งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวงที่ออกใหม่ตามพรบ.สถานพยาบาล ๔ ฉบับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวงที่ออกใหม่ตามพรบ.สถานพยาบาล ๔ ฉบับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวงที่ออกใหม่ตามพรบ.สถานพยาบาล ๔ ฉบับ

2 ลำ ดับ ชื่อกฎกระทรวง มีผลบังคับใช้ บทเฉพาะกาล คลินิกรายเดิม โรงพยาบาลเอกชนรายเดิม กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๘ ๒ เม.ย.๕๘ ดำเนินการภายใน๑ปี (๑เม.ย.๕๙) ดำเนินการภายใน๒ปี (๑เม.ย.๖๐) กฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครรื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๘ ดำเนินการภายใน๙๐วัน (๓๐มิ.ย.๕๘) ดำเนินการภายใน๑๘๐วัน (๒๘ก..ย.๕๘)

3 ลำ ดับ ชื่อกฎกระทรวง มีผลบังคับใช้ บทเฉพาะกาล คลินิกรายเดิม โรงพยาบาลเอกชนรายเดิม กฎกระทรวงกำหนดชื่อสถานพยาบาลและการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิผู้ป่วย พ.ศ.๒๕๕๘ ๒ เม.ย.๕๘ ดำเนินการภายใน๙๐วัน (๓๐มิ.ย.๕๘) ดำเนินการภายใน๑๘๐วัน (๒๘ก..ย.๕๘) กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๘

4 ๑.กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อกำหนดเดิม ข้อกำหนดใหม่ -โรงพยาบาลทั่วไป (เกิน๓๐เตียงขึ้นไป) -โรงพยาบาลเฉพาะทาง (เกิน๓๐เตียงขึ้นไป) -สถานพยาบาลเวชกรรมทั่วไป(ไม่เกิน๓๐เตียง) -สถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง(ไม่เกิน๓๐เตียง) -สถานพยาบาลทันตกรรม(ไม่เกิน๓๐เตียง) -สถานพยาบาลทันตกรรมเฉพาะทาง(ไม่เกิน๓๐เตียง) -สถานพยาบาลการผดุงครรภ์(ไม่เกิน๓๐เตียง) -สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง -สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย -โรงพยาบาลทั่วไป -โรงพยาบาลทันตกรรม -โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ -โรงพยาบาลกายภาพบำบัด -โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย -โรงพยาบาลเฉพาะทาง -โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย โดยแบ่งขนาดตามจำนวนเตียงเป็น ๑.โรงพยาบาลขนาดใหญ่ (ตั้งแต่๙๑เตียงขึ้นไป) ๒.โรงพยาบาลขนาดกลาง (ตั้งแต่๓๑-๙๐เตียง) ๓.โรงพยาบาลขนาดเล็ก (ไม่เกิน๓๐เตียง)

5 1.โรงพยาบาลช้างเผือก 8.โรงพยาบาลเซนทรัลเมโมเรียล 2.โรงพยาบาลราชเวช 9.โรงพยาบาลสยามราษฎร์ 3.โรงพยาบาลลานนา 10.สถานพยาบาลโรคเด็กและเวชกรรมทั่วไป 4.โรงพยาบาลเทพปัญญา 11.โรงพยาบาลตาเซนปีเตอร์ 5.โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 12.โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ 6.โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 13.โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ 7.สถานพยาบาลแมคเคน 14.โรงพยาบาลกรุงเทพ

6 ข้อกำหนดเดิม ข้อกำหนดใหม่
๓.กฎกระทรวงกำหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการ และสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อกำหนดเดิม ข้อกำหนดใหม่ แผ่นป้ายแสดงชื่อสถานพยาบาลขนาดกว้างไม่น้อยกว่า๔๐ซม. ยาวไม่น้อยกว่า๑๒๐ซม. โรงพยาบาลทั่วไปพื้นขาว ตัวอักษรเขียว -ตัวอักษรแสดงชื่อสถานพยาบาลมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. -ตัวอักษรแสดงประเภทและลักษณะการให้บริการมีความสูงไม่น้อยกว่า๕ซม. -ตัวอักษรแสดงเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการมีความสูงไม่น้อยกว่า๕ซม. -ตัวอักษรแสดงลักษณะการให้บริการมีความสูงไม่น้อยกว่า๕ซม. -ตัวอักษรแสดงจำนวนเตียงที่จัดให้บริการมีความสูงไม่น้อยกว่า๕ซม.

7 ๔.กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อกำหนดเดิม ข้อกำหนดใหม่ กำหนดจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละวิชาชีพตามจำนวนเตียง โดยนับเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพที่แจ้ง สพ.๖ ซึ่งกำหนดให้ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา (ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลนั้นไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสี่สิบชั่วโมง) และมีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละวิชาชีพตามจำนวนเตียง โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วงเวลา คือ ๑.ช่วงเวลา ๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ๒.ช่วงเวลา ๒๐.๐๐-๘.๐๐ น. แต่ละช่วงเวลาให้มีจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพตามตารางท้ายกฎกระทรวง โดยนับจำนวนทั้งผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และปฏิบัติงานบางเวลารวมกันในแต่ละช่วงเวลา (ถือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทีต้องแจ้ง สพ.๖ ทั้งหมด) หมายเหตุ ผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามกฎกระทรวงใหม่นี้ถือตามความหมายของสัปดาห์การทำงานมาตรฐาน คือปฏิบัติงานต่อเนื่องวันละ ๘ ชั่วโมง สัปดาห์ละ ๕ วัน

8

9

10 Sawasdee ka


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวงที่ออกใหม่ตามพรบ.สถานพยาบาล ๔ ฉบับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google