งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบัญชีบริหารสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Accounting)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบัญชีบริหารสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Accounting)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบัญชีบริหารสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Accounting)
บทที่ 10 การบัญชีบริหารสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Accounting)

2 การบัญชีบริหารสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Accounting )
ปัจจุบันการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ (New Industrializing) จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความเป็นเลิศและความเป็นผู้น้ำในอุตสาหกรรม ทำให้ในบางอุตสาหกรรมได้สร้างปัญหาด้านต่างๆ ให้กับสภาพแวดล้อม เช่น สร้างปัญหาทางเสียง สร้างปัญหาโดยทิ้งสิ่งปฏิกูลลงน้ำ สร้างปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศ ทิ้งกากของเสีย ดังนั้น องค์กรธุรกิจที่มีส่วนในการสร้างปัญหา จำเป็นต้องทำการวางแผน จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิธีการจัดระบบบริหารสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ ดำเนินงานปกติขององค์กรธุรกิจ

3 ความหมายของการบัญชีบริหาร (Managerial Accounting Definition)
ทำให้ทราบถึงกระบวนการทางบัญชีที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับฝ่ายบริหารภายใน องค์กรธุรกิจ เป็นกระบวนการในการกำหนด การวัด การรวบรวม การวิเคราะห์ การจัดเตรียม การคำนวณ การแสดงในรูปกราฟ หรือ แผนภูมิ การสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิธีรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เพื่อการพัฒนา งานสาขาการบัญชีให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสภาพแวดล้อม

4 การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
หมายถึง การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นธรรมและโปร่งใส โดยผู้มีอำนาจบริหารจัดการในองค์กรธุรกิจนั้นๆ มีความ รับผิดชอบต่อหน้าที่และผลการกระทำของตนต่อผู้มีส่วนได้เสียกับ บริษัท (Stakeholders) ทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน รัฐบาล ลูกค้า ตลอดจนประชาชนทั่วไป ปฏิบัติตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และจ่ายภาษี ให้แก่รัฐได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนต้องมีความรับผิดชอบต่อ ประชาชนโดยทั่วไปให้ได้อยู่ในสภาพแวดล้อม ที่ดีตลอดเวลา

5 การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
C ที่ 1 คือ Clear ด้วยข้อมูลต้องมีความชัดเจน ตรงไปตรงมา C ที่ 2 คือ Consistent มีความสม่ำเสมอในการเปิดเผยข้อมูลแต่ละครั้ง C ที่ 3 คือ Comparable สามารถเปรียบเทียบได้ด้วยข้อมูลที่จัดทำ ตามมาตรฐาน

6 การจำแนกประเภทต้นทุนสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมปัจจุบันมีมากขึ้น สาเหตุเกิดจากการละทิ้ง ความรับผิดชอบต่อสังคม และเศรษฐกิจ เมื่อเป็นเช่นนี้นักบัญชีบริหารควรศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง และหลักการปฏิบัติในการจำแนกประเภท ต้นทุนสิงแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรธุรกิจ เช่น ต้นทุนการบำบัดน้ำเสีย ต้นทุนการปรับสภาพดินที่เสื่อมโทรม ต้นทุนการลดภาวะโลกร้อน ต้นทนการลดความเสี่ยงของพนักงาน

7 แนมทางปฏิบัตินักบัญชีสมัยใหม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาแวดล้อมด้วยเหตุผลสำคัญ 2 ประการ คือ
1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาธุรกิจส่งผลต่อความไดเปรียบเชิงการแข่งขัน ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน มูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และความเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ นักบัญชีจะเป็นผู้มีส่วนร่วมและเข้ามามีส่วนร่วม เกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ควรนำมาตรวจสอบและประเมินอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ในปัจจุบันประชาชนเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบ ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรธุรกิจต่างๆ เสมอ ทำให้นักบัญชีต้องมีทักษะและ ประสบการณ์ในเรื่องนี้ เพื่อลดความเสี่ยงภัยด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ

8 การจำแนกประเภทต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : US EPA) และ สำนักงานโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม (Global Environmental Management Initiative : GEMI) “ได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในการจำแนกประเภทต้นทุนเป็น 4 ประการ” คือ

9 1. ต้นทุนสิ่งแวดล้อมจากรายการทางบัญชี (Conventional Costs)
คือ ต้นทุนหลักในการผลิตสินค้า และบริการ ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงาน ต้นทุนของค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ ต้นทุนในสินทรัพย์ประเภททุน

10 2. ต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่หลบซ่อน (Hidden Costs)
เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่สำคัญในการผลิตสินค้าและบริการ นักบัญชีจะใช้กล ยุทธ์และเทคนิคในการวิเคราะห์และจำแนกพฤติกรรมของต้นทุนและค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้น ซึ่งขั้นตอนหนึ่งของการกระบวนการผลิตสินค้าจะมีต้นทุนการ ออกแบบสินค้าที่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต นักบัญชีต้องทำการวิเคราะห์ และจัดสรรปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด ตัวอย่าง ค่ารักษาพยาบาลพนักงานที่ได้รับผลประทบจากมลภาวะใน โรงงานอุตสาหกรรม ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญชำนาญงาน

11 3. ต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่ไม่แน่นอน (Contingent Costs)
ในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีการบริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยฝ่ายบริหารองค์กรจะทำการ ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรที่จะมีผลกระทบต่อ ลูกค้า พนักงาน หรือ ชุมชนไว้ล่วงหน้า โดยประมาณต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็น รายการหนี้สินที่ ไม่แน่นอน (Contingent Liabilities) ตัวอย่าง การประมาณค่าใช้จ่ายในการกำจัดคาบน้ำมันและความเสียหายต่างๆ ที่ เกิดเรือบรรทุกน้ำมันล่มในมหาสมุทร เป็นต้น

12 4. ต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่เสริมสร้างภาพลักษณ์แก่องค์กร (Image and Relationship Costs)
หมายถึง ต้นทุนที่กิจการจ่ายไปเพื่อสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service Image) ขององค์กรธุรกิจ หรือภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ (Brand Image) ของสินค้า หรือ บริการที่นำเสนอต่อสาธารณชน ตัวอย่าง บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีความรับผิดชอบต่อประเทศและ สังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจการบินที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์บริษัทที่ดีต่อสังคม เป็นต้น

13 การวิเคราะห์ต้นทุนสิ่งแวดล้อม
นักบัญชีอาจแสดงต้นทุนสิ่งแวดล้อมในงบการเงินเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบวัดผลดุลยภาพใน 5 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านกระบวนการภายในองค์กรธุรกิจ มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านสิ่งแวดล้อม มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

14 ตัวอย่าง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อเผยแพร่ผ่านรายงานการพัฒนาที่ยังยื่น โดยจัดทำรายงาน แสดงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ติดไปกับผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมันดิบ สารเคมี ส่วนผสมต่างๆ ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ไม่ติดกับผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมันที่ไม่ได้คุณภาพ น้ำทิ้ง ค่าใช้จ่ายเพื่ออุปกรณ์ควบคุมมลพิษ เช่น ค่าใช้จ่ายบำบัดหรือกำจัดของเสีย ค่าใช้จ่ายในการป้องกันสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าใช้จ่ายการติดตามและป้องกันด้าน สิ่งแวดล้อมต่างๆ ประโยชน์ของผลผลิตพลอยได้และการนำของเสียมาใช้ใหม่ เช่น รายได้จากการใช้ ประโยชน์จากของเสีย


ดาวน์โหลด ppt การบัญชีบริหารสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Accounting)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google