งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลจัดการ สุขภาพ 5 กลุ่มวัย แบบบูรณาการ กลุ่มงานควบคุมโรค 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลจัดการ สุขภาพ 5 กลุ่มวัย แบบบูรณาการ กลุ่มงานควบคุมโรค 2559."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำบลจัดการ สุขภาพ 5 กลุ่มวัย แบบบูรณาการ กลุ่มงานควบคุมโรค 2559

2 กลุ่มวัย : แม่และเด็ก 1. ศูนย์เด็กปลอดโรคผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80 แนวทางการดำเนินงาน - ครั้งที่ 1: ประเมินตนเองตามแบบ “ แบบประเมินศูนย์ เด็กเล็กปลอดโรค ” ** เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง และหาแนวทางปรับปรุง งานให้ดีขึ้น - ครั้งที่ 2: ประเมินตนเองตามแบบ “ แบบประเมินศูนย์ เด็กเล็กปลอดโรค ” ** รายงาน ** ผลการประเมินตามแบบประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอด โรค 35 ข้อ กระทรวงสาธารณสุข ( ผ่าน / ไม่ผ่าน )

3 กลุ่มวัย : วัยรุ่น สุรา / บุหรี่ 1.1 อัตราการดื่มสุราไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 1). การสำรวจการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา............... คน 2). จำนวนสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในตำบล........ แห่ง 3). คณะทำงานระดับตำบลมีแผนการ ดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังและ บังคับใช้กฎหมายตามพรบ. ควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ. ศ.2551 ( มี / ไม่มี )

4 กลุ่มวัย : วัยรุ่น 1.2 มีการจัดบริการอดบุหรี่ เลิกสุราใน รพ. สต. การจัดบริการอดบุหรี่ เลิกสุราใน รพ. สต. ( มี / ไม่มี ) ** รายงาน ** - ข้อมูลสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และยาสูบในตำบล - แผนการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติการ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฏหมายฯ

5

6 กลุ่มวัย : ทำงาน 1. การคัดกรอง DM/HT ในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปร้อยละ 80 1.1 จำนวน DM ที่ได้รับการคัดกรอง.......... คน 1.2 จำนวน HT ที่ได้รับการคัดกรอง.......... คน 2. คัดกรองโรค CKD ในผู้ป่วย DM/HT ระดับตำบล 2.1 จำนวน DM ที่ได้รับการคัดกรอง CKD.......... คน 2.2 จำนวน HT ที่ได้รับการคัดกรอง CKD.......... คน

7 กลุ่มวัย : ทำงาน 2.3 จำนวนผู้ป่วย CKD stage1………. คน 2.4 จำนวนผู้ป่วย CKD stage2………. คน 2.5 จำนวนผู้ป่วย CKD stage3………. คน 2.6 จำนวนผู้ป่วย CKD stage4………. คน 2.7 จำนวนผู้ป่วย CKD stage5………. คน 2.8 ข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย CKD ไปยังรพช./ รพศ./ รพท. จำนวน................ คน

8 กลุ่มวัย : ทำงาน 3.CKDstage1-2 ในรพ. สต. ได้รับการดูแล 3.1 แผน / กระบวนการในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและลดความเสี่ยง ( มี / ไม่มี ) 4.DM ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ร้อย ละ 40 4.1 จำนวนผู้ป่วย DM ควบคุมระดับน้ำตาลใน เลือดได้ดี.................. คน 5.HT ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ 50 5.1 จำนวนผู้ป่วย HT ควบคุมระดับความดัน โลหิตได้ดี............ คน

9 งานวัณโรค 1. มีระบบข้อมูลผู้ป่วย TB ที่ชัดเจน มีการบันทึกทะเบียน TB03 - ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก มีรายชื่อกลุ่มเสี่ยง ( ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV/AID, กลุ่มผู้สัมผัสติดเชื้อ, กลุ่มแรงงานข้ามชาติ, กลุ่มผู้ต้องขัง / เคย ต้องโทษ, อื่นๆ เช่น พระ / จนท./ ติดสุรา ฯลฯ )

10 งานวัณโรค 2. มีระบบการกำกับติดตามปัญหาการขาดยา ในระดับตำบล ( กรณีทำ DOTS) คัดกรอง / หาย 3. มีระบบการติดตาม / เยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค 4. การสื่อสารความรู้เกี่ยวกับวัณโรค

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ตำบลจัดการ สุขภาพ 5 กลุ่มวัย แบบบูรณาการ กลุ่มงานควบคุมโรค 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google