งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม
อาจารย์ชนิดา คำเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 การควบคุมทิศทางของโปรแกรม (Control Statement)
การควบคุมทิศทางของโปรแกรมมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่ การตัดสินใจ (Decision) IF : คำสั่งตัดสินใจ If-else : ตัดสินใจแบบสองตัวเลือก Switch-case : ตัดสินใจมากกว่าสองตัวเลือก การทำงานแบบวนซ้ำ (Iteration) For : การวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่แน่นอน While : การวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่ไม่แน่นอน Do..while

3 คำสั่งตัดสินใจ (Decision)
คำสั่ง If คำสั่ง If จะใช้ในกรณีที่มีทางเลือกให้ทำงานอยู่เพียงทางเลือกเดียว โดยถ้าตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริงจะทำงานตามคำสั่ง โดยมีรูปแบบดังนี้คือ if (condition) { statement_1; statement_2; ……………. statement_n; }

4 คำสั่ง If…else รูปแบบ if (เงื่อนไข) {
ประโยคที่จะทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง; } else ประโยคที่จะทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ;

5 แบบฝึกหัดคำสั่ง If…else

6 แบบฝึกหัดคำสั่ง If…else

7 การประยุกต์ใช้ if-else เพื่อเลือกมากกว่า 2 ตัวเลือก
{ ประโยคที่จะทำงานเมื่อ เงื่อนไข1 เป็น จริง; } else if (เงื่อนไข2) ประโยคที่จะทำงานเมื่อ เงื่อนไข2 เป็น จริง; else ประโยคที่จะทำงานเมื่อ เงื่อนไขก่อนหน้านี้ทั้งหมด เป็น เท็จ;

8 แบบฝึกหัด if-else เพื่อเลือกมากกว่า 2 ตัวเลือก
1.ให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกอายุของตนเอง โดยมีเงื่อนไขคือ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามนี้ได้ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ปี เท่านั้น 2. ถ้าอายุน้อยกว่า 20 ปี ให้แสดงข้อความดังนี้ และไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้ 3. ถ้าอายุมากกว่า 50 ปี ให้แสดงข้อความดังนี้ และไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้

9 แบบฝึกหัด if-else เพื่อเลือกมากกว่า 2 ตัวเลือก
จงเขียนโปรแกรมตัดเกรด โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 0-59 แสดงผล Fail 60-79 แสดงผล Pass แสดงผล Good ถ้าไม่อยู่ในช่วงคะแนนให้แสดง “Error”

10 คำสั่ง switch..case : การตัดสินใจมากกว่า 2 ตัวเลือก
{ case กรณี1: ประโยค; break; case กรณี2: default: }

11 แบบฝึกหัด switch..case : การตัดสินใจมากกว่า 2 ตัวเลือก
เขียนโปรแกรมตรวจสอบวันในสัปดาห์ และเปลี่ยนสีพื้นหลังตามสีวัน

12 For : การวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่แน่นอน
{ ประโยคในลูป; } ยังไม่ครบ วนซ้ำครบจำนวน ครบแล้ว ทำคำสั่งในบล็อก for ทำคำสั่งถัดไป

13 ตัวอย่างวนลูปเป็นจำนวน 5 ครั้ง
for (int i = 1; i <= 5; i++) { // วนซ้ำทั้งหมด 5 รอบ }

14 ทดลองเขียนโปรแกรมคำสั่ง for

15 ทดลองเขียนโปรแกรมคำสั่ง for

16 ทดลองเขียนโปรแกรมคำสั่ง for

17 การวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่ไม่แน่นอน
การวนซ้ำด้วยการใช้ while จะใช้การตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการวนซ้ำ โดยหากเงื่อนไขเป็นเท็จจะหลุดจากการวนซ้ำ การใช้งาน while (เงื่อนไข) { ประโยคที่ทำซ้ำขณะที่เงื่อนไขเป็นจริง; }

18 การวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่ไม่แน่นอน
การวนลูปแบบ do-while คือมีการวนซ้ำอย่างน้อย 1 รอบก่อนการ ตรวจสอบเงื่อนไข โดยเขียนเงื่อนไขการตรวจสอบไว้ตอนท้าย การใช้งาน do { ประโยค; } while (เงื่อนไข);


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google