งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราความชุก(Prevalence)ของโรคDM/HT/DM-HT จังหวัดเลย ปี 2552-2556 เทียบกับประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มา : 21 File / รง. ประจำเดือน DM-HT จังหวัดเลย ร้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราความชุก(Prevalence)ของโรคDM/HT/DM-HT จังหวัดเลย ปี 2552-2556 เทียบกับประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มา : 21 File / รง. ประจำเดือน DM-HT จังหวัดเลย ร้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราความชุก(Prevalence)ของโรคDM/HT/DM-HT จังหวัดเลย ปี 2552-2556 เทียบกับประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มา : 21 File / รง. ประจำเดือน DM-HT จังหวัดเลย ร้อย ละ ระดับประเทศ NHES ปี 52 DM= 6.9,HT= 21.4

3 อัตราความชุกของโรค DM แยกรายอำเภอปี 2554-2556 เทียบกับประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อย ละ ที่มา : 21 File / รง. ประจำเดือน DM-HT จังหวัดเลย

4 อัตราความชุกของโรค HT แยกรายอำเภอปี 2554-2556 เทียบกับประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อย ละ ที่มา : 21 File / รง. ประจำเดือน DM-HT จังหวัดเลย

5 ร้อยละผลการคัดกรอง DM จำแนกตามสภาวะ สุขภาพ จังหวัดเลย ปี 2556 ที่มา : 21 File /รง.ประจำเดือน DM-HTจังหวัดเลย ร้อย ละ

6 ร้อยละผลการคัดกรอง HT จำแนกตามสภาวะ สุขภาพ จังหวัดเลย ปี 2556 ที่มา : 21 File /รง.ประจำเดือน DM-HTจังหวัดเลย ร้อย ละ

7 ร้อยละผลการคัดกรอง DM จำแนกตามสภาวะสุขภาพ แยกรายอำเภอ ปี 2556 ร้อยละ ที่มา : 21 File / รง. ประจำเดือน DM-HT จังหวัดเลย

8 ร้อยละผลการคัดกรอง HT จำแนกตามสภาวะสุขภาพ แยกรายอำเภอ ปี 2556 ร้อย ละ ที่มา : 21 File / รง. ประจำเดือน DM-HT จังหวัดเลย

9 การเฝ้าระวังด้วย “ ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ” การเฝ้าระวังด้วย “ ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ”

10 ร้อยละของผู้ป่วย DM ที่มารับบริการแยกรายเดือน ตามโซนสี จังหวัดเลยปี 2556 ร้อย ละ ที่มา : 21 File 0 FBS <125 mg/dl 1 FBS = 155 - 182 mg/dl หรือ HbA1C < 7% 2 FBS≥ 183 mg/dl หรือ HbA1C ≥ 8% 3 FBS≥ 183 mg/dl หรือ HbA1C ≥ 8% มีภาวะแทรกซ้อน

11 ร้อยละของผู้ป่วย DM ที่มารับบริการแยกรายเดือน ตามโซนสี รายอำเภอ ปี 2556 ที่มา : 21 File อำเภอนาด้วง อำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม 0 FBS <125 mg/dl 1 FBS = 155 - 182 mg/dl หรือ HbA1C < 7% 2 FBS≥ 183 mg/dl หรือ HbA1C ≥ 8% 3 FBS≥ 183 mg/dl หรือ HbA1C ≥ 8% มีภาวะแทรกซ้อน

12 ร้อยละของผู้ป่วย DM ที่มารับบริการแยกรายเดือน ตามโซนสี รายอำเภอ ปี 2556 ที่มา : 21 File อำเภอนาแห้ว อำเภอภูเรือ อำเภอท่าลี่ 0 FBS <125 mg/dl 1 FBS = 155 - 182 mg/dl หรือ HbA1C < 7% 2 FBS≥ 183 mg/dl หรือ HbA1C ≥ 8% 3 FBS≥ 183 mg/dl หรือ HbA1C ≥ 8% มีภาวะแทรกซ้อน

13 ร้อยละของผู้ป่วย DM ที่มารับบริการแยกรายเดือน ตามโซนสี รายอำเภอ ปี 2556 ที่มา : 21 File อำเภอวังสะพุง อำเภอผาขาว อำเภอหนองหิน 0 FBS <125 mg/dl 1 FBS = 155 - 182 mg/dl หรือ HbA1C < 7% 2 FBS≥ 183 mg/dl หรือ HbA1C ≥ 8% 3 FBS≥ 183 mg/dl หรือ HbA1C ≥ 8% มีภาวะแทรกซ้อน

14 ร้อยละของผู้ป่วย HT ที่มารับบริการแยกรายเดือน ตาม โซนสี จังหวัดเลยปี 2556 ร้อย ละ ที่มา : 21 File

15 ร้อยละของผู้ป่วย HT ที่มารับบริการแยกรายเดือน ตาม โซนสี รายอำเภอ ปี 2556 ที่มา : 21 File อำเภอเมือง อำเภอนาด้วง อำเภอปากชม

16 ร้อยละของผู้ป่วย HT ที่มารับบริการแยกรายเดือน ตาม โซนสี รายอำเภอ ปี 2556 ที่มา : 21 File อำเภอวังสะพุง อำเภอนาแห้ว อำเภอท่าลี่

17 ร้อยละของผู้ป่วย HT ที่มารับบริการแยกรายเดือน ตาม โซนสี รายอำเภอ ปี 2556 ที่มา : 21 File อำเภอหนองหิน

18 ผลสำรวจ MedResNet ปี 56 ( เพื่อ จัดสรรงบ กองทุน DM/HT ปี 57) ร้อย ละ

19 ร้อยละของผู้ป่วย CKD Stage 3-5 แยกราย อำเภอ จังหวัดเลย ปี 2555 - 2556 ที่มา : 21 File ร้อย ละ

20 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหัวใจ ขาดเลือด ที่ได้รับการรักษา ด้วยยา ละลายลิ่มเลือด (Streptokinase) ปี 2556 ร้อยละของผู้ป่วยโรค หลอดเลือดสมอง ที่มาทันเวลารักษา ภายใน 4.5 ชม. ปี 2556 ที่มา : รง. ประจำเดือน จังหวัด เลย

21 ข้อเสนอ  พื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรอง DM/HT พร้อมบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP ให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 มกราคม 2557  เน้นการจัดบริการลดเสี่ยง ตามกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่มป่วย โซนสีเหลือง ส้ม แดง ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย มี การบันทึกข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ติดตามประเมินผล รายบุคคล อย่าง ต่อเนื่อง จริงจัง  แจ้งรายชื่อกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจ หลอด เลือดสมอง ให้ อสม. เฝ้าระวังในพื้นที่  พื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรอง DM/HT พร้อมบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP ให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 มกราคม 2557  เน้นการจัดบริการลดเสี่ยง ตามกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่มป่วย โซนสีเหลือง ส้ม แดง ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย มี การบันทึกข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ติดตามประเมินผล รายบุคคล อย่าง ต่อเนื่อง จริงจัง  แจ้งรายชื่อกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจ หลอด เลือดสมอง ให้ อสม. เฝ้าระวังในพื้นที่

22 ข้อเสนอ  การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ไต เท้า ฟัน ตรวจ Lab ประจำปี ให้แล้วเสร็จ กลางไตรมาสที่ 2 ( กุมภาพันธ์ 57) ยกเว้น การตรวจคัดกรองจอประสาทตา  ประชาสัมพันธ์ สัญญาณเตือนภัยของ STEMI, Stroke ทางช่องทางต่างๆ  เน้นการดำเนินงานด้านคุณภาพ ( คลินิก NCD คุณภาพ, CKD คุณภาพ, คุณภาพ การตรวจคัดกรองจอประสาทตา, DPAC คุณภาพ )  รพ./ สสอ. ดำเนินการองค์กรต้นแบบไร้ พุงทุกแห่ง  การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ไต เท้า ฟัน ตรวจ Lab ประจำปี ให้แล้วเสร็จ กลางไตรมาสที่ 2 ( กุมภาพันธ์ 57) ยกเว้น การตรวจคัดกรองจอประสาทตา  ประชาสัมพันธ์ สัญญาณเตือนภัยของ STEMI, Stroke ทางช่องทางต่างๆ  เน้นการดำเนินงานด้านคุณภาพ ( คลินิก NCD คุณภาพ, CKD คุณภาพ, คุณภาพ การตรวจคัดกรองจอประสาทตา, DPAC คุณภาพ )  รพ./ สสอ. ดำเนินการองค์กรต้นแบบไร้ พุงทุกแห่ง


ดาวน์โหลด ppt อัตราความชุก(Prevalence)ของโรคDM/HT/DM-HT จังหวัดเลย ปี 2552-2556 เทียบกับประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มา : 21 File / รง. ประจำเดือน DM-HT จังหวัดเลย ร้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google