งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ วิธีการในการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงานพ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ วิธีการในการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงานพ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ วิธีการในการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงานพ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ. ศ.2552

2 สาระสำคัญ พระราชบัญญัติการอนุรักษ์พลังงาน พ. ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2550 บังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. กำหนดประเภทของอาคารที่ ต้องการอนุรักษ์พลังงาน 2. กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ในการออกแบบ - ระบบกรอบอาคาร - ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง - ระบบปรับอากาศ - อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน - การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - การใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบ ต่าง ๆ ของอาคาร 3. แบบของอาคารที่ได้ยื่นคำขอ อนุญาตหรือได้แจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เฉพาะว่าด้วยการนั้นก่อนวันที่ กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง นี้

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ วิธีการในการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงานพ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google