งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge- Base Systems XML. Agents FRODO - เป็นการรวมกันของ - การพัฒนาการแก้ไขปัญหาความทรงจำขององค์กรและระบบ เดิมขององค์กร ( ฐานข้อมูล ) ที่ทำแยกกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge- Base Systems XML. Agents FRODO - เป็นการรวมกันของ - การพัฒนาการแก้ไขปัญหาความทรงจำขององค์กรและระบบ เดิมขององค์กร ( ฐานข้อมูล ) ที่ทำแยกกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knowledge- Base Systems XML

2 Agents FRODO - เป็นการรวมกันของ - การพัฒนาการแก้ไขปัญหาความทรงจำขององค์กรและระบบ เดิมขององค์กร ( ฐานข้อมูล ) ที่ทำแยกกัน - การวิเคราะห์เอกสารและการทำความเข้าใจ - การกระจายการแก้ปัญหา - ขึ้นอยู่กับ - การแทนความรู้ที่เปิดเผย - agents/speech acts/protocols - การใช้งานอินเตอร์เน็ต : HTTP,XML,RDF,…

3 Agents Ontobroker เป็นการอนุมานระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ นำมาใช้ในระบบความรู้ผ่านเว็บซึ่งทำหน้าที่รวม งานวิจัย มีการทำงานร่วมกันของฐานข้อมูลและ เว็บที่แตกต่างด้วยเทคโนโลยีระบบความรู้และ ontologies

4 Rules Horn Logic Markup Languages เป็นการแสดงภาษารูปแบบหนึ่งใน XML ซึ่งจะเป็น ลักษณะของเงื่อนไข โครงสร้างพื้นฐาน HornML คือ ข้อตกลงและเงื่อนไข ตัวแปร, ค่าคงที่

5 Rules RFML - เป็นตัวรวมความสัมพันธ์และหน้าที่ของความรู้ ที่นำเสนอมา และประกาศเป็นภาษาของการ เขียนโปรแกรมบน Web - จะมีการดำเนินการเป็นเสมือน (Web- )output syntax เพื่อใช้ในการประกาศ ฐานข้อมูลความรู้ และใช้ในการคำนวณด้วย - RFML stylesheets สำหรับ Prolog, Relfun, และภาษาการเขียนโปรแกรมอื่นๆ ยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนา

6 Rules SHOE(Simple HTML Ontology Extensions) หน้าที่และคุณสมบัติของ SHOE - มีแนวคิดในการเรียงลำดับชั้นตรรกะเพื่อใช้กับวิชาที่เกี่ยวกับ คำศัพท์ (KL-One derivatives) - มีการสืบทอดหลายชั้น หลายแขนง - บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดที่หลากหลาย ( เช่น : หน้าที่ของ KL-One derivatives) - การอนุมานโดยใช้ กฏของ Horn-Clauses - การสืบทอดและการใช้งานของ ontology ที่มีอยู่ * โดยสรุป SHOE เป็นส่วนที่ใช้ในการขยายการใช้งานของ ontology ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

7 Frames Frames เป็นกรอบของ XML XOL - เป็นภาษาที่ใช้สำหรับระบุ ontology - เป็นภาษาที่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยน ontology - สามารถใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล - เป็น syntax ของ XML

8 สมาชิกกลุ่ม 1. 51531893 นางสาวปิยพร บัวงาม ( หัวหน้ากลุ่ม ) 2. 51533330 นายกฤษติณ ดาวอรุณเกียรติ ( รองหัวหน้า กลุ่ม ) 3. 51533323 นายกฤษฎา อ่อนนุ่ม 4. 51533378 นางสาวขวัญฤดี เนียงภา 5. 51535563 นายอณัฐพร ครุฑธมงคล 6. 51535617 นายอรรถพล เตชะบุตรศรี 7. 51535440 นายยุทธรัฐ หงษ์ทองคำ 8. 51535464 นางสาววรัฏฐา สังข์แก้ว 9. 51535327 นายธนาวุฒิ คำพา 10.51535198 นายชลธวัช ศรีศาลา 11.51034653 มงคล ด่านปรีดา


ดาวน์โหลด ppt Knowledge- Base Systems XML. Agents FRODO - เป็นการรวมกันของ - การพัฒนาการแก้ไขปัญหาความทรงจำขององค์กรและระบบ เดิมขององค์กร ( ฐานข้อมูล ) ที่ทำแยกกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google