งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Risk Management “Risk” “ ความเสี่ยง ” เหตุการณ์ / ประเด็นที่มีโอกาส เกิดขึ้นในอนาคตและจะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ การดำเนินการขององค์กร - ประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแนวทางการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Risk Management “Risk” “ ความเสี่ยง ” เหตุการณ์ / ประเด็นที่มีโอกาส เกิดขึ้นในอนาคตและจะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ การดำเนินการขององค์กร - ประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแนวทางการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Risk Management “Risk” “ ความเสี่ยง ” เหตุการณ์ / ประเด็นที่มีโอกาส เกิดขึ้นในอนาคตและจะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ การดำเนินการขององค์กร - ประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแนวทางการ ดำเนินการ - ประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม ภายใน ภายนอก ที่เปลี่ยนไป - ปัญหาที่อาจเกินขอบเขต / การควบคุม ที่ยอมรับได้ใน ปัจจุบัน “Problem” “ ปัญหา ” เหตุการณ์ / ประเด็นที่เป็น อุปสรรคต่อการดำเนินการในปัจจุบัน “Risk Management” หมายถึง การบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่มีเป้าหมายในการลดผลกระทบจากความ เสี่ยงที่อาจมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในองค์กร หากไม่มีการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีพอ

2 กระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง 1. ระบุความเสี่ยงในงานของตนเอง 2. ระบุปัจจัยเสี่ยง 3. ประเมินความเสี่ยง โดยการให้คะแนน โอกาส และผลกระทบ 4. กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง 5. จัดทำแผน และผู้รับผิดชอบ 6. กำหนดตัวชี้วัด

3 1. ระบุความเสี่ยงในงานของ ตนเอง ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (Operation Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำวัน (Back Office) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

4 ระบุปัจจัยเสี่ยง A.People B.Process C.Equipment/Materials D.Environment E.Management

5 3. ประเมินความเสี่ยง โดยการให้ คะแนน โอกาส และผลกระทบ

6 4. กำหนดแนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง รูปแบบการแก้ไข ปัญหา Accept ยอมรับ Reduce ลดลง Transfer ถ่ายโอน Terminate กำจัด

7 โอกาสเกิด (Likelihood) ผลกระทบ (Impact) terminate accept reduce Transfer 2 Transfer 1

8 5. จัดทำแผน และผู้รับผิดชอบ ตัวอย่างแผนงาน ผู้รับผิดช อบ

9 6. กำหนดตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2 ประเภท ตัวชี้วัดตาม (Lag Indicator) หมายถึง ตัวชี้วัด ผลงานที่เป็นตัวแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์สุดท้าย ของกระบวนการนั้นๆว่าเป็นอย่างไร เช่น ยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด อัตราการเกิด อุบัติเหตุ ฯลฯ ตัวชี้วัดนำ (Lead Indicator) หมายถึง ตัวชี้วัด ผลงานนำที่เป็นตัวแสดงให้เห็นถึงผลระหว่าง กระบวนการ สามารถนำไปใช้พยากรณ์แนวโน้ม ของตัวชี้วัดตามได้ เช่น จำนวนครั้งที่มี โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม เปอร์เซ็นต์การปิด การขาย จำนวนครั้งที่มีการตรวจสอบความ ปลอดภัยฯลฯ

10 หล ั กการกาหนดต ํ วช ั ี ้ ว ั ด สามารถว ัดผล ได ม ี ความคงเส  นคงวา ม ี ความชดเจน เฉพาะเจาะจง ั ไมคลมเคร ุ ื อ เปรียบเทียบ กบองค ั กรอนทื ่ ี ่ ม ี ลกษณะงานเหม ั อนก ื นได ั  สามารถหาข  อม ู ลได

11

12


ดาวน์โหลด ppt Risk Management “Risk” “ ความเสี่ยง ” เหตุการณ์ / ประเด็นที่มีโอกาส เกิดขึ้นในอนาคตและจะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ การดำเนินการขององค์กร - ประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแนวทางการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google