งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 1 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 1 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 1 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

2 How to Create prachoom school server 60 group/five days by “ameba theory” Photo from thailand Thayang phetchaburi ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 2 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

3 Question if we want to do server hdd 2tb 3total, 60 group,finished in five days, with content 4xxxgb, how to do them? what method can we do them? what factor that we can do finished ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

4 objective Show how to create prachoom school server with ameba theory 60group/five days Can we do it? how to do? Show setup by hardcopy oker about 30 total ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 4 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

5 Show what school is it ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

6 Hdd 1 tbx3total on controller raid 1+0=1tb+2tb ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

7 Show how to put hdd sata 3 total ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

8 Show connected line ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

9 Show connected 3 ports sata ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

10 Hp proliant ml350 g ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

11 How much is cost one group? Hdd sata 2tb green 2850x3=8550 baht Lan tp-link tg baht Dvdrom rw ide 400 baht ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

12 Docking station “oker” 30 total ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 12 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

13 Harddisk master 3 total with content Dltv53p=1175gb Dltv53m=365gb =1537gb Dltv52=831gb Edltv_sec=591gb Edltv_voc=188gb =1610gb General=600gb Preschool=41gb Primary=988gb =1629gb ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 13 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

14 How to manage hdd 60x3=180total Partition table type gpt Create on partition sda1 mkfs.ext4 /dev/sda1 e2label -f /dev/sda1 do same with 180 total ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 14 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

15 how to hard copy 7 hours =6 total 7 hours=12total 7 hours 24total ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 15 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

16 7 hours=30+18 total show 28 hours=30+18 total day second can setup two computer ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 16 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

17 7hours=30+30 show day three can setup computers show that in five day can do server 60 tatal finished ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 17 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

18 how to setup prachoom school server in day two, let’s hdd 18 total to setting in their case six group ready to setup fc11-64bit 7 hours later there are 10 com ready to setup ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 18 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

19 How long do they setup one group? One person setting about 30 minutes /anyone, 6hoursx2=12 group / one day 60group /12= 5 person,they can setup finish in 5 days, there are imposible that we can create prachoom school server finished in 5 days 10 man 5 days 600 group 100 man 5 days 6000 group 1000 man 5 days group man 5 days group man 5 days group ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

20 what os do we setup dvdfc11-64bit scriptsetup setupfc11.4 moodle154 moodle ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 20 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

21 what content there are in server hdd 1=general 600gb, preschool=41gb, primary=988gb, hdd2 = dltv52=831gb, edltv_sec=591gb, edltv_voc=188gv hdd3= dltv53p+dltv53m=1537gb ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 21 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

22 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

23 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

24 step to setup on three partition first ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 24 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

25 disc found skip ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 25 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

26 next ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 26 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

27 what language english(english) ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 27 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

28 keyboard U.S.English ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 28 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

29 mount point,/dev/sda1 /boot ext3, /dev/sda2 / ext4,/dev/sda3 swap ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 29 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

30 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 30 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

31 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 31 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

32 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 32 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

33 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 33 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

34 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 34 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

35 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 35 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

36 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 36 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

37 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 37 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

38 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 38 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

39 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 39 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

40 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 40 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

41 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 41 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

42 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 42 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

43 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 43 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

44 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 44 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

45 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 45 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

46 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 46 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

47 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 47 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

48 how to close SELINUX root/ vi /etc/selinux/config enter edit line following SELINUX=disabled :wq reboot root/ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 48 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

49 how to create folder for scripts mkdir /a mkdir /aa mkdir /b mkdir /bb mkdir /school mkdir /school/log mkdir /school/webmaster mkdir /schoolhd2 mkdir /schoolhd ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 49 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

50 how to e2label e2label /dev/sda4 log e2label /dev/sda4 webmaster e2label /dev/sda4 schoolhd2 e2label /dev/sda4 schoolhd ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 50 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

51 how to fstab vi /etc/fstab plus line below LABEL=log /school/log ext4 defaults 0 0 LABEL=webmaster /school/webmaster ext4 defaults 0 0 LABEL=schoolhd2 /schoolkhd2 ext4 defaults LABEL=schoolhd3 /schoolhd3 ext4 defaults 0 0 :wq reboot root/ df ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 51 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

52 how to setup setupfc11.4 cp –R setupfc11.4 /root cd setupfc11.4./setup./net-reset reboot root/ cd setupfc11.4./net-setup reboot root/ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 52 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

53 how to check config ifconfig enter ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 53 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

54 how to create passwd webmasdter and smbwebmaster root/ passwd webmaster teacher789 smbpasswd –a webmaster teacher789 ftp school webmaster/teacher789 ftp>ls ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 54 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

55 how to create grant user root/ service mysqld stop /usr/libexec/mysqld –skip-grant-table & mysql use mysql flush privileges; select user, host, grant_priv from table; delete from user where user=‘’; delete from user where user=‘root’; ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 55 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

56 how to create grant user select user, host, grant_priv from user; grant all privileges on *.* to identified by ‘phpadmin123’ with grant option; select user, host, grant_priv from user; ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 56 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

57 how to restore mysql ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 57 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

58 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 58 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

59 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 59 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

60 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 60 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

61 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 61 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

62 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 62 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

63 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 63 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

64 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 64 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

65 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 65 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

66 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 66 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

67 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 67 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

68 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 68 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

69 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 69 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

70 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 70 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

71 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 71 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

72 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 72 prachoom model,prachoom rangkasikorn,

73 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

74 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

75 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

76 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

77 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

78 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

79 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

80 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

81 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

82 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

83 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

84 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

85 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

86 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

87 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

88 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

89 how to play from clients ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

90 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

91 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

92 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

93 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

94 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

95 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

96 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

97 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

98 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

99 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

100 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

101 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

102 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

103 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

104 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

105 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

106 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

107 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

108 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

109 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

110 ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

111 What service do the server give? ftp web server samba What elearn are there? moodle154, moodle1912, preschool, primary, secondary,vocation, elearn, elearn ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

112 What pattern of prachoom model? ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

113 What mean is standalone server? Design prachoom model for use as intranet to use at the school far away, local school the school do networking in their school and share knowledge to every room,every room have tv or projecter, computer,notebook, receive data from server, we can use server rapid, strong whole day in a day we can create elearning on it and upload data to../ftp very time ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

114 What position data on prachoom model /school/log /school/webmaster from server “root playload” from clients “webmaster playload” ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

115 What mean is “ameba theory” If we want to create server many group that same sources, can we do them? yes we can, many times setting, finished, failures, now we think that prachoom model can do it,and subtainable ready to created. In this presents show that we can create 60 group finished in 5days ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

116 What country can prachoom model use? in my country every schools in under develop country. in developing country ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

117 What facter do we create finish? the same spec computer, must correct first. docking station “oker”,there are a lot of enough to using. hdd master, there are a lot of enough before start training by let’s hdd from group to created ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,

118 Good Luck ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn,


ดาวน์โหลด ppt 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 1 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google