งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน RTI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน RTI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน RTI

2 องค์การสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารของทุกประเทศ
ยอดผู้เสียชีวิตแต่ละปีสูงถึง 1.27 ล้านคน ถ้ายังคงใช้มาตรการเดิม .. ในอีก 20 ปีข้างหน้าอุบัติเหตุทางถนนจะ เป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของการเสียชีวิต ของประชากรบนโลก องค์การสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารของทุกประเทศ ที่กรุงมอสโก เพื่อร่วมกันผลักดันให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เป็นวาระ ที่ทุกประเทศจะต้องให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการแก้ไข (Time of Action) โดยตั้งเป้า ลดผู้เสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งในทศวรรษหน้า (Decade of action for Road Safety: )

3 ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ได้ให้ความสำคัญกับแนวทางการดำเนินการตาม กรอบปฏิญญามอสโก กำหนดให้ปี ๒๕๕๔-๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

4 12:แสนปชก

5 ภาพรวมการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ 2554-63
รัฐบาล แผนแม่บท (วาระแห่งชาติ) แผนทศวรรษ ลดอัตราการเสียชีวิตลง 50% ในปี ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัด (หน่วยราชการ /องค์กรส่วนท้องถิ่น/ เอกชน/ ประชาชน) ภาคเอกชน /เครือข่าย สสส. ศวปถ. ฯลฯ 5 เสาหลัก (6 คณะอนุกรรมการ ) Pillar 1 (ปภ.) Pillar 2 (ทางหลวง) Pillar 3 (ขนส่งทางบก) Pillar 4 (สตช.) Pillar 5 (สธ.) การบริหารจัดการความปลอดภัย ทางถนน ถนนและ การสัญจร อย่างปลอดภัย ยานพาหนะปลอดภัย ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ รัฐบาลกำหนดงานอุบัติเหตุจราจรเป็นแผนแม่บท วาระแห่งชาติ // มีเป้าหมาย ลด อัตราการเสียชีวิตลง 50% ในปี // ดำเนินงานผ่านทาง ศปถ ประกอบด้วยหน่วยราชการส่วนกลางร่วมกับเครือข่ายเอกชน ไปสู่ ระดับจังหวัด // ศปถ ประกอบด้วย 6 อนุกรรมการ // สธ รับผิดขอบ อนุกรรมการ 5. Post-crash care และ 6. Information and evaluation // MIS พัฒนาระบบข้อมูล (อนุกรรมการคณะที่ 6) กรม คร.

6 ตัวชี้วัดที่ต้องดำเนินการ(สาธารณสุข)
1) ร้อยละของระบบ ECS คุณภาพในโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป 2) ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 3) ร้อยละ EMS คุณภาพใน รพ. ทุกระดับ 4) อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma)

7 นโยบายในการดำเนินงาน

8 จังหวัด/12อำเภอ 12อำเภอ รพ.พิจิตร สสจ.พิจิตร 12 อำเภอ/60จุด/ไตรมาส
อย่างน้อย 5 จุดต่อไตรมาส ศปถ.อำเภอ

9 ร้อยละ 1

10 อัตราการบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิจิตร
อัตราตายด้วยอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิจิตร ปี ประชากร ตาย ตายต่อแสน ปชก. 2555 549,167 131 23.85 2556 544,478 144 26.45 2557 547,822 160 29.21 2558 546,318 122 22.33 2559 544,003 91 16.73 2560(9ด) 98 18.07 ปี ประชากร บาดเจ็บ(คน) บาดเจ็บต่อแสน ปชก. 2555 549,167 13,482 2556 544,478 13,693 2557 547,822 7,331 2558 546,318 9,218 1,687.30 2559 544,003 7,315 2560(9ด) 7,587 อัตราต่อแสน ปชก.

11 เป้าหมาย 2565 (10: แสน ปชก) 2564 (11: แสน ปชก
2563 (12 :แสน ปชก) (14 : แสน ปชก) 2561 (16 : แสน ปชก) 2560 (18 : แสน ปชก GAP

12 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน จังหวัดพิจิตร 542,347 คน จนท. ประชาชนทั่วไป
ประชาชน จังหวัดพิจิตร 542,347 คน จนท. สาธารณสุข 3,745 คน ประชาชนทั่วไป 538,602 คน

13 สถานการณ์ ปี 2560

14 บาดเจ็บ

15 บาดเจ็บ จำนวน 7,587 ราย OPD 6, ราย IPD ,038 ราย

16 กลุ่มอายุผู้บาดเจ็บ(Admit)

17 สถานะผู้บาดเจ็บ

18 จำแนกสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ(ครั้ง)

19 จำแนกประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ

20 จำแนกประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ

21 เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ

22 ข้อมูลการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ปี2560
98 ราย เท่ากับ : แสนประชากร

23 เสียชีวิตแยกเพศ

24 เสียชีวิตแยกกลุ่มอายุ

25 เสียชีวิตรายอำเภอแยกกลุ่มอายุ

26 จำแนกการเสียชีวิต จำแนกการเสียชีวิตจาก RTI
เสียชีวิตจาก PS Score>0.75

27 จำแนกชนิดยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ

28 จำแนกถนนที่เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต

29 การดำเนินกิจกรรม /การพัฒนา

30 Ambulance safety ลำดับ โรงพยาบาล จำนวนรถพยาบาล (คัน)
จำนวนอุปกรณ์ (คัน) ทำประกันภัย หมายเหตุ(ได้ใหม่) EMS Ambulance EMS+Ambulance อื่นๆ รวม AED Moni tor GPS ร้อยละ กล้องหน้า กล้องคนขับ (คัน) 1 เมือง 4 2 3 100   5 วังทรายพูน  2 พช  1 ตะพานหิน  3 5 บางมูลนาก  4 6 โพทะเล **กำลังดำเนินการ  7 สามง่าม 8 ทับคล้อ 9 สากเหล็ก 10 บึงนาราง 11 ดงเจริญ 12 วชิรบารมี รวมจังหวัด 33 16  28

31 กรอบกิจกรรม 10 กิจกรรม รายชื่ออำเภอที่มีการดำเนินงาน DHS- RTI
1.การจัดการข้อมูล (ย้อนหลัง กี่ปี) 2.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บ (ครั้ง) 3.การขับเคลื่อนร่วมกับสหสาขาหรือศปถ.อำเภอ(มี/ไม่มี) 4.มีแผนงานโครงการ (มี/ไม่มี) 5.การขับเคลื่อน RTI TEAM ตำบล (จำนวนทีม) 6.การชี้เป้าและจัดการจุดเสี่ยง (จำนวนจุด) 7.การดำเนิน งานด่านชุมชน (จำนวนด่าน) 8.มาตรการองค์กรความปลอดภัยฯ (จำนวนองค์กร) 9.การสื่อสารความเสี่ยง (จำนวนครั้ง) 10.รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน เมือง 1 3 มี 5 4 8 6 ดี วังทรายพูน ไม่ประเมิน พช. ตะพานหิน 13 บางมูลนาก 2 10 โพทะเล สามง่าม ทับคล้อ สากเหล็ก บึงนาราง ดงเจริญ 7 วชิรบารมี

32 พัฒนาทีม BLS 1ทีมเป็น 18 ทีม
ไผ่รอบ เนินสว่าง ทุ่งใหญ่ ดงเสือเหลือง ไผ่ท่าโพธิ์ วังจิก โพธิ์ ประทับ ช้าง หนองหลุม วังโมกข์ บึงบัว บ้านนา วังทับไทร ท่าเยี่ยม คลองทราย สากเหล็ก หนองหญ้าไทร วังทรายพูน หนองปลาไหล หนองพระ หนองปล้อง เขาเจ็ดลูก เขาทราย ท้ายทุ่ง ทับคล้อ วังงิ้ว วังงิ้วใต้ ห้วยพุก สำนักขุนเณร ห้วยร่วม บางลาย บึงนาราง แหลมรัง โพธิ์ไทรงาม ห้วยแก้ว เนินมะกอก วังสำโรง วังกรด หอไกร บางไผ่ ลำประดา วังตะกู ท.บางมูลนาก ภูมิ ห้วยเขน ทะนง ท่าขมิ้น ท่าเสา ท่านั่ง บางคลาน บ้านน้อย ท้ายน้ำ โพทะเล ท่าบัว ทุ่งน้อย วัดขวาง หนองโสน เนินปอ รังนก สามง่าม กำแพงดิน ไผ่หลวง ทับหมัน คลองคูณ วังหว้า ห้วยเกตุ งิ้วราย หนองพยอม ไทรโรงโขน ดงตะขบ ทุ่งโพธิ์ วังหลุม ตะพานหิน ปากทาง หัวดง ทบ.เมือง บ้านบุ่ง ย่านยาว ไผ่ขวาง คลองคะเชนทร์ โรงช้าง เมืองเก่า ดงกลาง ดงป่าคำ ท่าหลวง ฆะมัง สายคำโห้ ท่าฬ่อ ป่ามะคาบ พัฒนาทีม BLS 1ทีมเป็น 18 ทีม FR BLS จ .พิจิตร จ.กำแพงเพชร จ.นครสวรรค์

33 ผลการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการ
ACLS ILS BLS FR จำนวนที่ออกปฎิบัติการ 1330 9 770 12405 Dispatch time ครั้ง ร้อยละ มากกว่า 2 นาที 15 1.13 - 11 0.09 ไม่เกิน 2 นาที 1315 98.87 100.00 12394 99.91 Response time มากกว่า 10 นาที 795 59.77 2 22.22 17 2.21 1971 15.89 ไม่เกิน 10 นาที 535 40.23 7 77.78 753 97.79 10434 84.11

34 ร้อยละของ ระบบ ECS คุณภาพในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป
อำเภอ รายการข้อมูล หมาย เหตุ จำนวนโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไปที่มีค่า คะแนนการประเมินประสิทธิภาพ ในการรองรับการดูแลภาวะ ฉุกเฉินทางการแพทย์ ที่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน (มากกว่าหรือ เท่ากับร้อยละ 40 (ครั้งที่1) จำนวนโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไปที่มีค่าคะแนน การประเมินประสิทธิภาพในการ รองรับการดูแลภาวะฉุกเฉินทางการ แพทย์ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 (ครั้งที่2) ร้อยละของ ระบบ ECS คุณภาพในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป (A/B) x100 1.รพ.พิจิตร S 49.6 52.81 - ผ่าน 2.รพ.ยุพราช M2 57.8 48.38 3.รพช.บางมูลนาก M2 43.6 47.7 4.รพช.โพทะเล F2 42.3 5.รพช,สามง่าม F2 48.9 44.8 6.รพช.วังทรายพูน F2 51.2 34.29 ไม่ ผ่าน 7.รพช.วชิรบารมี F2 36.23 8.รพช.โพธิ์ประทับช้าง F2 40.0 9.รพช.ทับคล้อ F2 43.3 ภาพรวมจังหวัด 9 77.7 ECS คุณภาพ

35 รวม 52.81 48.38 47.7 42.3 44.8 36.1 43.2 องค์ประกอบ พิจิตร ยุพราช
บางมูลนาก โพทะเล วังทรายพูน สามง่าม วชิระ ทับคล้อ โพธิ์ประทับช้าง มิติที่1 การประเมินผู้อำนวยการและทีมบริหาร 60 45.71 65.7 42.9 40 42.86 45.7 51.4 34.3 มิติที่2 การประเมินคณะทำงานหรือบุคลากร 1 ด้านอาคารสถานที่ 58.38 61.33 59.2 41.6 45.6 44.98 24 52.9 32.8 2 บุคลากรแผนกฉุกเฉิน 57.78 54.48 45.5 47.4 24.4 36.32 27.4 36.3 3 การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 55.71 80 36.7 42.5 25.8 45.83 50.8 37.5 58.3 4 MCI and Disaster management 45 18.5 13.9 46.15 40.8 18 5 Referral system ระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย 33.33 30 50 20 35 6 การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 90 52 72 7 ระบบสนับสนุน 75.24 52.97 65.3 47.1 41.2 55.3 52.4 8 Pre- hospital EMS Intervention 53.33 44.62 49 63.3 58.23 16.7 56.7 9 ระบบบริหารจัดการ 12 65 10 Information system 56.67 46.67 54 41.3 38.8 56.3 52.5 11 การพัฒนาคุณภาพ(Quality management) 73.33 73.3 86.7 66.7 การศึกษาและวิจัย รวม 52.81 48.38 47.7 42.3 44.8 36.1 43.2

36 องค์ประกอบมุ่งเน้น ปี 2560

37 รายการข้อมูล (ER คุณภาพ)
อำเภอ รายการข้อมูล (ER คุณภาพ) หมาย เหตุ จำนวน โรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไปใน จังหวัด ที่ผ่านเกณฑ์ ประเมินคุณภาพ (1) จำนวน โรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไปใน จังหวัด ที่ผ่านเกณฑ์ ประเมินคุณภาพ (2) ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป(A/B) x100 1.รพ.พิจิตร S - ๕๓.๘๔ ผ่าน 2.รพ.ยุพราช M2 50 ๔๒.๘๕ 3.รพช.บางมูลนาก M2 ๔๖.๑๕ 4.รพช.โพทะเล F2 30 ๒๐ ไม่ ผ่าน 5.รพช,สามง่าม F2 ๔๑.๓๘ 6.รพช.วังทรายพูน F2 ๓๓.๓๓ 7.รพช.วชิรบารมี F2 ๒๙.๑๗ 8.รพช.โพธิ์ประทับ ช้างF2 ๑๗.๖๕ 9.รพช.ทับคล้อ F2 37.5 ๕๖ ภาพรวมจังหวัด 9 ๖๖.๖๖ ER คุณภาพ

38 1.1ร้อยละของผู้ป่วย ROSC ของรพ.ระดับ F2 ขึ้นไป
ร้อยละ ER คุณภาพ OHCA : ROSC เป้า หมาย พิจิตร บน ตพ ทค วพ โพ โพธิ สง วชิร 1.1ร้อยละของผู้ป่วย ROSC ของรพ.ระดับ F2 ขึ้นไป ร้อยละ30 53.84 46.15 42.85 56 33.33 20 17.65 41.38 29.17 a=จำนวน ROSC จำนวน 21 18 12 14 4 5 3 7 b=จำนวน OHCA 39 28 25 17 29 24

39 องค์กรความปลอดภัยต้นแบบ
ดำเนินงาน 12 สสอ/ 12 รพ (MOU) โรงเรียนต้นแบบ ปลอดภัยทางถนน ดำเนินงาน 12 โรงเรียน (บ.กลาง)

40 12 อำเภอ ? สาธารณสุข  บริษัทกลาง  ตำรวจ ? สสอ/รพช เป็นเลขา ศปถ.อำเภอ
Investigation เสียชีวิต 98 ราย /รายงานการสอบสวน42 ราย สาธารณสุข  บริษัทกลาง  ตำรวจ ? Integration 3 ฐาน 12 อำเภอ ? สสอ/รพช เป็นเลขา ศปถ.อำเภอ

41 จุดเกิดเหตุจังหวัดพิจิตร
(1)สะพานอู่ช่างโจ้ ต.คลองคะเชนทร์ 25 ครั้ง 5 อันดับ จุดเกิดเหตุจังหวัดพิจิตร (4)ถ.117 กม ครั้ง (2)ถ.พิจิตร-สากเหล็ก เชิงสะพานขาว ต.ในเมือง 18 ครั้ง (4)ถ.117 กม ครั้ง (3)เชิงสะพาน รัฐราชรังสรรค์ 17 ครั้ง

42 จุดเสี่ยงจังหวัดพิจิตร
1. ถ.115 จุดกลับรถคลองโนน (13) 2. ถ.117 หน้าโรงสีธนกร (12) 3. ถ.115 โค้งไปรษณีย์สามง่าม (8) จุดเสี่ยงจังหวัดพิจิตร 1. บายพาสเลี่ยงเมืองอู่ช่างโจ้ (25) 2. เชิงสะพานขาว ต.ในเมือง(18) 3. ถ.115 แยกศูนย์นิสสันเก่า (13) 1.ถ.พิจิตร-สากเหล็ก บ.เกาะแก้ว ม.6 (11) 2. สี่แยกสากเหล็ก (8) 3. ถ.คลองทรายใหญ่-วังอ้อ ม.4 (4) 1.ถ.117 กม.92-93(13) 2.ถ.117 สี่แยกปลวกสูง(12) 3.แยกต้นประดู่ (9) 1.ถ.ในหมู่บ้าน บ้านท่ากระดาน ม.7 (6) 2. ถนน 11 หน้าโลตัสวังทรายพูน ม.1(5) 3. ถนน 11 แยกบ้านหนองปลาไหล ม.1 (5) 1.ถ.117 หน้าท่าข้าวพงษ์ไพโรจน์ไรซ์ (12) 2.แยกหนองหัวปลวก (11) 3.ตลาดไผ่ท่าโพ (7) 1.เชิงสะพานรัฐราชรังสรรค์(17) 2. แยกสะพานท่าเรือน้ำลึก(14) 3. แยกหน้าร้านสมหมายเฟอนิเจอร์(13) 1. ทางเข้าบ้านสายคลองแห้ง ม.4 (10) 2. ถ.11 บ้านหนองขนาก ม.7 (8) 3. ถ.11หน้าปั๊มแก๊สปตท.เขาทราย (6) 1.สามแยกตลิ่งชัน (8) 2. ถ.บางมูลนาก-วังงิ้ว ม.1 (7) 3. ถนนห้วยตาดำ-ไดลึก ม.4 (6) 1.ถ.117 กม.42 (14 ) 2.ถ.117 กม.43 บ้านบึงลี (12 ) 3.ถ.117 สี่แยกโพธิ์ไทรงาม (10) 1.ถ.โพทะเล-บางมูลนาค ม.6 ต.โพทะเล (7) 2. หน้าท่าข้าวเสี่ยเหงี่ยม (5) 3. ถ.เรียบคลองชลประทาน ม1 ต.โพทะเล (5) 1. เชิงสะพานข้ามแม่น้ำน่าน (8) 2. ถนนบางมูลนาก-วังงิ้วแยกห้วยเขน (7) 3. ถนนบางมูลนาก-วังงิ้วแยกห้วยเรียงใต้ (7)

43 แผนการดำเนินงานจังหวัด ปี 2561
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 1)Refresh EMR EMR 160 คน ธ.ค.60 สสจ 2)Refresh EMT EMT 100 คน 3)Trauma Audit กรรมการ Trauma ม.ค/เม.ย/ก.ค 61 4)อบรมเชิงปฎิบัติการการช่วยเหลือ ณ จุด เกิดเหตุ จนท.รพ.สต (แห่งละ 1 คน) ก.พ.61 5.ประเมินECS/ER สัญจร F2(ไม่ผ่าน)+F3 มค/กพ/มี.ค.61 6. อบรมเชิงปฎิบัติการ Mini Mert อำเภอละ 6 คน (12 อำเภอ) มี.ค 61 7.อบรมเชิงปฏิบัติการ การ สอบสวนอุบัติเหตุ 8.หมูบ้านต้นแบบความปลอดภัย อำเภอละ 7 คน อำเภอละ 1หมู่ ม.ค.61 ต.ค. 60– มิ.ย61 ศปถ.พิจิตร

44 ตัวชี้วัด เป้าหมาย มาตรการ Small success
1) ร้อยละของระบบ ECS คุณภาพในโรงพยาบาล F ) ร้อยละของ ER คุณภาพในโรง พยาบาล F2 ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาลระดับ F ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลระดับ F2 Partners : กลไกทีมพี่เลี้ยง/ทีมService planทีมเครือข่ายระดับอำเภอ Investment : PM/Service plan อุบัติเหตุประชุมถ่ายทอดความรู้,ทำความเข้าใจแบบประเมินร่วมกัน Regular : กลไกทีมพี่เลี้ยง/ทีมService plan ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ร่วมประเมิน Advocacy : สื่อสารผ่านการประชุม และทาง Line กลุ่ม PM อุบัติเหตุ BildingCarpacity : พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเข้าร่วมเป็นทีม Mini mert ระดับอำเภอ 1)ตั้งทีมPM/Service plan ระดับอำเภอ/จังหวัด )ประชุมทีมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน/ทำความเข้าใจแบบประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตุลาคม )ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังให้กับพื้นที่ที่ยังไม่ผ่านการประเมินและทีมโรงพยาบาลระดับF3ม.ค./กพ.มี.ค )อบรมทีม Mini mertให้กับทีมผู้เกี่ยวข้องทั้ง 12 โรงพยาบาล

45 ตัวชี้วัด เป้าหมาย มาตรการ Small success
3)ร้อยละ EMS คุณภาพ 4)ลดอัตราตายจากการบาดเจ็บ Trauma ประชากร(ผู้ป่วยฉุกเฉิน)เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน>ร้อยละ ผู้ป่วยAdmit ที่มีค่า PS Score>0.75 เสียชีวิตน้อยกว่าร้อยละ1 Partners : 1) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหา/ขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน/ประสานศปถ.จังหวัด /คณะกรรมการ พชอ 12 อำเภอ /ปชส.จังหวัด 2)ประชาสัมพันธ์จัดให้มีป้าย Invesment: พัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพทุกระดับ Regulator : ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน PM/Service Plan อุบัติเหตุ ประชุมคณะกรรมการ Trauma Audit Advocacy: สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ online Application line Bilding Capacity : พัฒนาศักยภาพกู้ชีพทุกระดับ พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 1)ประสานประชาสัมพันธ์จังหวัดออกสื่อเพื่อการเข้าถึงบริการ )ประสานทุก คบสอ.นำเสนอข้อมูลจุดเสี่ยง 5 จุดต่อไตรมาส 3)ยกระดับ FR เป็น BLS 18 ทีม )อบรมทีมสอบสวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้กับภาคีเครือข่าย(ตำรวจ/ปลัดอำเภอ/ขนส่ง/สาธารณสุข/จนท.ท้องถิ่น) ม.ค.61 (55,000บาท : ศปถ.จังหวัด) )หมู่บ้านต้นแบบปลอดภัย อำเภอละ 1หมู่ ต.ค60 - กค.61(709,200 : ศปถ.จังหวัด)+ม.ปลอดบุหรี/แอลกอฮอล์ (180,000 บ : สสจ) ) โรงเรียนต้นแบบปลอดภัย อำเภอละ 1 โรง ต.ค60 - กค.61 (120,000 : ศปถ จังหวัด)+ รร.ปลอดบุหรี/แอลกอฮอล์ (120,000 : สสจ)

46 แนวทางในการดำเนินงานปี 2561
กลางน้ำ 1) เข้าร่วมประชุม ศปถ.ระดับอำเภอทุกเดือน เพื่อเสนอสถานการณ์/ข้อมูล จุดเสี่ยงต่างๆให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา 2) ประสานการนำเข้าข้อมูล 3 ฐาน แนวทางในการดำเนินงานปี 2561 ต้นน้ำ 1) บุคลากรสาธารณสุขบุคคลต้นแบบความ ปลอดภัยทางถนน ตามนโยบาย 3 อ 3 ส (สวมหมวก/คาดเข็มขัด) 2)ประกันภัยรถ Ambulance 100 % 3)ขยายหมู่บ้านต้นแบบ อำเภอละ 1 หมู่บ้าน 4)กระตุ้นให้เกิดการประชุม ศปถ.อำเภอหรือ (DHB) เดือนละ 1 ครั้ง ปลายน้ำ 1)สอบสวนการเสียชีวิตทุกราย เพื่อวิเคราะห์เสนอ ศปถ.อำเภอ 2)พัฒนา ECS/ER คุณภาพ ใน รพ.ที่ไม่ผ่าน 3) ขยายการพัฒนา ECS/ER คุณภาพไป รพF2


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน RTI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google