งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื่องจากในปัจจุบันโลกของเรา พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี หลากหลายชนิดหลากหลายแบบและมีการทำมาเพาะปลูกทั้ง การเพาะปลูกเพื่อบริโภค การเพาะปลูกเพื่อความสวยงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื่องจากในปัจจุบันโลกของเรา พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี หลากหลายชนิดหลากหลายแบบและมีการทำมาเพาะปลูกทั้ง การเพาะปลูกเพื่อบริโภค การเพาะปลูกเพื่อความสวยงาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เนื่องจากในปัจจุบันโลกของเรา พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี หลากหลายชนิดหลากหลายแบบและมีการทำมาเพาะปลูกทั้ง การเพาะปลูกเพื่อบริโภค การเพาะปลูกเพื่อความสวยงาม จึงมี การจำแนกแบ่งประเภทโดยใช้เกณฑ์การแบ่งเป็นวงศ์ๆ ซึ่ง นักวิทยาศาสตร์ได้มีจำนวนพืชทั้งหมดมากถึง 294 วงศ์ แต่ ตามที่พบในไทยตามที่ในหนังสือ “ ลักษณะประจำวงศ์พรรณ ไม้ ” ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธ์พืช ได้ระบุไว้ วงศ์พืชที่พบในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 55 วงศ์ เช่น

3 - เพื่อประดิษฐ์โปรแกรม PLANT Search Engine ที่สามารถ ใช่งานได้จริง - เพื่อประดิษฐ์โปรแกรมที่สามารถให้ข้อมูลพืชในประเทศ ไทยแก่ผู้ใช่โปรแกรมได้

4 ในการเขียน Database เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลของ โปรแกรมจะนำวงศ์พืชเฉพาะที่มีอยู่ในประเทศไทยตามที่หนังสือ “ ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ ” ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ซึ่งได้ระบุวงศ์ไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 55 วงศ์

5 โปรแกรม Search Engine ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้งานได้จริง

6 1.Search Engine หมายถึง โปรแกรมที่ออกแบบมาเป็นเครื่องมือ เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้งาน สำหรับค้นหาข้อมูล 2.Database หมายถึง คลังข้อมูลในการทำงานและเก็บ รายละเอียด จัดเก็บ ข้อมูล ต่าง ๆ ของโปรแกรม โดยพื้นฐานทั่ว ๆ ไป แล้วฐานข้อมูลที่เราใช้จะได้แก่ MS Access, MySQL, MariaDB, SQL Server และ Oracle Database หรืออื่นๆชึ่งในโปรแกรมของ เราครั้งนี้จะใช้ database เป็นไฟล์ text( นามสกุล txt) 3.JAVA หมายถึง ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ พัฒนาโดย เจมส์ กอส ลิง และวิศวกรคนอื่นๆ ที่ ซัน ไมโครซิสเต็มส์ ซึ่งภาษานี้มีจุดประสงค์ เพื่อใช้แทนภาษาซีพลัสพลัส (C++) โดยรูปแบบที่เพิ่มเติมขึ้นคล้าย กับภาษาอ็อบเจกต์ทีฟซี (Objective-C) แต่เดิมภาษานี้เรียกว่า ภาษา โอ๊ก (Oak)

7 4.Encoding หมายถึง การแปลงข้อมูลเป็นรหัส เช่น ตัวเลข 2 จะ เข้ารหัสบีซีดี (BCD) เป็นเลขฐานสอง 0010 เป็นต้น 5. ANSI คือการบันทึกแบบ 8 บิต ทั้งไทยและอังกฤษ ดังนั้นผู้นำ ไฟล์ไปใช้ ( แสดงบนจอ ) จะต้องรู้ว่าตัวอักษรที่สูงกว่า 80h คือ ภาษาไทย โดยจะใช้ TIS-620 หรือ Windows-874 ก็ได้ เช่น "ABC กขค " จะบันทึกเป็น 41 42 43 20 A1 A2 A4 6.JAVA SE นั้นจะเป็นรุ่นมาตรฐาน เหมาะสำหรับ Desktop Application ครับ ซึ่งผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วๆไป ใช้ Java SE ก็ เพียงพอสำหรับการรัน application ที่พัฒนาด้วยภาษา Java โดย ส่วนประกอบสำหรับรุ่น standard ก็จะมี JDK (Java Development Kit) ที่ประกอบไปด้วย compiler และ debugger ของภาษา Java สำหรับนักพัฒนา JRE (Java Runtime Environment) ซึ่งเป็นสิ่งที่ รวม library ต่างๆสำหรับการรันโปรแกรมที่พัฒนาด้วย Java ซึ่งถ้า ติดตั้ง JDK เพียงตัวเดียวก็จะมี JRE รวมอยู่ด้วย

8 1. คอมพิวเตอร์ 2. หนังสือ “ ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ ” 3. โปรแกรม NetBeans IDE 4.JAVA SE 5. โปรแกรม Notepad

9 1. ออกแบบหน้าต่างของโปรแกรม 2. ออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม 3. ออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูลของโปรแกรม 4. เขียนโปรแกรม 5. เขียนฐานข้อมูล และหารูปภาพ 6. ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม

10

11 จากการทำโครงงานประดิษฐ์โปรแกรม Search Engine ตัว โปรแกรม มีรูปแบบในการค้นหาข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1 Select mode และ 2 Search mode

12 ในการทำโครงงาน PLANT Search Engine สามารถสรุปผล การทดลอง ได้ว่า การค้นหาแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1 Select mode เป็นการใช้ตัวเลือกในการค้นหาพืช และ 2 Search mode เป็นการใช้ Keyword ในการ ค้นหาพืช เมื่อได้ชื่อพืชที่ต้องการ แล้วตัวโปรแกรมที่จะแสดงข้อมูล ชื่อวงศ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อทาง วิทยาศาสตร์ ลักษณะ และ รูปภาพ รวมถึงประโยชน์ใช้สอยของพืช ชนิดนั้น

13 1. ผู้ใช้โปรแกรมรู้ถึงประโยชน์ของพืชชนิดต่างๆ 2. ผู้ใช้โปรแกรมสามารถแยกแยะพืชที่มีลักษณะคล้ายกันได้ 3. ผู้ใช้โปรแกรมรู้ถึงลักษณะของพืชชนิดต่างๆ

14 1. ตัวโปรแกรมนั้นมีภาพที่เล็กเกินไปควรเพิ่ม function การ ขยายรูปภาพ 2. ตัวโปรแกรมเป็นแบบ offline ทำให้เป็นข้อมูลปิดไม่มีการ อัพเดทฐานข้อมูล

15 Thank you! Contact Address: Prof. Somchai Doe Tel: Email: www.kku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt เนื่องจากในปัจจุบันโลกของเรา พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี หลากหลายชนิดหลากหลายแบบและมีการทำมาเพาะปลูกทั้ง การเพาะปลูกเพื่อบริโภค การเพาะปลูกเพื่อความสวยงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google