งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Search & Sort Search & Sort วรวิทย์ พูลสวัสดิ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Search & Sort Search & Sort วรวิทย์ พูลสวัสดิ์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Search & Sort Search & Sort วรวิทย์ พูลสวัสดิ์

2 2 การค้นหาข้อมูล (Search) จากข้อมูลชุดตัวอย่าง ข้อมูลชุดนี้มีโครงสร้างอย่างไนในภาษา C ? การค้นหาข้อมูลทำได้อย่างไร ?

3 3 จงหาผลลัพธ์ เมื่อ 1. ให้ค่า Search = 11 2. ให้ค่า Search = 35 ค่าตัวแปร เมื่อจบการ ทำงาน Index Data[inde x] search

4 4 Classwork-1 งานกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน เขียน โปรแกรมภาษา C ตามการ ทำงานของ Flowchart ใน Slide ที่ 3 ให้เวลา 15 นาที

5 5 จำนวนครั้งการทำงาน จงพิจารณาว่า หากป้อนค่า search = 11 ต้องทำการ เปรียบเทียบ กี่ครั้ง ( จำนวนครั้งเฉลี่ย ไม่เกิน n/2 ครั้ง ) หากป้อนค่า search = 35 ต้องทำการ เปรียบเทียบ กี่ครั้ง ( จำนวนครั้งเฉลี่ย เกิน n ครั้ง )

6 6 ปรับปรุงการ ทำงาน เมื่อไม่สามารถ ค้นพบข้อมูลที่ ต้องการ

7 7 ปรับปรุงการ ทำงาน เมื่อสามารถ ค้นพบข้อมูลที่ ต้องการแล้ว

8 8 หากมีการค้นข้อมูลจากชุดข้อมูลที่มี การเรียงลำดับแล้ว จงวิเคราะห์การทำงาน เมื่อ ให้ค่า Search = 15 ให้ค่า Search = 17 เมื่อ index = 4 ( ค่า data[index]= ) สมควรจบการทำงานได้หรือไม่ ?

9 9 Classwork-2 งานกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน เขียน Flowchart เพื่อปรับปรุงการ ทำงานสำหรับการค้นหาจากข้อมูลชุด ที่ได้ทำการเรียงไว้แล้ว โดยในกรณีที่หาก Data[index] > Seach – ให้ทำการหยุดการทำงาน – ทำการแสดงผลด้วยว่าไม่พบข้อมูลที่ ต้องการ ให้เวลา 10 นาที

10 10 Sort Algorithm เบื้องต้น

11 11 bubble sort

12 12 bubble sort ( ต่อ )

13 13 Insertion sort

14 14 Classwork-3 งานกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 1 คน แสดงขั้นตอนการทำงานแบบ Insertion Sort สำหรับข้อมูลชุด ต่อไปนี้ 16 12 18 25 22 ( รับคำตอบที่ถูก 5 คนแรก ^^ )

15 15 Search Algorithm เบื้องต้น

16 16 Sequential Search

17 17 Binary Search ทำการแบ่งหาตำแหน่งกลาง และ แบ่งชุดข้อมูล เป็น 2 ส่วน หากค่าที่ต้องการหาน้อยกว่าค่าตำแหน่งกลางจะ ไปทำการทำงานกับข้อมูลชุดที่น้อยกว่า ทำหาตำแหน่งกลางของข้อมูลชุดที่สนใจ แล้วทำ การเปรียบเทียบเช่นเดิม

18 18 ทำการหาค่า 12 โดยใช้วิธี Binary Search

19 19 ทำการหาค่า 11 โดยใช้วิธี Binary Search

20 20 Question?


ดาวน์โหลด ppt 1 Search & Sort Search & Sort วรวิทย์ พูลสวัสดิ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google