งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกปฏิบัติการตรวจประเมิน รายงานการประเมินตนเองของสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกปฏิบัติการตรวจประเมิน รายงานการประเมินตนเองของสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกปฏิบัติการตรวจประเมิน รายงานการประเมินตนเองของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

2 ภารกิจในการฝึกปฎิบัติ
โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ รุ่นที่ ๒ ๑๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗

3 ภารกิจในการฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมกลุ่ม...๖...กลุ่ม (กลุ่ม ละ.๑๓-๑๔....ท่าน ) ในแต่ละกลุ่มได้รับมอบมอบภารกิจในการ ตรวจประเมินรายงานกลุ่มละ ๑ สหกรณ์

4 เริ่มปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ส่วนบุคคล ใช้วิจารณญาณ ส่วนตัวในการอ่านรายงาน วิเคราะห์ ทบทวน และให้ คะแนนอย่างเป็นเอกเทศตามข้อมูลที่สหกรณ์ระบุ ใช้ เอกสารแบบ ๑ ผู้ตรวจประเมินแต่ละคน สรุปผลการให้คะแนน และ ข้อคิดเห็น ในแบบ ๒

5 การประชุมหารือเพื่อหาข้อสรุป
คณะทำงานย่อยแต่ละกลุ่มประชุมหารือ เพื่อหา ข้อสรุปร่วมกัน รับฟังเหตุผลและปรับปรุงคะแนน เป็นคะแนนที่เห็นชอบร่วมกันของทั้งคณะ พร้อมทั้ง สรุปจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา เพื่อเป็นส่วน หนึ่งของการจัดทำรายงานป้อนกลับ สรุปผลการตรวจประเมินแต่ละคณะ ในแบบ ๓ (ใช้ Notebook) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม แต่ละกลุ่มประชุมร่วมกันรับฟังสรุปผลของทั้ง๒คณะ

6 ทัศนคติสำคัญในการตรวจประเมิน
การใช้วิจารณญาณในเชิงบวก มุ่ง จับถูก มิใช่ จับผิด ใช้ทักษะการวิเคราะห์ระบุจุดแข็งและโอกาส ในการพัฒนา เพื่อให้องค์ได้รับรู้และใช้ ประโยชน์ในการการพัฒนาปรับปรุง กระบวนการทำงานในเรื่องนั้นๆ

7 สรุปบทบาทและข้อแนะนำสำหรับการตรวจประเมิน

8 ลำดับขั้นของการตรวจประเมิน
การตรวจวิเคราะห์ส่วนบุคคล (Individual Report) เป็นการใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการอ่านรายงาน วิเคราะห์ ทบทวน และให้คะแนนอย่างเป็นเอกเทศตามข้อมูล วิธีการและผล การดำเนินงาน ขององค์กรนั้น (Self Assessment Report / Application Report) การประชุมหารือของคณะกรรมการตรวจประเมิน (Consensus Review) เพื่อหาข้อสรุปของการตรวจประเมินและจัดทำรายงาน ป้อนกลับ (Feedback Report) การตรวจเยี่ยม (Site Visit Review) ณ สถานประกอบการหาก ผลคะแนนถึงระดับของการได้รับรางวัล โดยต้องจัดเตรียมประเด็น (Issues)การตรวจเยี่ยมให้ชัดเจน

9 ภารกิจสำคัญของผู้ตรวจประเมิน
การจัดทำรายงานป้อนกลับ (Feedback Report) ซึ่งเป็นผลเกิดจากการวิเคราะห์ พิจารณา รายงานการประเมินตนเองของ องค์กรที่ระบุวิธีการและผลการดำเนินงาน บน พื้นฐานของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ สหกรณ์

10 ภารกิจสำคัญของผู้ตรวจประเมิน
รายงานควรระบุถึงจุดแข็ง และโอกาสในการ ปรับปรุง ซึ่งเป็นช่องทางให้สหกรณ์มองเห็นโอกาส ในการปรับปรุงกระบวนการ/กำหนดวิธีการทำงาน ให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความ เข้มแข็งแก่องค์กร เป็นองค์กรที่สามารถปรับปรุง ตนเองทันต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่าแก่ สมาชิกและสังคมส่วนรวม

11 ภารกิจสำคัญของผู้ตรวจประเมิน
ผู้ตรวจประเมินควรสนใจศึกษาหาความรู้ สั่งสม แนวคิดและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านบริหารจัดการ กับองค์กรและผู้คนที่มีความหลากหลาย พร้อมทั้ง ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้อื่นสามารถพัฒนา ทักษะและเพิ่มพูนความรู้ไปได้พร้อมๆกัน

12 หลักปฏิบัติ ประพฤติตนอย่างมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง เป็นธรรม และรับผิดชอบ ตรวจประเมินและให้คะแนนอย่างเป็นเอกเทศ จากรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานของ องค์กร ไม่ติดต่อกับองค์กรเพื่อแสวงหาเอกสาร ข้อมูล หรือคำชี้แจงเพิ่มเติมจากองค์กร

13 หลักปฏิบัติ ไม่ส่งรายงานป้อนกลับเกี่ยวกับคะแนนหรือผลการ ประเมินโดยรวมให้แก่องค์กรด้วยตนเอง ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม ค่านิยม สภาพแวดล้อม และบรรยากาศการทำงานขององค์กร รักษาความยุติธรรมและรักษาความลับในข้อมูลของ องค์กรโดยไม่แลกเปลี่ยนเปิดเผยกับผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt การฝึกปฏิบัติการตรวจประเมิน รายงานการประเมินตนเองของสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google