งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบที่พัฒนาสำเร็จแล้ว 1) ระบบการลาออนไลน์ 2) ระบบสายตรง 3) ระบบเอกสารอ้างอิง 4) ระบบ TOR 5) ระบบ e-Project 6) ระบบแจ้งเตือน e- Manage 7) ระบบ e-Meeting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบที่พัฒนาสำเร็จแล้ว 1) ระบบการลาออนไลน์ 2) ระบบสายตรง 3) ระบบเอกสารอ้างอิง 4) ระบบ TOR 5) ระบบ e-Project 6) ระบบแจ้งเตือน e- Manage 7) ระบบ e-Meeting."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบที่พัฒนาสำเร็จแล้ว 1) ระบบการลาออนไลน์ 2) ระบบสายตรง 3) ระบบเอกสารอ้างอิง 4) ระบบ TOR 5) ระบบ e-Project 6) ระบบแจ้งเตือน e- Manage 7) ระบบ e-Meeting 8) ระบบภาวะการมีงาน ทำของบัณฑิต 9) ระบบ SARระบบที่กำลังพัฒนา 1) ระบบทรัพย์สินทาง ปัญญา 2) ระบบ E-Budget 3) ระบบหนังสือราชการ 4) ระบบบริหารจัดการข้อมูล บุคลากร 5) ระบบ KM 6) ระบบแบบสอบถาม ออนไลน์ 7) ระบบเว็บเท็มเพลท 8) ระบบปฏิทินกลาง มหาวิทยาลัย 9) ระบบเสนอซื้อพัสดุ 10) ระบบรายงานผลการ ทดสอบผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) 11) ระบบศูนย์ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 12) ระบบ Search Engineระบบที่จะพัฒนาในอนาคตจ 1) ระบบขออนุมัติ เบิกจ่าย (เดินทางไป ราชการ) 2) ระบบ Student One Stop Service 3) ระบบขอซื้อพัสดุ 4) ระบบสั่งซื้อพัสดุ

3 ชื่อระบบงาน / ผู้พัฒนา การดำเนินงาน % ความสำเร็จ (ตามข้อตกลงการพัฒนาระบบ) 0-20%21-60%61-80%81-100% ระบบทรัพย์สินทางปัญญา / มนสิชา -ออกแบบฐานข้อมูล -พัฒนาส่วนนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของระบบ (Reference) -จัดทำรายงาน ระบบ E-Budget / วสุ - จัดทำรายงาน ระบบ Student One Stop Service / วสุ, นพมาศ - ประสานงานกับงานทะเบียนเพื่อวิเคราะห์ ระบบ -เตรียมโครงสร้างพื้นฐานของระบบ ระบบขออนุมัติเบิกจ่าย (เดินทางไปราชการ) / วสุ -เก็บ Requirement วิเคราะห์ระบบ -ออกแบบฐานข้อมูล ระบบหนังสือราชการ / สุระพล, นพมาศ -ออกแบบฐานข้อมูล -พัฒนาส่วนนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของระบบ (Reference) -ออกแบบให้สามารถส่งเอกสารถึงกลุ่ม บุคลากร ตามตำแหน่งได้ 0 - 20% วิเคราะห์ระบบ / ออกแบบฐานข้อมูล 21 - 60% พัฒนาส่วนนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของระบบ 61 - 80% สร้างรายงานจากระบบ 81 – 100%ทดสอบใช้งาน / ปรับแก้ระบบ

4 ชื่อระบบงาน / ผู้พัฒนา การดำเนินงาน % ความสำเร็จ (ตามข้อตกลงการพัฒนาระบบ) 0-20%21-60%61-80%81-100% ระบบบริหารจัดการข้อมูล บุคลากร / นพมาศ -พัฒนาส่วนนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของระบบ แทนการ Convert ข้อมูลจาก กจน. (Reference) -เพิ่ม function ตรวจสอบรูปแบบการบันทึก เลขที่บัตรประชาชน ระบบ KM / ศุภวรรณ -ออกแบบตารางข้อมูล -พัฒนาส่วนนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของระบบ (Reference) ระบบแบบสอบถาม ออนไลน์ / ชุติมา -จัดทำรายงาน ระบบเว็บเท็มเพลท / อาทิตย์ -พัฒนาระบบในรูปแบบ Multi Language -พัฒนาส่วนนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของระบบ (Reference) 0 - 20% วิเคราะห์ระบบ / ออกแบบฐานข้อมูล 21 - 60% พัฒนาส่วนนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของระบบ 61 - 80% สร้างรายงานจากระบบ 81 – 100%ทดสอบใช้งาน / ปรับแก้ระบบ

5 ชื่อระบบงาน / ผู้พัฒนา การดำเนินงาน % ความสำเร็จ (ตามข้อตกลงการพัฒนาระบบ) 0-20%21-60%61-80%81-100% ระบบเสนอซื้อพัสดุ /มนสิชา, วสุ -เก็บ Requirement เพิ่มเติมจากกองคลัง -ปรับระบบซื้อพัสดุเดิม โดยเพิ่มเติมตาม รูปแบบของกองคลัง -ส่วนของการอนุมัติ รูปแบบเดียวกับ e- project ระบบ Search Engine / นพมาศ -ติดตั้งในหน้าแรกของ e-Manage -สามารถค้นหาข้อมูลที่อยู่ในระบบ e-Manage ด้านบุคลากร,งานวิจัย,โครงการ,MOU,ประชุม, กิจกรรม,รางวัล,นวัตกรรม,ทรัพย์สินทาง ปัญหา 0 - 20% วิเคราะห์ระบบ / ออกแบบฐานข้อมูล 21 - 60% พัฒนาส่วนนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของระบบ 61 - 80% สร้างรายงานจากระบบ 81 – 100%ทดสอบใช้งาน / ปรับแก้ระบบ

6 ชื่อระบบงาน / ผู้พัฒนาการดำเนินงาน สถานะความสำเร็จ กำลังดำเนินการดำเนินการสำเร็จ ปรับระบบ E-Manage เพื่อใช้งาน ที่ ม.อุบล / สุระพล,นพมาศ,วสุ,มนสิชา -ปรับปรุงการทำงานของระบบเดิม -ปรับปรุงหน้าจอระบบเดิม ให้สอดคล้องกับหน้าจอระบบใหม่ -แก้ไขปัญหาการนำระบบไปใช้งานที่ ม.อุบล ปรับระบบการลาออนไลน์ / นพมาศ -เพิ่ม ลาครึ่งวัน เช้า/บ่าย -จัดทำรายงานสถานะการลาเพิ่มเติม ปรับระบบสายตรง / นพมาศ -ปรับระบบให้สามารถส่งข้อความถึงกลุ่มบุคคลได้ ปรับระบบเอกสารอ้างอิง / สุระพล -เพิ่มหมวดหมู่ของเอกสาร ปรับระบบ TOR / สุระพล -ปรับแบบฟอร์ม TOR ตามที่ กจน. ร้องขอ ปรับระบบ e-Project / สุระพล, นพมาศ -ปรับระบบให้กองแผนฯ สามารถปรับเส้นทางการอนุมัติได้เอง -เพิ่มผู้ใช้งานที่เป็นนักศึกษา ให้สามารถเสนอโครงการในระบบได้ -จัดทำรายงานโครงการแยกตามประเภทโครงการ

7 ชื่อระบบงาน / ผู้พัฒนาการดำเนินงาน สถานะความสำเร็จ กำลังดำเนินการดำเนินการสำเร็จ ปรับระบบแจ้งเตือน e-Manage / สุระพล -ปรับให้ตัวเลขการแจ้งเตือนในหน้าจอ และ Taskbar ตรงกัน ปรับระบบ e-Meeting / สุระพล -ปรับระบบให้ auto update ไม่ต้อง refresh หน้าจอ ปรับระบบปฏิทินกลางมหาวิทยาลัย / วสุ - ปรับระบบให้ ปชส. เลือกข้อมูลไปแสดงยังหน้าเว็บ มหาวิทยาลัยได้  ปรับระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต / วสุ - เพิ่ม option รายงานจากระบบ ปรับระบบ SAR / ศุภวรรณ - ปรับระบบตามที่สำนักงานคุณภาพฯ แจ้งมา

8 งานที่ได้รับมอบหมายการดำเนินงาน สถานะความสำเร็จ กำลัง ดำเนินการ ดำเนินการ สำเร็จ พัฒนาระบบศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตร อินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สำนักวิจัยฯ) /ศุภวรรณ, วสุ, ธีรวัฒน์ - อยู่ในระหว่างทดลองใช้งานระบบ  พัฒนาระบบรายงานผลการทดสอบผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์ภาษา) / อาทิตย์ -นำเข้าข้อมูลรหัสนักศึกษา, ชื่อ-สกุล, ผล การสอบ (Excel) และแสดงผลเป็นรายงาน เชิงสถิติ -แสดงผลรายงานแยกตามผู้สอบ -แสดงผลรายงานแยกตามหน่วยงานที่สอบ  พัฒนาระบบงานวินัยนักศึกษา / วสุ, ศุภวรรณ - ติดต่อหน่วยงานเพื่อเก็บ Requirement 

9 งานที่ได้รับมอบหมายการดำเนินงาน สถานะความสำเร็จ กำลัง ดำเนินการ ดำเนินการ สำเร็จ จัดทำ Model 3D พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย / ธีรวัตน์ จัดทำ Model 3D อาคารภายในมหาวิทยาลัย / ธีรวัตน์ - ร่างแบบอาคารแล้วเสร็จ 17 อาคาร (จาก 143 อาคาร) 

10 งานที่ได้รับมอบหมาย สถานะความสำเร็จ กำลังดำเนินการดำเนินการสำเร็จ จัดทำคู่มือระบบ E-Manage สำหรับส่งมอบระบบให้ ม.อุบล / ชุติมา, อาทิตย์, ศุภวรรณ

11 ระบบงาน จำนวนครั้งที่ให้บริการ ระบบโครงการ15 ระบบประเมินการเรียนการสอน63 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต2 ระบบบุคลากร1 ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์2 ระบบประชาสัมพันธ์1 ระบบภาระงานอาจารย์บัณฑิต1 ระบบภารกิจผู้บริหาร1 ระบบหลัก E-Manage3 รวม89

12 10 มกราคม 2556 -นำเสนอระบบ e-Manage ม.บูรพา (สุระพล) 14 มกราคม 2556 -นำเสนอระบบ e-Manage ม.ราชภัฏสงขลา (สุระพล) 28 - 31 มกราคม 2556 -นำเสนอระบบ e-Manage ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สุระพล,ชุติมา,อาทิตย์) 15 กุมภาพันธ์ 2556 -อบรมการใช้งานระบบ e-Meeting ณ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว (ชุติมา) 8 มีนาคม 2556 -นำเสนอระบบ e-Manage ม.เทคโนโลยีราชมงคล ภาคตะวันออก (สุระพล)

13 1.นัดหมายหน่วยงานเพื่อเก็บ Requirement แต่ไม่มีการติดต่อกลับ (ระบบงานวินัยนักศึกษา) 2.มีระบบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (นอกแผน) ซึ่งส่วนมากเป็นงานเร่งด่วน ทำให้ระบบงานที่ต้อง พัฒนาตามแผนหยุดชะงัก 3.ในช่วงเดือนมีนาคม มีนักศึกษาแจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนเข้ามา จำนวนมาก (62 รายการ) ซึ่งสรุปปัญหาเป็น 3 ประเด็น คือ 1) Login เข้าระบบไม่ได้ 2) รายวิชา/ อาจารย์ที่ให้ประเมินมีไม่ครบ 3) รายวิชาที่เพิกถอนไปแล้วแต่ยังปรากฏให้ประเมิน ซึ่งได้แจ้งปัญหา ไปยังงานทะเบียน (เดชา) เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบที่พัฒนาสำเร็จแล้ว 1) ระบบการลาออนไลน์ 2) ระบบสายตรง 3) ระบบเอกสารอ้างอิง 4) ระบบ TOR 5) ระบบ e-Project 6) ระบบแจ้งเตือน e- Manage 7) ระบบ e-Meeting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google