งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง วิธีการทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้ พื้นดินของสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง โดยวิธีอื่นที่มีมาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง วิธีการทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้ พื้นดินของสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง โดยวิธีอื่นที่มีมาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง วิธีการทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้ พื้นดินของสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง โดยวิธีอื่นที่มีมาตรฐาน เทียบเท่า พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 มีนาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ให้วิธีการทดสอบดังต่อไปนี้ เป็นวิธีการทดสอบ ถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินที่มีมาตรฐานเทียบเท่าตาม ข้อ 19 (1) แห่งกฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง พ. ศ. 2552 (1) วิธี MassTech 002 Ullage Test System ประกอบกับวิธี MassTech 2 Wet Test (2) วิธี EZY 3 Locator Plus

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  การดำเนินการทดสอบต้องเป็นไปตามที่ได้รับ การรับรองตามมาตรฐาน United States Environmental Protection Agency (US EPA); Standard Test Procedures for Evaluating Leak Detection Methods: Volumetric Tank Tightness Testing Methods หรือ Standard Test Procedures for Evaluating Leak Detection Methods: Nonvolumetric Tank Tightness Testing Methods

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง วิธีการทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้ พื้นดินของสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง โดยวิธีอื่นที่มีมาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google