งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ภาษาซี 1.1 อ. กฤติเดช จินดาภัทร์. LOGO ตัวอย่างโค้ดภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ภาษาซี 1.1 อ. กฤติเดช จินดาภัทร์. LOGO ตัวอย่างโค้ดภาษาซี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ภาษาซี 1.1 อ. กฤติเดช จินดาภัทร์

2 LOGO ตัวอย่างโค้ดภาษาซี

3 LOGO ตัวอย่างโค้ดภาษาซี 1. คำสั่งให้ตัวแปลภาษาซีนำไฟล์ชื่อ stdio.h เข้ามารวมกับโปรแกรมที่ เราเขียนก่อนที่จะแปลโปรแกรม 2. สร้างมาโครชื่อ NAME พร้อมกำหนดข้อความ jokebook 3. สร้างมาโครชื่อ NUM1 พร้อมทั้งกำหนดค่าเป็น 100 4. สร้างมาโครชื่อ NUM2 พร้อมทั้งกำหนดค่าให้กับมาโคร NUM1+100 5. สร้างมาโคร SUM(a,b) พร้อมกับกำหนดค่าให้เป็นผลรวม a กับ b 6. จุดเริ่มต้นของการทำงาน โดยมีชุดคำสั่งอยู่ภายในปีกา 7,12 8. แสดงข้อความ Programming Language : jokebook โดย Name จะถูกแทนที่ด้วยข้อความ jokebook ส่วน %s ใช้สำหรับแสดงข้อความ ค่าของมาโคร NAME จะถูกนำมาแสดงแทนตำแหน่ง %s 9. แสดงข้อความ NUM1=100 แล้วขึ้นบรรทัดใหม่เนื่องจาก NUM1 ถูก แทนด้วย 100 ส่วน %d ใช้สำหรับแสดงตัวเลขจำนวนเต็ม โดยตัวแปล ภาษาซีจะนำเลขที่อยู่หลังเครื่องหมาย, มาแสดงในตำแหน่งของ %d 10. แสดงข้อความ NUM2=200 แล้วขึ้นบรรทัดใหม่เนื่องจาก NUM2 จะถูกแทนที่ด้วย 100+100 11. แสดงข้อความ SUM = 5 แล้วขึ้นบรรทัดใหม่เนื่องจาก SUM(3,2) จะถูกแทนด้วย 3+2 เมื่อสั่งรันโปรแกรมเมื่อตัวแปลภาษาตรวจพบมาโคร ที่ตำแหน่งใดก็ตามมาโครนั้นจะถูกแทนด้วยค่าที่กำหนดไว้ * มาโครคือชื่อที่เราสร้างมาในโปรแกรม พร้อมกำหนดค่าและความหมายในมาโคร นั้น * #define เป็นโพรเซสเซอร์ไดเรคทีฟใช้สำหรับกำหนดค่าและสร้างมาโคร

4 LOGO ตัวอย่างโค้ดภาษาซี

5 LOGO ตัวอย่างโค้ดภาษาซี 1. คำสั่งให้ตัวแปลภาษาซีนำไฟล์ชื่อ stdio.h เข้ามารวมกับโปรแกรมที่ เราเขียนก่อนที่จะแปลโปรแกรม 2. สร้างรตัวแปลชื่อ a โดยเป็นตัวแปรชนิด int สำหรับเก็บข้อมูลชนิด ตัวเลขจำนวนเต็มพร้อมกำหนด a=5 3. สร้างตัวแปลชื่อ b ชนิด int และกำหนดค่าเป็น 10 4. สร้างตัวแปลชื่อ c ชนิด int โดยยังไม่กำหนดค่า 5. จุดเริ่มต้นของการทำงาน โดยมีชุดคำสั่งอยู่ภายในปีกา 6,10 7. คำสั่ง + ค่าในตัวแปล a กับ b แล้วนำผลมาเก็บไว้ที่ตัวแปล c 8. คำสั่งแสดงข้อความ SUM = ค่าของตัวแปล c ออกทางหน้าจอแล้ว ขึ้นบรรทัดใหม่

6 LOGO ส่วนของตัวโปรแกรม ภาษาซีจะเริ่มต้นการทำงานที่ main() เป็นต้นไปโดยจะมีรูปแบบคำสั่ง เป็น 2 รูปแบบคือ 1. คำสั่งเดี่ยว (statement) เป็นคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวเพื่อให้ทำงาน อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่น คำสั่งกำหนดค่าตัวแปลหรือคำสั่งการ คำนวณทางคณิตศาสตร์ 2. ฟังชั่น (function) คือการนำเอาหลายๆคำสั่งมาเขียนรวมกันเป็น บล็อกของคำสั่ง โดยจะแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ ฟังก์ชั่นไลบรารี และฟังก์ชั่นที่สร้างขึ้นมาเอง 2.1 ฟังก์ชั่นไลบรารี คือฟังก์ชั่นมาตรฐาน มาพร้อมกับ ตัวแปลภาษาซี เพื่อใช้งานด้านต่างๆ โดยจะเก็บอยู่ในนามสกุล.h หรือ ที่เรียกว่าเฮ็ดเดอร์ไฟล์ โดยการเรียกใช้งานมักจะใช้คำสั่ง #include ไว้ที่ส่วนหัวของโปรแกรม เพื่อให้ตัวแปลภาษาเข้าใจ ว่าเรามีการเรียกใช้ไลเบอรี่ฟังก์ชั่นใน ดังกล่าว 2.2 ฟังก์ชั่นที่สร้างขึ้นมาเอง ในฟังก์ชั่นไลบรารี บางครั้งอาจมีฟังก์ชั่นไลบรารีที่ไม่ตรงกับความต้องการจึงอนุญาตให้ สร้างขึ้นมาเอง แต่จะต้องเขียนให้ถูกต้อง

7 LOGO ส่วนของตัวโปรแกรม ภาษาซีจะเริ่มต้นการทำงานที่ main() เป็นต้นไปโดยจะมีรูปแบบคำสั่ง เป็น 2 รูปแบบคือ 1. คำสั่งเดี่ยว (statement) int a=5;  สร้างตัวแปรชื่อ a สำหรับเก็บตัวเลขจำนวนเต็ม กำหนดค่าให้เป็น 5 float b=3.0;  สร้างตัวแปรชื่อ b สำหรับเก็บตัวเลขจำนวนทศนิยม กำหนดค่าให้เป็น 3.0 c=a+b;  คำสั่งบวกค่าในตัวแปร a กับ b โดยเก็บผลลัพธ์ไว้ใน ตัวแปร C c=a*b;  คำสั่งคูณค่าในตัวแปร a กับ b โดยเก็บผลลัพธ์ไว้ ในตัวแปร C

8 LOGO ส่วนของตัวโปรแกรม 2.1 ฟังก์ชั่นไลบรารี 1. คำสั่งให้ตัวแปลภาษาซีนำไฟล์ชื่อ stdio.h เข้ามารวมกับโปรแกรม ที่เราเขียนก่อนที่จะแปลโปรแกรม 2. เนื่องจากโปรแกรมมีการเรียกใช้ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ sqrt() จะ ถูกเก็บไว้ในไฟล์ 3. สร้างตัวแปรชนิด int ชื่อ a สำหรับจัดเก็บจำนวนเต็ม พร้อม กำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็น 15 4. สร้างตัวแปรชนิด int ชื่อ b สำหรับจัดเก็บจำนวนทศนิยม 5. จุดเริ่มต้นของการทำงาน โดยมีชุดคำสั่งอยู่ภายในปีกา 6,9 7. เรียกใช้ฟังก์ชั่น sqrt() เพื่อหาค่า สแควรูต ของตัวแปร a ผลลัพธ์ เก็บไว้ในตัวแปร b 8. เรียกใช้ฟังก์ชั่น printf แสดงผลออกทางหน้าจอโดย %d ใช้ สำหรับแสดงจำนวนเต็มส่วน %f ใช้แสดงตัวเลขทศนิยม ตัวแปลภาษา จะนำค่าตัวแปร a มาแสดงในตำแหน่ง %d และนำค่า b มาแสดงใน ตำแหน่ง %f

9 LOGO ส่วนของตัวโปรแกรม 2.2 ฟังก์ชั่นที่สร้างขึ้นมาเอง  เรียกใช้ฟังก์ชั่น even_odd ที่เขียนเอง  เรียกใช้ฟังก์ชั่น pow() ซึ่งเป็นไลบราลี่ ฟังก์ชั่นเพื่อกาเลขยกกำลัง  เรียกใช้ฟังก์ชั่น even_odd อีกครั้ง  เรียกใช้ฟังก์ชั่น even_odd ที่เขียนเอง

10 LOGO เครื่องหมายการคำนวณทาง คณิตศาสตร์ เครื่องหมายการดำเนินการตัวอย่าง + บวก Z=y+x - ลบ Z=y-x * คูณ Z=y*x / หาร Z=y/x % หารเอาเศษ Z=y%x ++ เพิ่มทีละ 1 Z=++x Z=x++ -- ลดทีละ 1 Z=--x Z=x--

11 LOGO เครื่องหมายการคำนวณทาง คณิตศาสตร์ เครื่องหมายการดำเนินการตัวอย่าง += บวกแบบลดรูป Z+=x -=-= ลบแบบลดรูป Z-=x *=*= คูณแบบลดรูป Z*=x /=/= หารแบบลดรูป Z/=x %= หารเอาเศษแบบลด รูป Z%=x == เท่ากับ Z==x != ไม่เท่ากับ Z!=x

12 LOGO เครื่องหมายการคำนวณทาง คณิตศาสตร์ เครื่องหมายการดำเนินการตัวอย่าง < น้อยกว่า Z<x > มากกว่า Z<x <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ Z<=x >= มากกว่าหรือเท่ากับ Z>=x

13 LOGO แบบทดสอบ 1. จงแสดงข้อความต่อไปนี้ออกบนหน้าจอ 2. ให้เขียนโปรแกรมโดยเรียกใช้คำสั่งพรีโพรเซสเซอร์ไดเร็คทีฟ #define ส้รางขึ้นมาสองตัวแรกชื่อว่า major เก็บข้อความ Technologycom และตัวที่สองชื่อว่า code เก็บค่าตัวเลข 58 แล้ว เขียนคำสั่งให้แสดงค่าของมาโครทั้ง 2 ออกทางหน้าจอให้ผลลัพธ์ ออกมาในรูปแบบดังต่อไปนี้ Technology computer maesot I love Technologycom my id 58

14 LOGO www.charprom.com A&Q


ดาวน์โหลด ppt LOGO ภาษาซี 1.1 อ. กฤติเดช จินดาภัทร์. LOGO ตัวอย่างโค้ดภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google