งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวนรุกขชาติและศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวนรุกขชาติและศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวนรุกขชาติและศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้
ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

2 ด้านงบประมาณ/บุคลากร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านพื้นที่/ชุมชน/หน่วยงาน
ปัญหาและอุปสรรค แบ่งเป็น 3 ด้าน ด้านงบประมาณ/บุคลากร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านพื้นที่/ชุมชน/หน่วยงาน

3 1. ด้านงบประมาณ/บุคลากร
2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 3. พื้นที่/ชุมชน/หน่วยงาน ขาดยานพาหนะในการ ปฏิบัติหน้าที่ เช่น รถยนต์กระบะ รถขยะ รถบรรทุกน้ำ เป็นต้น และบางสวนฯ มีอายุการ ใช้งานมานานมากกว่า 20 ปี ไม่มีลานกิจกรรม รองรับ การทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายฝึกอบรมเยาวนชน ขาดสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารเอนกประสงค์ ศาลา บ้านพัก ห้องน้ำ เพื่อการทำกิจกรรม ภายในสวนรุกขชาติ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ในการปฏิบัติงาน ขาดแคลนครุภัณฑ์ สำนักงาน และบางสวนฯ ครุภัณฑ์มีสภาพเก่าใช้งาน มานาน ขาดแคลนระบบ สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า และเส้นทาง คมนาคม งบค่าสาธารณูปโภคไม่ เพียงพอต่อการบริหาร จัดการ งบค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุและวัสดุไม่เพียงพอ อัตรากำลังลดลง และ ขาดแคลนบุคลากร ปฏิบัติงาน บุคลากรขาดความรู้ความ ชำนาญด้านวิชาการ ขาดโอกาสเพิ่มพูนฝึกฝน หาความรู้และ ประสบการณ์อย่าง ต่อเนื่อง โดยเฉพาะงาน ด้านวิชาการ การสื่อ ความหมาย การบริหารจัดการพื้นที่ ที่ยังไม่ชัดเจนระหว่าง หน่วยงานของจังหวัดและ สวนรุกขชาติ จำนวนลิงแสม เข้ามา ทำลายทรัพย์สินสิ่งก่อง สร้าง ป้ายภายในสวน รุกขชาติ เป็นพื้นที่ทับซ้อน พื้นที่ขาดความร่มรื่น สภาพดินมีความเป็นกรด ขาดความอุดมสมบูรณ์ มีการลักลอบค้าสัตว์ป่า ในพื้นที่ มีการขัดแย้งกับชุมชน ริมขอบ ปัญหาบุกรุก อ้างสิทธิ์ทำกิน

4 สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนจากสำนักวิจัยฯ
แบ่งเป็น 4 ด้าน

5 1. ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2. ด้านอาคารสิ่งปลูกสร้าง เส้นทางศึกษาธรรมชาติ/เส้นทางศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม้ ถนนลาดยางภายในบริเวณสำนักงาน อาคารสำนักงาน/อาคารเอนกประสงค์/อาคารนิทรรศการ อาคารเพาะเลี้ยงแมลง บ้านพักรับรอง/บ้านพักเจ้าหน้าที่ โรงเก็บรถ/ลานจอดรถ ศาลาพักผ่อน ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ถังเก็บน้ำบนดิน น้ำประปา ขุดลอกสระน้ำ

6 3. ด้านเครื่องมือ/ครุภัณฑ์
4. ด้านการพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องปริ้น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ รถยนต์กระบะ รถบรรทุกน้ำ เครื่องตัดหญ้า/เครื่องปั๊มน้ำ/เครื่องบดใบไม้ วิทยุสื่อสาร ตู้แช่เก็บพันธุ์ไม้ เครื่อง GPS จัดอบรมบุคลากร จัดจ้างบุคลากรเพิ่ม

7 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

8 ปัญหาอุปสรรค แบ่งเป็น 4 ด้าน

9 2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 3. ด้านการบริหารจัดการและงบประมาณ
1. ด้านบุคลากร 2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 3. ด้านการบริหารจัดการและงบประมาณ บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนคนใหม่ทุกปี ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง ขาดบุคลากรปฏิบัติงานโดยตรง เนื่องจากที่ผ่านมาพนักงาน (TOR) ของกิจกรรมโครงการช่วย บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่จริงมีน้อย เนื่องจสกขอไปช่วยราชการหน่วยงานอื่น บุคลากร ขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน สวนรุกขชาติและสวนพฤกษศาสตร์เป็นหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยราชการต่างสำนัก รถยนต์ที่ใช้ในการ ทำงานมีน้อย และมี สภาพเก่า ทรุดโทรม เสียบ่อย และไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน อุปกรณ์สำนักงาน เช่นคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น และเครื่อง GPS มีไม่เพียงพอ บางอย่างได้ชำรุด เสื่อมสภาพใช้งาน ไม่ได้ หน่วยงานภาคสนาม บางหน่วยขาด ระบบ สาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า น้ำประปา เส้นทางคมนาคมที่ดี หน่วยงานภาคสนาม บางหน่วยขาด ขาด สิ่งปลูกสร้างที่จำเป็น เช่น อาคารสำนักงาน บ้านพัก ห้องน้ำ ขาดแผนงาน / โครงการในการ ศึกษาวิจัย เพื่อเพิ่ม ทักษะและสร้าง บุคลากรทางการวิจัย ตามภารกิจหน้าที่ ไม่มีภารกิจที่ชัดเจน งบประมาณที่ได้รับการ สนับสนุนไม่เพียงพอ การอบรมสัมมนา ส่วนมากได้รับคำสั่ง กะทันหัน

10 2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 3. ด้านการบริหารจัดการและงบประมาณ
แนวทางแก้ไขปัญหา 1. ด้านบุคลากร 2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 3. ด้านการบริหารจัดการและงบประมาณ ผู้บริหารควรให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ตรงตามตำแหน่ง กรณีมาช่วยราชการ ต้องสนับสนุนความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษหรือมีการแลกเปลี่ยนทดแทน และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติม และคอยสอนงาน แนะนำบุคลากร สนับสนุนยานพาหนะ และครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สำนักงานให้เพียงพอ ต่อความต้องการ ปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานให้มีศักยภาพสู่ มาตรฐานบริการที่เป็น สากล ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่ จำเป็น เช่น อาคาร สำนักงาน บ้านพัก ห้องน้ำ ใช้งานไป ก่อน วางแผนงานที่จะปฏิบัติ ทำตามขั้นตอน ใช้เงินที่ได้มาในส่วนที่ จำเป็นก่อน ขอสนับสนุนเงินจาก หน่วยงานภายนอก

11 สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนจากสำนักวิจัยฯ
1. ด้านบุคลากร 2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 3. ด้านการบริหารจัดการและงบประมาณ เพิ่มอัตรากำลังพนักงานราชการให้ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการ จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สนับสนุนยานพาหนะ และครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สำนักงาน ที่มีสภาพดี ใช้งานได้ เพื่อใช้ใน การปฏิบัติงาน ภาคสนาม จัดให้มีสิ่งปลูกสร้างที่ จำเป็น เช่น อาคาร สำนักงาน บ้านพัก ห้องน้ำ จัดให้มีระบบ สาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า น้ำประปา เส้นทางคมนาคมที่ดี เพิ่มงบประมาณค่าใช้ สอยให้มากขึ้น วางแผนงาน/โครงการ ด้านการศึกษาวิจัย ในการเพิ่มทักษะให้แก่ บุคลากร จัดสรรงบประมาณใน การปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานของหน่วยงาน ภาคสนาม

12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สวนรุกขชาติและศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google