งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategy Map สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategy Map สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategy Map สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16

2 ภารกิจหลัก การวางแผนจัดเก็บภาษี และเร่งรัดภาษีอากรค้าง
การวางแผนจัดเก็บภาษี และเร่งรัดภาษีอากรค้าง การสำรวจ ตรวจสอบภาษี และคืนเงินภาษีอากร การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ สส. 5 สาขา การบริหารงานบุคคล งบประมาณ และพัสดุครุภัณฑ์ในท้องที่ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร

3 Strategy Map : สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
ประสิทธิผลตามพันธกิจ ผลสำเร็จของการ กำกับดูแลผู้เสียภาษี ผลสำเร็จของการ เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง ผลสำเร็จของ งานบริหารสำรวจ ผลสำเร็จของ การจัดเก็บภาษี คุณภาพการให้บริการ ความโปร่งใส ในการเสียภาษี บริการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เก็บภาษีอย่างมี ประสิทธิภาพ ใช้ IT เป็นแกนนำ การประหยัดพลังงาน การพัฒนาองค์กร การถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดลงสู่ระดับบุคคล การพัฒนาความรู้ และการจัดองค์ความรู้

4 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2547 2548 ประสิทธิผลตามพันธกิจ 1. ผลสำเร็จของการจัดเก็บภาษี จำนวนภาษีที่จัดเก็บได้เทียบประมาณการ จำนวนครั้งของการประชุมติดตามการ จัดเก็บภาษี 5,836 ล้านบาท 12 ครั้ง 6,842 7,770

5 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2547 2548 ประสิทธิผลตามพันธกิจ (ต่อ) 2. ผลสำเร็จของการกำกับดูแลผู้เสียภาษี การกำกับดูแลผู้เสียภาษีตามรอบภาษี (ร้อยละ) VAT และนิติบุคคล Non-VAT ที่ถูกกำกับภายใน 2 เดือน ร้อยละของผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา Non-VAT ที่ถูกกำกับปีละ 2 ครั้ง 100% 92% 93% 98%

6 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2547 2548 ประสิทธิผลตามพันธกิจ (ต่อ) 3. ผลสำเร็จของการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง จำนวนหนี้ภาษีอากรค้างที่ลดลงเทียบกับต้นปี (ร้อยละ) NA 5% 4. ผลสำเร็จของงานบริหารสำรวจ ร้อยละของจำนวนรายที่ดำเนินการเทียบกับข้อมูลที่มีบนระบบสำรวจ 80%

7 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2547 2548 คุณภาพการให้บริการ 5. ความโปร่งใสในการเสียภาษี จำนวนครั้งในการสัมมนาร่วมกับภาค เอกชน ร้อยละของจำนวน เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต (ที่มีมูล) NA 6 ครั้ง ไม่มี

8 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2547 2548 คุณภาพการให้บริการ (ต่อ) 6. บริการมีคุณภาพ กำหนดระยะเวลา แล้วเสร็จของงาน ร้อยละของการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายใน 30 วัน (นับแต่วันรับแบบฯ จากบอ.) ร้อยละของการตรวจ คืนภาษีเงินได้นิติบุคคล ภายในเดือนกุมภาพันธ์ NA 100% 75.08% ตามที่กรมฯ กำหนด 90%

9 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2547 2548 ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 7. ใช้ IT เป็นแกนนำ จำนวนผู้ยื่นแบบฯ ทาง Internet เทียบกับปีก่อน (เท่า) ร้อยละของจำนวนผู้ผ่านการทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ 8.2 เท่า NA 1.9 เท่า 1.4 เท่า มากกว่า 90%

10 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2547 2548 ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (ต่อ) 8. เก็บภาษีอย่างมี ประสิทธิภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต NA ตามที่กรมฯ กำหนด 9. การประหยัดพลังงาน การประหยัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า (เทียบปี 2546) การประหยัดปริมาณการใช้น้ำมัน (เทียบปี 2546) มากกว่า 10%

11 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2547 2548 การพัฒนาองค์กร 10. การพัฒนาความรู้และการจัดองค์ความรู้ ร้อยละของบุคลากรที่ ได้รับการฝึกอบรม NA 100% 11. การถ่ายทอด เป้าหมายตัวชี้วัดลงสู่ระดับบุคคล ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดลงสู่ระดับบุคคล

12 e - r e v e n u e


ดาวน์โหลด ppt Strategy Map สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google