งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผลการดำเนินงานการ ตรวจสอบน้ำนมดิบ โดย กสส. สตส. สคบ. สทป. 8 กันยายน 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผลการดำเนินงานการ ตรวจสอบน้ำนมดิบ โดย กสส. สตส. สคบ. สทป. 8 กันยายน 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผลการดำเนินงานการ ตรวจสอบน้ำนมดิบ โดย กสส. สตส. สคบ. สทป. 8 กันยายน 2558

2 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประเด็นการนำเสนอ นโยบายการตรวจสอบน้ำนม ดิบปี 2559 สตส. วิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำนม จากถังรวมนม การแก้ไขปัญหาคุณภาพ น้ำนมของหน่วย DHHU สทป. กสส. การเก็บตัวอย่างน้ำนมรายตัว เพื่อใช้จัดการฟาร์ม สคบ.

3 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 1 นโยบายการตรวจสอบน้ำนม ดิบปี 2559 แนว ทางการ พัฒนา อุตสาหก รรมที่ ผ่านมา ของไทย

4 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ คุณสมบัติของศูนย์รวบรวม น้ำนมดิบ ที่ได้รับ MOU นมโรงเรียน ได้รับการรับรอง GMP จาก กรมปศุสัตว์ ได้รับ MOU นมโรงเรียน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปริมาณเนื้อนม (Total Solid) > 12% ปริมาณ Somatic cell count < 700,000 เซลต่อ มิลลิลิตร

5 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ศูนย์รวมนมทั้งหมดศูนย์รวมนม GMP พื้นที่ 43 จังหวัด MO U 71 ศูนย์ GM P 90 ศูนย์ MO U & GM P 89 ศูนย์ ที่มีคุณสมบัติรวม 250 ศูนย์

6 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผลการตรวจสอบน้ำนมดิบ ปริมาณ น้ำนมดิบ

7 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผลการตรวจสอบน้ำนมดิบ คุณภาพ น้ำนมดิบ หมายเหตุ : เก็บข้อมูลจากศูนย์รวมนมเฉลี่ย 208 ศูนย์ ( ยกเว้นเดือน ส. ค.58 เก็บ เพียง 178 ศูนย์ ) ศูนย์

8 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 2 วิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำนม จากถังรวมนม แนว ทางการ พัฒนา อุตสาหก รรมที่ ผ่านมา ของไทย 3 การแก้ไขปัญหาคุณภาพ น้ำนม (DHHU) 4 การเก็บตัวอย่างน้ำนมราย ตัวเพื่อจัดการฟาร์ม


ดาวน์โหลด ppt กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผลการดำเนินงานการ ตรวจสอบน้ำนมดิบ โดย กสส. สตส. สคบ. สทป. 8 กันยายน 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google