งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จะปิดทอง หลังองค์ พระปฏิมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จะปิดทอง หลังองค์ พระปฏิมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จะปิดทอง หลังองค์ พระปฏิมา

2 ชี้แจงงบกองทุนย่อย ประสิทธิ์ บุญเกิด สปสช.เขต10อุบลราชธานี 084-7512773
OP-PP individual data ประสิทธิ์ บุญเกิด สปสช.เขต10อุบลราชธานี

3 1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ
ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก/ข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพ รายบุคคล (OP-PP individual data)

4 หัวข้อบรรยาย 3.มาตรฐาน 21 แฟ้มข้อมูล 4.การส่งแฟ้มข้อมูล 21 แฟ้ม
1.เจตนารมณ์ของงบOP-PPindiv. 2.งบกองทุนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลOP-PP 3.มาตรฐาน 21 แฟ้มข้อมูล 4.การส่งแฟ้มข้อมูล 21 แฟ้ม 5.ระบบสารสนเทศข้อมูลผู้ป่วยนอก และข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพ 6.ระบบสารสนเทศกองทุนท้องถิ่น

5 เจตนารมย์ในการจัดสรร
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายค่าใช้จ่ายตามผลงานการให้บริการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดระบบสารสนเทศข้อมูล OP & PP รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบการบันทึกข้อมูลการเงินการคลังของหน่วยบริการ

6 แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

7 งบกองทุนที่เกี่ยวข้องกับ OP-PP indiv.
งบข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกฯ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการปฐมภูมิ บริการแพทย์แผนไทย บริการควบคุมป้องกันรักษาโรคเรื้อรัง งบกองทุนยา

8 HIS Data Set ธุรกรรม ในหน่วยบริการ

9 ธุรกรรม นอกหน่วยบริการ Data Set HIS

10 มาตรฐานโครงสร้างแฟ้มข้อมูล
ที่ใช้ส่ง สปสช. 2557 ข้อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม (เวอร์ชัน 5.0 : 1 ก.ค. 2555) PERSON SERVICE** ANC DEATH DIAG** EPI CHRONIC DRUG FP HOME PROCED NUTRI CARD SURVEIL PP WOMEN APPOINT MCH NCDSCREEN LABFU CHRONICFU แฟ้มสะสม แฟ้มบริการ แฟ้มบริการกิ่งสำรวจ แฟ้มบริการและสะสม

11 นวดไทย (นวด/ประคบ/อบสมุนไพร) บริการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด
ชุดแฟ้มข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก(OP) การใช้ยาสมเหตุ สมผล สัดส่วนบริการ แม่ข่าย/ลูกข่าย กำหนดกลุ่ม เป้าหมาย PERSON SERVICE DIAG PROCED DRUG นวดไทย (นวด/ประคบ/อบสมุนไพร) บริการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด ยาสมุนไพร

12 Guidelines PCU การให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ

13 มาตรฐานการให้รหัสโรค

14 มาตรฐานการให้รหัสโรคแพทย์แผนไทย อ้างอิงตาม Guidelines PCU V.1.0
หน้า 12

15 แฟ้ม PERSON เก็บข้อมูลรายละเอียดบุคคล
Type Are 1,3 คือกลุ่มเป้าหมาย ของงาน PP แฟ้ม PERSON เก็บข้อมูลรายละเอียดบุคคล ตามทะเบียนราษฎร์ทุกคนในเขตรับผิดชอบ บุคคลมาอาศัยอยู่อยู่ในเขต(ไม่ได้ย้ายเข้า) ผู้มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ

16

17

18

19 กลุ่มเป้าหมาย NCD SCREEN
- ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ(Type 1+3) - อายุ 15 ปีเป็นต้นไป - เป้าหมายคัดกรอง DM ต้องไม่ป่วยเป็น DM - เป้าหมายคัดกรอง HT ต้องไม่ป่วยเป็น HT การนับผลงาน NCD SCREEN - เป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจคัดกรอง - นับเป็นคน ไม่ใช่นับเป็นครั้ง - ไม่นับเป็นผลงานคัดกรองDM ถ้าป่วยเป็นDM อยู่แล้ว - ไม่นับเป็นผลงานคัดกรองHT ถ้าป่วยเป็นHT อยู่แล้ว - วันตายต้องไม่น้อยกว่าวันตรวจ(ตายก่อนมาคัดกรอง) - ไม่อยู่ระหว่างที่ Admit ใน รพ. - ผลตรวจสามารถนำมาแปรผล ความเสี่ยงได้

20

21

22

23

24

25 กรณีไม่ทราบสถานที่รับบริการ หรือไม่มีรหัสสถานบริการ
Table Field EPI VCCPLACE FP FPPLACE ANC APLACE ให้บันทึกเป็น “00000”

26 ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกรายบุคคล (OP-PP individual Data)
หน่วยบริการส่งข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกและ ข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพตามชุดมาตรฐาน 21แฟ้ม,43แฟ้ม ทุกแห่งต้องส่งข้อมูลให้ Server สสจ. ( Datacenter สสจ.) สปสช.เขตร่วมกับ สสจ.ใช้ข้อมูลจาก Server สสจ. ประมวลผลเพื่อประเมิน KPI และจัดสรรงบบางส่วน เช่น แพทย์แผนไทย,งานPP,งานNCD,Ontop PCU, P4P ฯลฯ

27 รูปแบบการส่งแฟ้มข้อมูล
PERSON.txt DEATH.txt CHRONIC.txt SERVICE.txt DIAG.txt SURVEIL.txt DRUG.txt PROCED.txt FP.txt EPI.txt NUTRI.txt ANC.txt PP.txt MCH.txt NCDSCREEN.txt CHRONICFU.txt LABFU.txt F21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss F21_12345_ F21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss.zip F21_12345_ zip แฟ้มใดไม่มีข้อมูลไม่ต้องส่ง (ส่งไม่ครบ 21 แฟ้มได้)

28 จัดสรรตามเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
การส่งข้อมูล ประเมินผลงาน(KPI) จัดสรรงบ ระดับเขต สสจ. สถานีอนามัย/PCU Provis / Data Center ส่ง21,43แฟ้ม สนย. 21,43 แฟ้ม 21,43 แฟ้ม ส่ง21,43แฟ้ม ส่ง 21แฟ้ม รพ./หน่วยบริการประจำ ส่ง21แฟ้ม Rep Statement 21,43 แฟ้ม จัดสรรตามเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

29 http://op.nhso.go.th/op จังหวัด=>ส่ง 21แฟ้ม(สอ.),ดูผลการส่ง
หน่วยบริการประจำ=>ส่ง 21แฟ้ม,ดูผลการส่ง หน่วยบริการปฐมภูมิ=>ดูผลการส่ง ผู้รับผิดชอบ คุณประสิทธิ์ บุญเกิด โทร. :

30 เงื่อนไขการส่ง ไม่รับแฟ้มข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่ถูกต้อง ซึ่งจะแจ้งเป็น แฟ้มข้อมูลเสียที่หน้าเว็บ ส่วนแฟ้มที่มีโครงสร้างถูกต้อง แต่ ข้อมูลไม่ถูกต้องนั้นจะรับไว้ประมวลผล และจะรายงาน เป็นข้อมูล error ตาม code ที่กำหนดไว้ แฟ้ม SERVICE และ DIAG จะต้องส่งพร้อมกัน แฟ้ม DRUG และ PROCED ถ้าต้องการส่ง จะต้องส่งพร้อม กับแฟ้ม SERVICE และ DIAG ทุกครั้ง ข้อมูลที่ไม่ผ่านสามารถแก้ไขให้ถูกต้อง และส่งใหม่ได้ ข้อมูลที่ตรวจแล้วผ่าน จะไม่รับการ update ใด ๆ ถ้าส่งอีก จะเป็นข้อมูลซ้ำซ้อน และมีผลต่อ Performance

31 เงื่อนไขการคิดคะแนนข้อมูล
เป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ มีเลข 13 หลักในฐานข้อมูล ประชากรของ สปสช. (ยกเว้น EPI กรณี ไม่ใช่คนไทย) เป็นข้อมูลการให้บริการช่วง 1 ก.ค – 30 มิ.ย. 2557

32 การคิดคะแนนข้อมูล ตาม ICD9CM , ICD10TM รายการละ 0.01 Point
เกณฑ์ให้คะแนน OP 1 คน/1วัน/1 Point PROC ตาม ICD9CM , ICD10TM รายการละ 0.01 Point DRUG ตามรหัสยามาตรฐาน 24 หลัก รายการละ 0.01 Point REF รายการละ 0.05 Point PERSON รายการละ 0.10 Point (Typearea = 1,3 / ส่งช่วง 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2556) DEATH (DDATE ต้องอยู่ในช่วง 1 ก.ค – 30 มิ.ย. 2557)

33 การคิดคะแนนข้อมูล รายการละ 0.05 Point รายการละ 0.10 Point
เกณฑ์การคำนวณ CHRONIC รายการละ 0.05 Point (ส่งช่วง 1 ส.ค. – 31 ต.ค และเป็นบุคคลที่มีชีวิตที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ) CHRONICFU LABFU รายการละ 0.10 Point EPI รายการละ 0.25 Point FP ANC

34 การคิดคะแนนข้อมูล รายการละ 3 Point ส่งภายใน 7 วัน = 1 point
เกณฑ์การคำนวณ MCH รายการละ 3 Point (BDATE ต้องอยู่ในช่วง 1 ก.ค – 30 มิ.ย และ ต้องมีวันที่ดูแลมารดา ครั้งที่ 2) PP ต้องมีวันที่ดูแลเด็ก ครั้งที่ 2) SURVEIL ส่งภายใน 7 วัน = 1 point ส่งหลัง 7 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน = 0.5 point (กรณี รพสต. คิดจากวันที่ สสจ. ส่งให้ สปสช.)

35 การคิดคะแนนข้อมูล รายการละ 0.05 Point รายการละ 0.10 Point รายการ
เกณฑ์การคำนวณ NCDSCREEN รายการละ 0.10 Point NUTRI รายการละ 0.05 Point (วันที่สำรวจ ต้องอยู่ในรอบการส่งข้อมูลที่กำหนด กรณี 0-5 ปี : ก.ค. 56, ต.ค. 56, ม.ค. 57, เม.ย. 57 กรณี 6-18 ปี : ครั้งที่ 1 = พ.ย. – ธ.ค. 2556 ครั้งที่ 2 = พ.ค. – มิ.ย. 2557)

36 การคิดคะแนน Performance
เกณฑ์ความถูกต้อง : ตรวจทุกแฟ้ม ยกเว้น APPOINT, CARD, HOME, WOMAN ถูกต้องมากกว่า ร้อยละ = point ถูกต้อง ร้อยละ – = point ถูกต้อง ร้อยละ – = point เกณฑ์ความซ้ำซ้อน : ตรวจเฉพาะ PERSON, DEATH, CHRONIC, SERVICE, SURVEIL, EPI, FP, ANC, MCH, PP, NUTRI, NCDSCREEN, CHRONICFU, LABFU ซ้ำซ้อนน้อยกว่า ร้อยละ 5 = point ซ้ำซ้อนน้อยกว่า ร้อยละ 5 – 10 = point

37 การคิดคะแนน Performance
เกณฑ์ความทันเวลา : ตรวจเฉพาะ DEATH, SERVICE, EPI, FP, ANC, NUTRI, NCDSCREEN, CHRONICFU, LABFU ทันเวลามากกว่า ร้อยละ = point ทันเวลา ร้อยละ – = point ทันเวลา ร้อยละ – = point การจัดสรร แบ่งเป็น 2 งวด งวดที่ 1 ข้อมูลที่ส่ง ระหว่างวันที่ 7 ส.ค – 31 ม.ค. 2556 งวดที่ 2 ข้อมูลที่ส่ง ระหว่างวันที่ 1 ก.พ – 31 ก.ค. 2556

38 Flow การ Audit ข้อมูล

39 การ Audit ข้อมูล เป็นการ audit เชิงปริมาณ
และแจ้ง หน่วยบริการทราบ (สำเนาแจ้ง เขต/ จังหวัด) หากหน่วยบริการ อุทธรณ์ และขอรับการตรวจสอบ เขต ร่วมกับ จังหวัด/คณะกรรมการตรวจสอบ ออกไปตรวจสอบข้อมูล ณ หน่วยบริการ (โดยยึดข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็นหลัก)

40 การ Audit ข้อมูล เขตแจ้งผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอ ให้ สบจ. เช่น
- เห็นควรให้จัดสรรงบเงินได้ - จัดสรรได้บางส่วน โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม - งดการจัดสรรเงิน สบจ. แจ้งผลการตรวจสอบ และมติการจัดสรรเงิน ส่งหน่วยบริการ(สำเนาแจ้ง เขต/จังหวัด)

41 เงื่อนไขชะลอการจ่าย รายการ เงื่อนไขชะลอการจ่าย OP
1. มีอัตราการใช้บริการ (Utilization Rate) ที่ผิดปกติไปจาก ค่าเฉลี่ยมาตรฐานเกินจริง 2. มีความไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการให้บริการ 3. ไม่สอดคล้องกับหลักวิชาการทางการแพทย์และการ สาธารณสุข PERSON มีจำนวนคนในเขตรับผิดชอบมากผิดปกติเกินความเป็นจริง EPI 1. ให้วัคซีนไม่สอดคล้องกับแนวทางการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคของกรมควบคุมโรค 2. ฉีดวัคซีนมากกว่า 3 เข็ม/คน/วัน 3. อายุ และช่วงเวลาที่ฉีดวัคซีนไม่เหมาะสม

42 เงื่อนไขชะลอการจ่าย รายการ เงื่อนไขชะลอการจ่าย FP
วิธีการคุมกำเนิดและระยะเวลาที่รับบริการไม่สอดคล้องกัน ANC วันที่ให้บริการกับกิจกรรมการให้บริการไม่สัมพันธ์กัน MCH PP 1. วันที่ให้บริการกับกิจกรรมการให้บริการไม่สัมพันธ์กัน 2. อายุเด็กไม่สัมพันธ์กับวันที่ให้บริการ CHRONIC มีจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตรับผิดชอบมากผิดปกติเกินความเป็นจริง NUTRI น้ำหนัก และส่วนสูงผิดปกติไม่สัมพันธ์กับอายุ

43 เงื่อนไขชะลอการจ่าย รายการ เงื่อนไขชะลอการจ่าย
NCDSCREEN ข้อมูลการคัดกรองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเป้าหมายที่กำหนด CHRONICFU จำนวนครั้งและความถี่ของการตรวจมากผิดปกติ LABFU

44 การจัดสรรงบประมาณปี57 กรอบการจัดสรรงบประมาณ ปี 57 ตามผลงาน เขตภูมิภาค
OP จ่ายตามปริมาณการให้บริการ 18.09 บาท/ปชก.UC ตามผลงาน 17.28 บาท/ปชก.UC สนับสนุนส่งเสริมการจัดทำข้อมูล 0.81 บาท/ ปชก.UC เขตภูมิภาค เขตกทม. ภาพรวม/การเงินการคลัง 0.27 บาท /ปชก. เขตภูมิภาค 0.54 บาท /ปชก. เขตกทม. ปริมาณข้อมูลการให้บริการ >= บาท/ปชก. OP/PP Performance <= 3 บาท/ปชก.

45 กำหนดการจัดสรรตามผลงานข้อมูลการให้บริการ
ไตรมาส ข้อมูลการให้บริการที่จัดส่ง 1 1 ก.ค – 30 ก.ย 2 1 ต.ค ธ.ค 3 1 ม.ค มี.ค 4 1 เม.ย ก.ค อ้างอิงตามข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. 2547 โอนค่าใช้จ่ายผ่านหน่วยบริการประจำเท่านั้น

46 กำหนดการจัดสรรตามเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
งวด ข้อมูลการให้บริการที่จัดส่ง 1 1 ก.ค – 31 ธ.ค 2 1 ม.ค ก.ค โอนค่าใช้จ่ายผ่านหน่วยบริการประจำเท่านั้น

47 ข้อมูล OP-PP มีปัญหาจะถามใคร?
(คุณภาพข้อมูล,KPI,ข้อมูลแพทย์แผนไทย,NCD) ผู้รับผิดชอบข้อมูล สสจ.(รวมทั้ง U/P ด้วย) ศรีสะเกษ: คุณวีระวุธ เพ็งชัย Tel อุบลฯ: คุณหรรษา ชื่นชูผล Tel ยโสธร: คุณอาคม มูลสาร Tel อำนาจฯ: คุณสายฝน จันทบุตร Tel ทองออนTel

48 ข้อมูล OP-PP มีปัญหาจะถามใคร?
(คุณภาพข้อมูล,KPI,ข้อมูลแพทย์แผนไทย,NCD) ผู้รับผิดชอบ สปสช.เขต10อุบลฯ คุณประสิทธิ์ บุญเกิด โทร. : จัดสรรงบแพทย์แผนไทย/ปฐมภูมิ คุณชาลิณี ปิยะประสิทธิ์ โทร. : จัดสรรงบโรคเรื้อรัง/NCD คุณพรทิพย์ ชนะภัย โทร. :

49 Q& A สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt จะปิดทอง หลังองค์ พระปฏิมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google