งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง วิธีการทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเท่า พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง วิธีการทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเท่า พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง วิธีการทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเท่า พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 มีนาคม 2555

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ให้วิธีการทดสอบดังต่อไปนี้ เป็นวิธีการทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินที่มีมาตรฐานเทียบเท่าตามข้อ 19 (1) แห่งกฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 (1) วิธี MassTech 002 Ullage Test System ประกอบกับวิธี MassTech 2 Wet Test (2) วิธี EZY 3 Locator Plus

3 สรุปสาระสำคัญ การดำเนินการทดสอบต้องเป็นไปตามที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน United States Environmental Protection Agency (US EPA); Standard Test Procedures for Evaluating Leak Detection Methods: Volumetric Tank Tightness Testing Methods หรือ Standard Test Procedures for Evaluating Leak Detection Methods: Nonvolumetric Tank Tightness Testing Methods

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง วิธีการทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเท่า พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google