HAZ) after welding •Currently produced in very limited amounts


ดาวน์โหลด ppt High Strength Low Alloy Steel (HSLA) Ultra Low Carbon Steel Advance High Strength Steel By Panya Buahombura School of Metallurgical Engineering Suranaree.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google