งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 เดือน มกราคม 2558 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 เดือน มกราคม 2558 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 เดือน มกราคม 2558 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด

2 1.1 อัตราตายผู้ป่วยในรวม เสียชีวิต 110 ราย IPD 3,424 ราย

3 5 อันดับการตายผู้ป่วยใน มกราคม 2558 1. Bacterial Pneumonia 16 ราย 2. Cerebral infarction 7 ราย 3. Pneumonia, unspecified 6 ราย 4. CA liver 6 ราย 5. AMI 4 ราย

4 1.2 อัตรามารดาเสียชีวิต เกณฑ์< 18:100,000การเกิดมีชีพทั้งหมด เสียชีวิต 0 ราย เกิดมีชีพทั้งหมด 254 ราย

5 1.4 อัตราตายที่ห้องฉุกเฉิน เสียชีวิต 10 ราย ER 5,196 ราย

6 5 อันดับการตายที่ห้อง ER มกราคม 2558 1. อุบัติเหตุจราจร3 ราย 2. Sudden cardiac arrest2 ราย 3. Intracerebral hemorrage1 ราย 4. Pneumonia1 ราย 5. Myocardial infarction1 ราย 6. Acute cardiopulmonary failure 1 ราย 7. Severe metabolic acidosis 1 ราย ตายทั้งหมด 10 ราย

7 2.1 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน เกณฑ์ < 0.5 % Re-Admitted 35 ราย Admitted เดือนที่แล้ว 3,501 ราย

8 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน ward จำนวน PCT- อายุรกรรม 28 ราย - อายุรกรรมหญิง 21 ราย (1.ESRD 6 ราย 2. Anemia 4 ราย 3.NSTEMI 3 ราย 4.UTI 2 ราย 5.HIV 1 ราย 6.CKD 1 ราย 7.CAPD 1 ราย 8.HT 1 ราย 9.TB 1 ราย 10.CA brain 1 ราย ) - อายุรกรรมชาย 2 7 ราย (1.CKD 1 ราย 2.ESRD 1 ราย 3.ITP 1 ราย 4.CHF 1 ราย 5.AKI 1 ราย 6.Warfarin 1 ราย 7.Anemia 1 ราย )

9 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน ward จำนวน PCT- สูติกรรม 4 ราย PCT- ศัลยกรรม กระดูก 2 ราย EENT 1 ราย - สูติบน 4 ราย คือ (1.Infection vaginal stump 1 ราย 2.S/P abortion 1 ราย 3.Bleeding per vagina preg 9 wks DM,HT 1 ราย 4.Threatened abortion 1 ราย ) - ศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ราย คือ (1.Broken nail 1 ราย 2.Hip dislocation 1 ราย ) - Infection wound s/p tonsillectomy 1 ราย

10 2.3 อัตราผ่าตัดซ้ำ เกณฑ์ 0% ผ่าตัดทั้งหมด 1,075 ราย ผ่าตัดซ้ำ 0 ราย

11 4.2 อัตราการติดเชื้อVAP เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

12 อัตราการติดเชื้อ VAP เกณฑ์ <10% ต.ค. 57 (ครั้ง) พ.ย. 57 (ครั้ง) ธ.ค. 57 (ครั้ง) ม.ค. 58 (ครั้ง) ก.พ. 58 (ครั้ง) มี.ค. 58 (ครั้ง) เม.ย. 58 (ครั้ง) พ.ค. 58 (ครั้ง) มิ.ย. 58 (ครั้ง ) ก.ค. 58 (ครั้ง) ส.ค. 58 (ครั้ง) ก.ย. 58 (ครั้ง) รวม (ครั้ง) อายุรกรรมกึ่งวิกฤต 3623 14 ICU อายุรกรรม 2121 6 ICU ศัลยกรรม 13 4 ICU เด็ก 2 2 อายุรกรรมชาย 2 ศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง อายุรกรรมหญิง 12 3 อายุรกรรมชาย 1 1 1 ศัลยกรรม AE เด็กเล็ก รวม (ครั้ง) 5108730 อัตราการติดเชื้อ VAP รวม 4.727.017.884.28 ข้อมูลการติดเชื้อ VAP ปีงบประมาณ 2558

13 เกณฑ์ < 5 : 1,000วันคาสายสวน 4.3 อัตราการติดเชื้อ CAUTI (Catheter associated urinary tract infection)

14 4.4 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด SSI (01,02) Sit Specific Infection (สะอาด,กึ่งปนเปื้อน) เกณฑ์ < 4.5 %

15 4.5 อัตราการเลื่อนหลุดของ Tube เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

16 อัตราการเลื่อน หลุด เกณฑ์ <10% ต.ค. 57 (ครั้ง) พ.ย. 57 (ครั้ง) ธ.ค. 57 (ครั้ง) ม.ค. 58 (ครั้ง) ก.พ. 58 (ครั้ง) มี.ค. 58 (ครั้ง) เม.ย. 58 (ครั้ง) พ.ค. 58 (ครั้ง) มิ.ย. 58 (ครั้ง) ก.ค. 58 (ครั้ง) ส.ค. 58 (ครั้ง) ก.ย. 58 (ครั้ง) รวม (ครั้ง) อายุรกรรมกึ่ง วิกฤต 122 5 ICU อายุรกรรม 11 2 ICU ศัลยกรรม 11 2 ICU เด็ก 1111 4 รวม (ครั้ง) 342413 อัตราการเลื่อน หลุดรวม 2.833.681.663.18 ข้อมูลการเลื่อนหลุดของ Tube ปีงบประมาณ 2558

17 5.6 อัตราการครองเตียง เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 80%

18 5.10.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา ผู้ป่วยนอก(Prescribing error) เกณฑ์ <15 ครั้ง/1000ใบสั่งยา จำนวนใบสั่งยา OPD ทั้งหมด 14,818 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการสั่งยา 202 ครั้ง

19 5.10.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยนอก (Dispensing error) เกณฑ์ < 2 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา

20 5.11.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผู้ป่วยใน (Prescribing error) เกณฑ์ < 35 ครั้ง/1000วันนอน จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 15,183 วัน คลาดเคลื่อนการสั่งยา 454 ครั้ง

21 5.11.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยใน (Dispensing error) เกณฑ์ < 3 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 15,183 วัน คลาดเคลื่อนการจ่ายยาผิด 25 ครั้ง

22 5.11.3 จำนวนครั้งความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา เกณฑ์ < 1 ครั้ง : 1000วันนอน จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 15,183 วัน คลาดเคลื่อนการบริหารยา 5 ครั้ง

23 กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและ สนับสนุนบริการสุขภาพ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 เดือน มกราคม 2558 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google