งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน Microsoft Excel

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน Microsoft Excel"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน Microsoft Excel
Science Tour #29

2 ฟังก์ชันมาตรฐาน

3 ฟังก์ชัน SUM (ผลรวม) ฟังก์ชัน SUM
ทำหน้าที่ในการหาผลรวมของ ตัวเลข ใน cell รูปแบบ =SUM(cell1:cell2)

4 ฟังก์ชัน SUM (ผลรวม) ตัวอย่าง จะได้
นอกจากนี้ยังมีคำสั่ง ฟังก์ชั่น SUMIF ซึ่งก็คือฟังก์ชั่น รวมค่าแบบมีเงือนไข

5 ฟังก์ชัน AVERAGE (ค่าเฉลี่ย)
ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล อาจ มาจากตัวเลขที่ระบุลงไปในฟังก์ชัน  หรือ การอ้างอิงไปยังช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขนั้น ๆ อยู่ รูปแบบ =AVERAGE(cell1:cell2)

6 ฟังก์ชัน AVERAGE (ค่าเฉลี่ย)
ตัวอย่าง จะได้ ข้อควรระวัง ในช่วงข้อมูลที่ต้องการหาค่าเฉลี่ย เซลล์ที่อยู่ในช่วงข้อมูลนั้น ๆ จะต้องไม่เป็นเซลล์ว่างหรือมีข้อความประเภท TEXT

7 ฟังก์ชัน MAX (ค่าสูงสุด) หรือ MIN (ค่าต่ำสุด)
ใช้ในการหาค่าจำนวนที่มีค่ามากที่สุดหรือ ต่ำสุดจากจำนวนทั้งหมดที่ระบุหรือจำนวนที่ มีอยู่ในช่วงเซลล์ทั้งหมดที่อ้างอิง โดย ผลลัพธ์จะถูกส่งกลับมา เป็นตัวเลขที่ค่ามาก ที่สุดหรือน้อยที่สุด ในชุดข้อมูลนั้น ๆ รูปแบบ =MAX(cell1:cell2) || =MIN(cell1:cell2)

8 ฟังก์ชัน MAX (ค่าสูงสุด) หรือ MIN (ค่าต่ำสุด)
จะได้ ส่วนค่า MIN จะตรงกันข้าม กับค่า MAX โดยจะแสดค่าต่ำ ที่สุดในช่วงข้อมูลนั้น

9 =LARGE(cell1:cell2,ลำดับ) || =SMALL(cell1:cell2,ลำดับ)
ฟังก์ชัน LARGE & SMALL ฟังก์ชัน LARGE และ SMALL จะคล้าย ๆ กับฟังก์ชัน MAX และ MIN แต่จะต่างกันตรงที่ฟังก์ชัน LARGE จะ ให้เราเลือกลำดับได้ เช่น ต้องการหา ค่าที่มากที่สุดในลำดับที่ 2 เป็นต้น รูปแบบ =LARGE(cell1:cell2,ลำดับ) || =SMALL(cell1:cell2,ลำดับ)

10 ฟังก์ชัน LARGE & SMALL ตัวอย่าง ค่า LARGE & SMALL
จะได้ ส่วนค่า MIN จะตรงกันข้ามกับ ค่า MAX โดยจะแสดค่าต่ำที่สุด ในช่วงข้อมูลนั้น

11 ฟังก์ชัน COUNT (นับจำนวน)
ใช้ในการนับจำนวนเซลล์ที่มี ตัวเลข รวมทั้งตัวเลขที่มีอยู่ภาย ในช่วงข้อมูลนั้น ด้วย ซึ่งจะนับเฉพาะ เซลล์ที่มีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น รูปแบบ = COUNT(cell1:cell2)

12 ฟังก์ชัน COUNT (นับจำนวน)
ตัวอย่าง จะได้ ข้อสังเกต ฟังก์ชัน COUNT จะไม่นับรายการที่ไม่ใช่ตัวเลข ส่วนค่าอื่น ๆ ที่อยู่ในรูปแบบวันที่จะถือว่าเป็นตัวเลขเช่นเดียวกับตัวเลขปกติ

13 ฟังก์ชัน COUNTIF (นับจำนวนแบบมีเงื่อนไข)
ใช้ในการนับจำนวนเซลล์ตามที่เรา ระบุเงื่อนไข รูปแบบ =COUNTIF(cell1:cell2,เงื่อนไข)

14 ฟังก์ชัน COUNTIF (นับจำนวนแบบมีเงื่อนไข)
ตัวอย่าง จะได้ ข้อสังเกต ฟังก์ชัน COUNT จะไม่นับรายการที่ไม่ใช่ตัวเลข ส่วนค่าอื่น ๆ ที่อยู่ในรูปแบบวันที่จะถือว่าเป็นตัวเลขเช่นเดียวกับตัวเลขปกติ

15 ฟังก์ชัน IF (เงื่อนไข)
ทำหน้าที่ คำนวณค่าเมื่อถูก ทดสอบตามเงื่อนไขที่กำหนด รูปแบบ =IF(logical_test,value_if_true,value_if_fals e)

16 ฟังก์ชัน IF (เงื่อนไข)
=IF(logical_test,value_if_true,value_if _false) logical_test = ข้อมูลที่ใช้ทดสอบ เงื่อนไข value_if_true = การคำนวณหรือค่า เมื่อทดสอบตาม เงื่อนไขแล้วว่าเป็นจริง value_if_false = การคำนวณหรือค่า เมื่อทดสอบตาม เงื่อนไขแล้วว่าไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข

17 ฟังก์ชัน IF (เงื่อนไข)
ตัวอย่าง เงื่อนไขคือ =IF(L4<=49,"0", IF(L4<=54,"1", IF(L4<=59,"1.5", IF(L4<=64,"2", IF(L4<=69,"2.5", IF(L4<=74,"3", IF(L4<=79,"3.5","4"))))))) ข้อสังเกตุ เราสามารถใช้ IF  ทดสอบมากกว่า 1  เงื่อนไขได้ แต่ต้องไม่เกิน  7  เงื่อนไข


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน Microsoft Excel

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google