งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของข้อมูล และการคำนวณทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของข้อมูล และการคำนวณทางคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนิดของข้อมูล และการคำนวณทางคณิตศาสตร์

2 ชนิดของตัวแปร ตัวแปรประเภทตัวอักษร
ตัวแปรแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ตัวเลข และตัวอักษร โดยแบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆ ดังนี้ ตัวแปรประเภทตัวอักษร ชนิดข้อมูล ความหมาย 1. char ตัวอักษรประเภทอักขระ เช่น A, ก, y เป็นต้น 2. string ตัวอักษรประเภทข้อความ เช่น กรองกาญจน์, 136, Hi เป็นต้น

3 ชนิดของตัวแปร ตัวแปรประเภทตัวเลข ชนิดข้อมูล ความหมาย 1. int (integer)
ตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม เช่น 4, 36 2. float ตัวแปรชนิดจำนวนทศนิยม เช่น 6.77, เป็นต้น แต่มีขนาดตัวแปรเล็กกว่า double 3. double ตัวแปรชนิดจำนวนทศนิยมทีมีขนาดใหญ่ เช่น เป็นต้น

4 การตั้งชื่อตัวแปรและการประกาศตัวแปร
ตัวแปร (variable) เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจำ การอ้างถึง ตำแหน่งของข้อมูลนี้จึงมีความซับซ้อน ไม่สะดวกต่อการเขียนโปรแกรม จึงมี การเรียกหน่วยความจำ ในตำแหน่งที่สนใจผ่านตัวแปร ชนิดของตัวแปร ชื่อตัวแปร ; ตัวอย่าง int test;

5 การตั้งชื่อตัวแปร ชื่อตัวแปรจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรหรือเครื่องหมาย "_" เท่านั้น ภายในชื่อตัวแปรให้ใช้ตัวอักษร, ตัวเลข 0-9 หรือเครื่องหมาย "_" ห้ามมีช่องว่างในชื่อตัวแปร อักษรตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ มีความแตกต่างกัน (case sensitive) เช่น Name, NAME และ name ถือเป็นชื่อที่แตกต่างกัน ห้ามซ้ำกับชื่อตัวแปรสงวน (reserved word)

6 การคำนวณทางคณิตศาสตร์
ลำดับที่ 1 คำนวณใน ( ) ถ้ามี ( ) ซ้อนกันหลายวงเล็บ คำนวณจากชั้นในสุดออกมา ลำดับที่ 2 คำนวณ เลขยกกำลัง จากซ้ายไปขวา ลำดับที่ 3 คำนวณ คูณและหาร จากซ้ายไปขวา ลำดับที่ 4 คำนวณ บวกและลบ จากซ้ายไปขวา

7 แบบฝึกหัด (ให้เวลาทำ 3 นาที) ให้นักเรียนคำนวณตัวเลขต่อไปนี้
(5 - 3)2 + 7 x 2 = ?  (ให้เวลาทำ 3 นาที)

8 โจทย์ 4 + 3 - (5 - 3)2 + 7 x 2 = ? 4 + 3 - (5 - 3) 2 + 7 x 2
= = 17

9 การเขียนโปรแกรม การคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม
label1 label2 textBox1 textBox2 label3 button1 label4 label5 label6

10 คำสั่งในการคำนวณ การประกาศตัวแปร ชนิดทศนิยม ชื่อ a b และ total
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { double a, b, total; a = Convert.ToDouble(textBox1.Text); b = Convert.ToDouble(textBox2.Text); total = 0.5 * a * b; label6.Text = Convert.ToString(total); } การประกาศตัวแปร ชนิดทศนิยม ชื่อ a b และ total คำสั่งรับค่าจาก textbox รูปแบบทศนิยม ไว้ในตัวแปร a และ b การคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม คำสั่งแสดงผล total ทาง label ในรูปแบบข้อความ

11 ผลลัพธ์ของโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของข้อมูล และการคำนวณทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google