งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวด4 10 คำถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวด4 10 คำถาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวด4 10 คำถาม

2 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของส่วนราชการ 4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู้ ก. การวัดผลการดำเนินการ ข. การวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ก. ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และสารสนเทศ ข. การจัดการ ความรู้ การเลือกการรวบรวม ข้อมูลและสารสนเทศ ที่สอดคล้อง และ บูรณาการ การเลือกและการใช้ ข้อมูลสารสนเทศ เชิงเปรียบเทียบ การวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการดำเนิน-การและแผนเชิงกลยุทธ์ การสื่อผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การทำให้ข้อมูลและ สารสนเทศพร้อมใช้งาน การเปิดเผยข้อมูลและ สารสนเทศ ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย ใช้งานง่าย การจัดการความรู้ การทำให้มั่นใจว่า ข้อมูลและสารสนเทศ ถูกต้อง ทันการณ์ เชื่อถือได้ ปลอดภัย แม่นยำ และเป็นความลับ

3 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของส่วนราชการ 4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู้ ก. การวัดผลการดำเนินการ ข. การวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ก. ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และสารสนเทศ ข. การจัดการความรู้ (41)9 การจัดการความรู้ (KM) รวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรในองค์กร รวบรวมถ่ายทอดจากคนอื่น แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (42)10 การจัดการให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ให้มีคุณสมบัติที่ดี รวมทั้งสิ้น11ประการ ความครอบคลุม .ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ความทันสมัย ความเชื่อมโยง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการเข้าถึง ความสามารถในการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล ความปลอดภัย การรักษาความลับ (33)1 การเลือกและใช้ข้อมูล 1.1การเลือกรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ที่สอดคล้องเชื่อมโยง เพื่อติดตามผลดำเนินงานองค์กร 1.2การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม (34)2 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบเพื่อ (35)3 การปรับปรุงระบบการวัดผล 3.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผล ให้เหมาะสม ทันสมัย 3.2 การจัดระบบการวัดผลให้ไวต่อการบ่งชี้ จากการเปลี่ยนแปลงภายใน จากการเปลี่ยนแปลงภายนอก (36)4 what ประเด็นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหาร ทบทวนผลดำเนินงาน วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (37)5 การสื่อสารผลวิเคราะห์ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (38)6 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (IT) ให้พร้อมใช้งาน ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ (39)7 การจัดการระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ ให้เชื่อถือได้ ปลอดภัย ใช้งานง่าย (40)8 การทบทวนปรับปรุงระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย KM IT IT

4 การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.1 ก (1)
· ใช้ในการติดตามผลปฏิบัติการ หมวด 6(4) (10) · ใช้ในการติดตามผลการดำเนินการโดยรวม หมวด 1(5) หมวด 2(8) · การใช้ข้อมูล หมวด 1(4) หมวด 2(2) หมวด 3(2) (6) (9) หมวด 5(14) (20) (21) หมวด 6(4) (10) (6) (12) HOW 1.1 การเลือกรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ที่สอดคล้องเชื่อมโยง เพื่อติดตามผลดำเนินงานองค์กร 1.2 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม

5

6

7

8

9 การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.1 ก (2)
หมวด 2(2) หมวด 3(10) HOW 2 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม

10

11

12

13

14 การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.1 ก (3)
หมวด 3(3) (7) (11) หมวด 4(8) หมวด 6(6) (12) (ถ้าเหมาะสมที่จะใช้ระบบเดียวกันในการทบทวนเพื่อปรับปรุง) HOW 3.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผล ให้เหมาะสม ทันสมัย 3.2 การจัดระบบการวัดผลให้ไวต่อการบ่งชี้ จากการเปลี่ยนแปลงภายใน จากการเปลี่ยนแปลงภายนอก

15

16

17

18

19 การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.1 ข (4)
· นำผลไปใช้ในการทบทวน หมวด 1(5) · นำผลไปวางแผนยุทธศาสตร์ หมวด 2(2) WHAT 4 ประเด็นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหาร ทบทวนผลดำเนินงาน วางแผนเชิงยุทธศาสตร์

20

21 การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.1 ข (5)
หมวด 5(3) หมวด 6(6) (12) HOW 5 การสื่อสารผลวิเคราะห์ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

22

23

24

25

26 การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ก (6)
HOW 6 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ให้พร้อมใช้งาน ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงได้

27

28

29

30

31 การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ก (7)
HOW 7 การจัดการระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ ให้เชื่อถือได้ ปลอดภัย ใช้งานง่าย

32

33

34

35

36 การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ก (8)
หมวด 3(3) (7) (11) หมวด 4(3) หมวด 6(6) (12) (ถ้าเหมาะสมที่จะใช้ระบบเดียวกันในการทบทวนเพื่อปรับปรุง) HOW 8 การทบทวนปรับปรุงระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย

37

38

39

40

41 การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ข (9)
หมวด 5(12) HOW 9 การจัดการความรู้ รวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรในองค์กร รวบรวมถ่ายทอดจากคนอื่น แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

42 การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ข (9)
คำอธิบายเพิ่มเติม

43 การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ข (9)

44 การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ข (9)

45

46

47

48

49 การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ข (10)
HOW 10 การจัดการให้ข้อมูลสารสนเทศมีคุณสมบัติที่ดี รวมทั้งสิ้น11ประการ

50

51

52

53


ดาวน์โหลด ppt หมวด4 10 คำถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google