งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดค่ากลาง - ค่าเฉลี่ย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดค่ากลาง - ค่าเฉลี่ย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดค่ากลาง - ค่าเฉลี่ย
หลักสถิติ I (Principles of Statistics I)

2 ค่าเฉลี่ย คืออะไร ? สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณชุดใด ๆ แล้ว ค่าเฉลี่ย คือค่าที่คำนวณขึ้นมาจากทั้งชุดของข้อมูล เพื่อใช้เป็นตัวแทนในการอธิบายลักษณะโดยรวมของข้อมูลในชุดนั้น ๆ

3 ค่าเฉลี่ย คำนวณได้จากสูตรใด ?
สมมติข้อมูลชุดหนึ่งมี N จำนวน เขียนอยู่รูปทั่วไปได้ เช่น สูตรการคำนวณค่าเฉลี่ย

4 กรณีข้อมูลที่อยู่รูปของตาราง
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่ากึ่งกลาง (x) จำนวนคน (f) 0-19 9.5 10 20-39 29.5 18 40-59 49.5 22 60-79 69.5 20 สูตรการคำนวณ

5 ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางและกราฟ


ดาวน์โหลด ppt การวัดค่ากลาง - ค่าเฉลี่ย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google