งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 ผลตอบแทนที่คำนึงถึงความเสี่ยง ของกลุ่มหลักทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 ผลตอบแทนที่คำนึงถึงความเสี่ยง ของกลุ่มหลักทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 ผลตอบแทนที่คำนึงถึงความเสี่ยง ของกลุ่มหลักทรัพย์
ผลตอบแทนที่คำนึงถึงความเสี่ยง ของกลุ่มหลักทรัพย์ Return under Risk of Portfolio

2 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการลงทุน
กลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุน (portfolio) หมายถึง หลักทรัพย์หลายๆ ชนิด แต่ละชนิดจะมีความเสียงใน ผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์ของ หลักทรัพย์ในกลุ่ม อาจมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์ 2 แบบ

3 ลักษณะของการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์
ลักษณะของการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ 1. ผลตอบแทนของกลุ่มเพิ่มขึ้น แต่ความเสี่ยงไม่เพิ่ม 2. ผลตอบแทนของกลุ่มไม่เพิ่มขึ้น แต่ความเสี่ยงลดลง 3. ผลตอบแทนของกลุ่มเพิ่มขึ้น แต่ความเสี่ยงลดลง

4 วิธีการคำนวณผลตอบแทนการลงทุน
รูปแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุน (the PRICING MODEL-CAMP) มีสมมติฐาน 2 ประการ ตลาดมีประสิทธิภาพ (Effictent market) ผู้ลงทุนทุกคนมี ข่าวสารเหมือนกัน ไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน ไม่มีภาษีมา เกี่ยวข้อง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซื้อขาย หลักทรัพย์ ความพึงพอใจของผู้ลงทุน (Investor preference) ผู้ลงทุน ชอบลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงต่ำ โดยประเมินผลตอบแทนจากค่าผลตอบแทนที่คาดหวัง และประเมินความเสี่ยงจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5 ลักษณะของ CAMP ความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ มี 2 รูปแบบ
1.ความเสี่ยงที่ไม่มีระบบ (Unsystematic risk) คือความเสี่ยงเฉพาะของหลักทรัพย์ แต่ละชนิด เกิดจากสาเหตุหลายอย่าง 2.ความเสียงที่มีระบบ (systematic risk) คือ ความเสี่ยงของภาวะการณ์ต่างๆ ของตลาด ซึ่งจะ กระทบต่อหลักทรัพย์ทุกชนืด

6 วิธีการคำนวณค่าเบต้า( BETA=𝜷)
ผลการคำนวณค่าเบต้า ค่า 𝜷=𝟏 จะถูก กระบบจากภาวะการณ์นั้น ๆ เช่นเดียวกับตลาดทั่วไป ถือว่า มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน หรือเท่ากับตลาด ค่า 𝜷<𝟏 จะถูก กระบบจากภาวะการณ์นั้น ๆ ต่ำกว่าตลาดทั่วไปถือว่า มีความเสี่ยงน้อยกว่าตลาด ค่า 𝜷>𝟏 จะถูก กระบบจากภาวะการณ์นั้นรุนแรงมากกว่าตลาด โดยทั่วไป มีความเสี่ยงสูงกว่าตลาด ดังนั้น การเลือกลงทุนควรเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีค้าเบต้า น้อยกว่า หรือเท่ากับหนึง (𝜷≤1)จะมีความเสี่ยงต่ำกว่า สรุป ความเสี่ยงในการถือหลักทรัพย์ ความเสี่ยง = ความเสี่ยงที่มีระบบ+ความเสี่ยงที่ไม่มีระบบ

7

8 𝑲 = อัตราผลตอบแทนที่คราดหวังของตลาด
𝝈 𝒎 𝟐 =ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาด 𝒆 𝒊 = ค่าความคราดเคลื่อนซึ่งเกิดจากความเสี่ยงที่ไม่มีระบบที่ขจัดให้หมดไปได้ 1.การคำนวนค่าความแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนหลักทรัพย์ นั้นๆ กับผลตอบแทนของตลาด N = จำนวนปีของผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่นำมาคำนวณ 2.การคำนวนค่าความชันของเส้นถดถอย ค่าการเปลี่ยนแปลงในผลตอบแทนหลักทรัพย์ ค่าความชัน=𝒙= ค่าการเปลี่ยนแปลงในผลตอบแทนหลักทรัพย์ ค่าความเปลี่ยนแปลงในผลตอบแทนของตลาด ในช่วงระดับเดียวกัน

9 รูปแบบของ CAMP 𝑘 𝑖 = 𝑅 𝐹 + 𝑏 𝑖 ( 𝑘 𝑚− 𝑅 𝐹 )
1. ผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง ( 𝑹 𝑭 ) 2. ผลตอบแทนส่วนเพิ่มเพื่อชดเชยความเสี่ยง { 𝒃 𝒊 ( 𝒌 𝒎− 𝑹 𝑭 )} เมื่อ 𝒊= หลักทรัพย์หนึ่ง 𝒌 𝒊 =ผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ 𝑹 𝑭 =ผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง 𝒃 𝒊 =ค่าเบต้า (𝜷) คือ สัมประสิทธิ์ ชดเชยความเสี่ยง 𝒌 𝒎 =ผลตอบแทนของตลาด 𝑘 𝑖 = 𝑅 𝐹 + 𝑏 𝑖 ( 𝑘 𝑚− 𝑅 𝐹 )

10 การคำนวณผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์
ต้องการลงทุนในหุ้น x และหุ้น y ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ไม่มี ความเสียงเท่ากับ 9.5 % ตัวอย่างที่ 10-4 ผลตอบแทนของตลาดที่คาดหวัง ซื้อหุ้น x 6 ล้านบาท ซื้อหุ้น y 4 ล้านบาท ค่า เบต้า ของหุ้น x และ y มีค่า เท่ากับ 0.5 และ ตามลำดับ ค่าความน่าจะเป็น ผลตอบแทนตลาด 0.1 10% 0.3 12% 0.4 14% 0.2 16%

11 จากสูตร CAMP: 𝒌 𝒑 = 𝑹 𝑭 + 𝒃 𝒑 ( 𝒌 𝒎 − 𝑹 𝑭 )
P = กลุ่มหลักทรัพย์ (portfolio) 𝑹 𝑭 = ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง = 9.5% ข้อมูลที่ไม่ทราบต้องคำนวนหา : ค้าเบต้าของกลุ่มหลักทรัพย์ ค่าผลตอบแทนที่คาดหวังของตลาดที่คาดหวังในอนาคต ดังนั้น ค่าเบต้าของกลุ่มหลักทรัพย์ = 0.7 ค่าเบต้าของกลุ่มหลักทรัพย์ 1 2 3 4 5=3*4 หุ้น การลงทุน (ล้านบาท) สัดส่วน ค่าเบต้า ค่าเบต้าถ่วงน้ำหนัก x 6 0.6 0.5 0.3 y 0.4 10 0.7

12 คำนวนผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่คาดหวังในอนาคต
1 2 3=∑(1)*(2) ความน่าจะเป็น ผลตอบแทนตลาด ผลตอบแทนตลาดที่น่าจะเป็น 0.1 10% 0.3 12% 3.6 0.4 14% 5.6 0.25 16% 3.2 13.4 ค่าผลตอบแทนตลาดในอนาคต =13.4% แทนค่าสูตร CAMP : 𝒌 𝒑 = 𝑹 𝑭 + 𝒃 𝒑 ( 𝒌 𝒎− 𝑹 𝑭 ) = ( ) = = 12.23 ดังนั้น ผลตอบแทนที่คาดหวังของการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 2 ชนิด คือ หุ้น x และ หุ้น y เท่ากับ 12.23%


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 ผลตอบแทนที่คำนึงถึงความเสี่ยง ของกลุ่มหลักทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google