งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตัวอย่างแบบฟอร์มการทำราคากลางของ ราชการ(ราคาท้องถิ่น) สำหรับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กลุ่มออกแบบและ ก่อสร้าง สอ.สพฐ.

2 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานต่างๆได้แก่
งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้าง ชลประทาน

3 งานก่อสร้างอาคาร หมายถึง งานก่อสร้าง ใหม่ ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารหรือ สิ่งปลูกสร้างที่คนเข้าอยู่หรือเข้าไปใช้สอยได้ และรวมถึง สนามกีฬา ป้าย ถนน ทางเท้า ที่ จอดรถภายในบริเวณ รางระบายน้ำ ท่อ ระบาย บ่อพัก ระบบสุขาภิบาล ระบบประปา งานปักเสาพาดสาย ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สระน้ำ เขื่อนกันดิน จัดสวน เสาธง รั้ว ตกแต่งภายใน ระบบปรับอากาศ ลิฟท์ บันได เลื่อนและเครื่องกลพิเศษอื่นๆ หรือ สิ่งก่อสร้างอื่นที่คณะกรรมการกำกับ หลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางกำหนด

4 ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง หา ได้จาก... ?
ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้ใช้ราคาปัจจุบันขณะที่ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง (มีอายุ 30 วัน นับจากวันที่สรุป ราคากลางนั้น) แหล่งที่มาของราคาวัสดุ / ค่าแรงงาน ส่วนกลาง : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ หากไม่มี ใช้จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง หรือหาก ไม่มีให้สืบค้นจากท้องตลาดโดยใช้ราคาต่ำสุด ส่วนภูมิภาค : สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ราคาต่ำสุดที่สืบค้นในท้องตลาด ค่าแรงงาน : ตามประกาศ กรมบัญชีกลาง

5 สืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ
เว็ปไซต์ของ ผู้ผลิต หนังสือราคาวัสดุ ก่อสร้าง แผ่นโฆษณา ห้าง ร้าน ฯลฯ

6 ตัวอย่าง แบบฟอร์ม ประมาณราคา

7 ปร.6

8 ปร.5(ก)

9 ปร.5(ก)

10 ปร.5(ข)

11 ตัวอย่าง ปร.4 ก

12 ตัวอย่าง ปร.4 ก

13 ตัวอย่าง ปร.4 ก

14 ใบแสดงการ คำนวณหาค่า FACTOR F
สามารถดาวน์โหลดได้ หรือจาก

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google