งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เข้าสู่วาระการประชุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เข้าสู่วาระการประชุม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เข้าสู่วาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เข้าสู่วาระการประชุม

2 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง
ขอแสดงความยินดี นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี

3 แนะนำบุคลากรในสังกัด
01 กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา

4 แนะนำบุคลากรในสังกัด
02

5 การมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีพัฒนาการของ ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 01 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา สูงกว่าระดับประเทศ 1.1 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 3 วิชา ขึ้นไป

6 การมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีพัฒนาการของ ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 02 โรงเรียนที่มีพัฒนาการของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปี และ 4 ปี ของปีการศึกษา 2557 – 2560

7 ขอแสดงความยินดี โรงเรียนที่ได้รับรางวัล
โครงการ “ค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 2” จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 ได้รับรางวัลชนะเลิศสูงสุดโล่เกียรติยศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดและไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเมืองยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤษภาคม 2561 ณ เขตยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพิเศษคันไซ ภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

9 จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ นางสาวปิยะชนก นามทอ ครู นางสาวศลิยา พุทธโคตร นักเรียน นางสาวยุชิญาณ์ จงประเสริฐ นักเรียน

10

11 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

12 1. เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ 1. เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในระหว่างปิดภาคเรียนมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดภัยธรรมชาติในหลายพื้นที่ เช่น วาตภัย ภัยแล้ง พายุฤดูร้อน หมอกควัน และไฟป่า จึงให้สถานศึกษาให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องด้านสิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม ในโรงเรียน Option 01

13 ก.ค.ศ. มีมติให้ดำเนินการพิจารณาย้าย ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ 2. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ 1) การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ก.ค.ศ. มีมติให้ดำเนินการพิจารณาย้าย ดังนี้ 1.1 กรณีที่ กศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกมีมติแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปได้ 1.2 กรณีที่ กศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการ พิจารณาย้าย ผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ ระหว่างวันที่ สิงหาคม โดยใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายที่มีอยู่เดิมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

14 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ
2. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์

15 และประพฤติมิชอบในระบบราชการ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ 2. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ 3) การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการ

16 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ
2. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ 4) การเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

17 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการ ประชุมครั้งที่แล้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จัดทำรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 เรียบร้อยแล้ว (ประชุม ณ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ) ทั้งนี้ ได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าว แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดทราบด้วยแล้ว (ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่ ศธ 04247/ว 935 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561) และสามารถดูรายละเอียดผ่านทาง website สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

18 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว -ไม่มี-

19 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

20 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

21 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

22 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

23 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

24 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

25 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

26 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

27 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

28 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

29 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

30 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

31 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

32 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

33 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

34 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

35 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

36 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

37 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

38 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

39 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

40 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

41 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

42 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

43 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

44 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

45 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

46 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

47 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

48 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

49 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

50 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

51 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

52 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

53 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

54 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

55 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

56 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

57 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

58 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

59 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

60 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

61 ขอขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt เข้าสู่วาระการประชุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google