งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุป ทุกจังหวัดต้องทำ 1.แผนเงิน(บำรุง) ราย รพ.บวกเงินงบประมาณ(UC) และมี รานรับรายจ่ายของทุก รพ. และ Consolidate เป็นแผน จังหวัด แผนที่ดีต้อง 1.1) มีรายละเอียดหมวดรายจ่าย/รายรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุป ทุกจังหวัดต้องทำ 1.แผนเงิน(บำรุง) ราย รพ.บวกเงินงบประมาณ(UC) และมี รานรับรายจ่ายของทุก รพ. และ Consolidate เป็นแผน จังหวัด แผนที่ดีต้อง 1.1) มีรายละเอียดหมวดรายจ่าย/รายรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุป ทุกจังหวัดต้องทำ 1.แผนเงิน(บำรุง) ราย รพ.บวกเงินงบประมาณ(UC) และมี รานรับรายจ่ายของทุก รพ. และ Consolidate เป็นแผน จังหวัด แผนที่ดีต้อง 1.1) มีรายละเอียดหมวดรายจ่าย/รายรับ ที่มีสถิติย้อนหลัง 2-3ปี ที่เป็นตัวเลขจริง ไม่ใช่ประมาณการ 1.2) ตั้งเป้าลดรายจ่าย - LAB ≥20% - ยา ≥10% -วัสดุการแพทย์ ≥10% เช่น OR ทันตกรรม รังสี ตา กระดูก ฯลฯ

2 สรุป ทุกจังหวัดต้องทำ 1.3) ตั้งเป้า รายจ่าย - บุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราว) เพิ่มได้ไม่มากกว่า 10% 1.4) หนี้สินเป็นปัจจุบัน 1.5) ทุก รพ. ทำแผนต้องถูกตรวจสอบโดยจังหวัด ว่า ถูกต้องเป็นไปได้ 1.6) จะต้องถูกอนุมัติโดย นพ.สสจ. 1.7) ต้องมีการ M&E ระหว่างปี ทุก 1-3เดือน และหาก เกินรายจ่ายจากแผนต้องให้ นพ.สสจ.อนุมัติแทน (รพท/ รพศ.) ด้วย และต้องรายงานให้ผู้ตรวจทราบ หากเกินแผน 1.8) ปรับแผนระหว่างปี แต่สุดท้าย รพ ต่างๆ ต้องมีระดับ 7 น้อยลง 10%-50% ในภาพรวม

3 สรุป ทุกจังหวัดต้องทำ 1.9) ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ตุลาคม 2556 1.10) ลดระดับ 7 ได้เท่าไร เงินสำรองสุทธิ (NWC) ทั้ง จังหวัดเป็นอย่างไร 2) แผนคน (ปี 2557) 2.1) ฟังคำชี้แจงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ที่ กทม. นัดทุก จังหวัดทุก รพ.ๆละ 1 แห่ง ประกอบทำคำชี้แจง และทำ แผน 10 ตุลาคม 2556 โดยวิทยากร (CHRO ของเขต) และคุณสำเนียง รัตนวิไลวรรณ จาก กทม. 2.2) TOR - Size รพ.เท่ากัน ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน - กรอบข้าราชการ/พนักงาราชการ/ลูกจ้างประจำ/พ. กสธ. ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน,วัน,คาบ) จ้างเหมา

4 สรุป ทุกจังหวัดต้องทำ 2.2) TOR (ต่อ) - ค่าจ้างตั้งแต่ พ.กสธ.+ลูกจ้างชั่วคราวปี 2557 ไม่เกินปี 2556 (ณ 1 พ.ค.2556) ไม่มากกว่า 110% ของปี 2556 - ระหว่างปี ต้องไม่จ้างเพิ่มขึ้น ยกเว้น รพ.เปิดใหม่ แทน คนลาออก หากเปิดตึกใหม่ ต้องเกลี่ยคนก่อนจ้างใหม่ให้ น้อยสุด - ค่าแรง/RW ต้องไม่สูงกว่าเดิม 2.3) ประเมินทบทวนหาค่าแรงเฉลี่ยรายจังหวัด เทียบเคียง กับ รพ.ขนาดเดียวกันในเขต (ค่าแรง/RW) ไม่สูงเกินกลุ่ม 2.4) ต้องเสร็จก่อน 1 ตุลาคม 556

5 สรุป ทุกจังหวัดต้องทำ 3. แผนบริการ 3.1) ตามปรัชญา “ ONE PROVINCE ONE HOS. ONE REGION ONE OWNERSHIP ” ยุทธศาสตร์ 1) BETTER SERVICE - Access Outreach ทำได้มากขึ้น - Safer ปลอดภัย - Saver ประหยัด ( E ) 2) MORE EFFICIENCY - LOS รายแผนก รพศ/รพท ลดลง (ค่าCMI/1 LOS ราย แผนกลดลง) Refer กลับมากขึ้น - ต้นทุนวัสดุ (ยา,Implant คน,ลดลงโดยเทียบคนไข้นอก และคนไข้ใน แปลงหน่วยเดียวกัน -ฯลฯ

6 สรุป ทุกจังหวัดต้องทำ 3)NEW INNITIATIVE ออกนอก รพ. มากขึ้น * ศสม มีงานมากขึ้น * รพศ/รพท แผนกMed,กระดูก,สูติฯลฯ,Eye, ENTออก รพช.มากขึ้น * หมอ รพช ออก รพสต. มากขึ้น อย่างมีผลชัดเจน -รพศ. Day Surgery Ambulatory Care มากขึ้น -กลไกการเงินเปลี่ยน *ไส้ติ่ง รพช. X 120 %RW *ไส้ติ่ง รพท./รพศ. X20 %RW *ผ่าหัวใจ รพศ. X 120 %RW ประเมินผลทุก 4 เดือน

7 สรุป ทุกจังหวัดต้องทำ -Training Intern ดีขึ้น -Stemi ให้ Fibrino Cytic ได้คุณภาพ 100% -ตา Blind Cataract ได้มากขึ้น -8 Period ทำงาน ของ รพศ./รพท./รพช. เป็น มาตรฐาน -PPP หลายเรื่อง CT. MRI. เครื่องมือแพงหลายเท่า ตั้งศูนย์ Lab ในจังหวัด/นอกจังหวัด Capability ดีขึ้น ทุกสาขา Service Plan -New working Capacity building

8 สรุป ทุกจังหวัดต้องทำ 3.2) ทุก รพศ./รพท./รพช. มีแผนบริการโดยเฉพาะ Out Rearch ไป รพช./รพ.สต./ศสม.มากขึ้นวัดผลได้ รายงานแผน และM&E ได้ 3.3) เพิ่มบริการที่ขาด - ICU, NICU - ไตเทียม (HD, CAPD) - ผ่าตา, ผ่านิ่ว,ผ่าไต, ที่คิวยาวให้ลดลง ? - ที่ยังทำไม่ได้ ให้ทำได้มากขึ้น

9 สรุป ทุกจังหวัดต้องทำ 3.4) แผนบริการที่เน้นหนักตามยุทธศาสตร์ เช่น - Fast Tract ER 6 เรื่อง - Home Care ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Longterm Care - NCD ที่คุณภาพ,Acess ดีขึ้น - ไต ตา - ฯลฯ 3.5) แผน ER รพช.ตามเป้าหมาย รพ.ขนาดใหญ่ M2,F1 บางโรงพยาบาล มีแพทย์ตรวจ ER บ่ายทุกวัน, เสาร์-อาทิตย์ -เช้า,บ่าย 3.6) สรุปเป็นแผนจังหวัด

10 สรุป ทุกจังหวัดต้องทำ 4. แผนเงินรายจังหวัด 4.1) ตามที่จังหวัดวิเคราะห์ 15 เรื่องของเขต,บวกเติม ที่ จังหวัดเห็นว่าสำคัญ ทั้งแผนรักษา,และที่เกี่ยวข้อง 4.2) แผน PP. ของจังหวัด ที่บอกที่มาของเงิน,ของงาน,แผนงานที่สำคัญของจังหวัด,การ กำกับอย่างไร 4.3) แผนการกระจายเงิน Non U/C,U/C, PP ไปอำเภอ, สสอ. อย่างไร 4.3.1 - มีพัฒนาการ มาอย่างไร - ตัดเงินเดือนระดับไหน - กันเงินไว้ทำอะไรบ้าง,คิดเท่าไร? - ทำไมคิด,หรือตัดสินแบบนั้น -จะดีขึ้นกว่าเก่าอย่างไร 4.3.2 สุดท้าย ลดระดับ 7 อย่างไร

11 สรุป ทุกจังหวัดต้องทำ 5) แผนซื้อยา 5.1) แผนยา (≤10%) 5.1.1 ทุก รพ แผนต้องดีขึ้นเป็นจริงมากขึ้น 5.1.2 แผนจัดซื้อ - GPO มากขึ้น ?? - รวมจังหวัดมากขึ้น - รวมเขต มากขึ้น 5.1.3 แผน Generic name มากขึ้น 5.1.4 แผนควบคุมกำกับ การจัดหา จัดเก็บ การเบิกจ่าย 5.1.5 แผนควบคุมการใช้ 9 แผนหลัก

12 สรุป ทุกจังหวัดต้องทำ 5.2) แผน LAB (≤20%) 5.2.1 ซื้อรวมจังหวัดมากขึ้น 5.2.2 Node Lab. ลดการทำในบางรายการ ในบาง รพ. 5.2.3 ควบคุมกำกับคุณภาพ 5.2.4 ค่า Lab./RW ดีขึ้น 5.2.5 ผู้บริหารกำกับอย่างเข้มข้น 5.3) แผนวัสดุการแพทย์ (≤10%) (PPP),ซื้อร่วม ต่อรองร่วม 5.3.1 CT, MRI, Film x-ray,PACS ฯลฯ 5.3.2 วัสดุใน OR,กระดูก,Suture Material,Implant, Len ตา 5.3.3 วัสดุพยาบาลทั่วๆไป เช่น รายการใด??, O 2 เหลว 5.3.4 วัสดุทันตกรรมร่วม

13 13 Six Boxes WHO+1

14 14 LEVEL QUALITY OF CARE 1) Technician ช่างเทคนิค 2) Instructor สอนทำทางเทคนิค 3) Teacher ครู 4) Midwife ให้ชีวิตใหม่


ดาวน์โหลด ppt สรุป ทุกจังหวัดต้องทำ 1.แผนเงิน(บำรุง) ราย รพ.บวกเงินงบประมาณ(UC) และมี รานรับรายจ่ายของทุก รพ. และ Consolidate เป็นแผน จังหวัด แผนที่ดีต้อง 1.1) มีรายละเอียดหมวดรายจ่าย/รายรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google