งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล
คณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หาคำตอบของสมการโดย วิธีลองแทนค่าตัวแปรได้

3 จริง 2 + 6 = 8 11 - 14 = 5 จริง (- 4) × 6 = - 24 (12 + 9) ÷ (- 7) = 8
ทบทวน = 8 = 5 ไม่จริง จริง (- 4) × 6 = - 24 (12 + 9) ÷ (- 7) = 8 ไม่จริง ประโยคสัญลักษณ์ใช้เครื่องหมาย = สมการ เป็นความสัมพันธ์ เรียกว่า

4 ตัวแปร x2+ 6 = 10 ; - 4 – y = 13 ; 14 a = - 32 ; 14 × a = - 32 ;
สมการที่มีนำตัวอักษรมาเป็นสัญลักษณ์ ตัวแปร ตัวอักษร เรียกว่า x2+ 6 = 10 ; - 4 – y = 13 ; 14 × a = - 32 ; 14 a = - 32 ; c ÷ (-2) = 4 ; - 7b3 + 5 = 16

5 จากสมการ x + 6 = 10 จะได้ = 10 เป็นจริง นั่นคือ ตัวแปร x แทนค่าด้วย 4 ทำให้สมการเป็น จริง เรียก 4 ว่า คำตอบของสมการ

6 x + 6 = -2 -8 -8+6 = -2 -4 –y = 13 -9 -4-(-9)=13 -2 14 a = - 28
สมการ ค่า แทนค่า ค่าสมการ x + 6 = -2 -8 -8+6 = -2 จริง -4 –y = 13 -9 -4-(-9)=13 ไม่จริง -2 14 a = - 28 14(-2)=-28 จริง 21÷ n = 3 7 21÷ 7 = 3 จริง

7 2 × +1 = 5 2 2 2x+1= 5 -6 ÷ y = 2 -6 ÷ = 2 (-3) 3 -3 a – 6 = - 15 -9
สมการ แทนค่า ตัวแปร คำตอบ ของสมการ 2 × = 5 2 2 2x+1= 5 -6 ÷ y = 2 -6 ÷ = 2 (-3) 3 -3 a – 6 = - 15 -9 - 6 = -15 -9 b2- 20 = 5 (-5)2 = 5 52 5 หรือ -5

8 จริง ตัวอย่าง หน้า 151 ข้อ 1 1. z - 3 = 7 [10] 10 – 3 = 7
ตัวอย่าง หน้า 151 ข้อ 1 1. z - 3 = [10] จริง 10 – 3 = 7 10 เป็นคำตอบของสมการ

9 c ตัวอย่าง หน้า 151 ข้อ 1 3. 6 [ 180 ] = -30 180 - 6 ไม่จริง = -30
ตัวอย่าง หน้า 151 ข้อ 1 c 3. 6 [ 180 ] = -30 180 - 6 ไม่จริง = -30 180 ไม่เป็นคำตอบของสมการ

10 ตัวอย่างหน้า 151 ข้อ 2 6. z3 = (-10) (-10) × (-10) = -1000 × คำตอบของสมการคือ -10

11 ตัวอย่าง หน้า 152 ข้อ 2 x2 = 20 จาก 5 × 4 = 20 5 × 22 = 20 5 × (-2)2 = 20 คำตอบของสมการคือ 2 หรือ -2

12 ตัวอย่าง หน้า 152 ข้อ 2 8. m + 3 = m 6 + 3 = 9 จาก = -2 0 + 3 = 3 ไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริง

13 แบบฝึกหัด 4.2 หน้า 151,152 ข้อ 1,2


ดาวน์โหลด ppt สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google