งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KuiPOLL : Questionnaire Builder ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KuiPOLL : Questionnaire Builder ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ มหาวิทยาลัยบูรพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KuiPOLL : Questionnaire Builder ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 Agenda

3 KuiPOLL software

4

5 ภาพรวมและผลที่ได้จากการ ใช้งานคุยโพล

6 ความสามารถของคุยโพล

7 กระบวนการทำงานของ Kui POLL Topic of interest From Open Questions (Opinion) Participants Opinion (Knowledge Base) Setup Closed Questions (Opinion) Participate Setup Classify Target Event Apply Setup Event Prediction Predict Conclude Other Knowledge Bases

8 Feature in KuiPOLL http://www.thaisocial.net/kuipoll

9 KuiPOLL

10 โพลในซอฟต์แวร์ KuiPOLL http://www.thaisocial.net/kuipoll

11

12 กระบวนการของการทำโพล กับสมาชิก เข้าใช้งาน KuiPOLL ดูหัวข้อเสนอหัวข้อ เข้าร่วม โหวต สรุปผล โหวต เลือกใช้ โพล สมาชิกใน KuiPOLL แลกเปลี่ ยน ความ คิดเห็น

13

14 Gadget ในซอฟต์แวร์ KuiPOLL http://www.thaisocial.net/kuipoll

15

16 กระบวนการของการใช้ Gadget เข้าใช้งาน KuiPOLL เลือกใช้ Gadget เว็บไซต์ อื่นๆ

17

18 แบบสอบถามใน Kui POLL แบบสอบถาม ภายใน แบบสอบถาม สาธารณะ

19 แบบสอบถามใน Kui POLL

20 หลายตัวเลือก – เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง หลายตัวเลือก – เลือกตอบได้หลายข้อ ปลายเปิด – หนึ่งบรรทัด ปลายเปิด – หลายบรรทัด Matrix of Choices

21 แบบสอบถามภายใน ซอฟต์แวร์ KuiPOLL http://www.thaisocial.net/kuipoll

22

23 กระบวนการของการทำ แบบสอบถาม กับสมาชิก เข้าใช้งาน KuiPOLL สร้าง แบบสอบถาม เลือกกลุ่มดูผลลัพธ์ Export เลือกใช้ แบบสอบถาม สมาชิกใน Kui POLL ร่วมตอบ แบบสอบ ถาม

24 สามารถระบุผู้ที่รับแบบสอบถามได้ โดยเป็น แบบสอบถามที่ส่งให้กับสมาชิกในระบบ และกำหนดได้ว่าจะส่งให้บุคคลใดบ้าง แบบสอบถามที่สร้างขึ้นสามารถแก้ไขและออกแบบแบบสอบถาม เช่น เพิ่ม ลบ คำถาม จนกว่าจะนำไปเผยแพร่

25 แบบสอบถามสาธารณะ http://www.thaisocial.net/kuipoll

26 แบบสอบถามสาธารณะ

27 กระบวนการการทำ แบบสอบถามสาธารณะ สร้าง แบบสอบถาม ฝังใน เว็บไซต์ ส่ง เมลล์ บุคคล ทั่วไป ส่งเมลล์ แบบสอบถาม ร่วมตอบ แบบสอบถาม ส่ง แบบสอบถาม ดูผลลัพธ์ Export เป็น xls

28 ตรวจสอบความสมบูรณ์ สร้างคำถาม คัดลอกไปไว้ที่ blog

29 ร่วมตอบแบบสอบถาม สาธารณะ

30 Export เป็น File นามสกุล xls

31 อนาคตของคุยโพล

32 ทีมงานพัฒนาคุยโพล

33 Thank you


ดาวน์โหลด ppt KuiPOLL : Questionnaire Builder ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google