งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้าระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้าระหว่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้าระหว่างประเทศ

2 การค้าระหว่างประเทศ ความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ
ประเทศเป็นระบบเปิด ผลิตสินค้าต้นทุนต่างกัน ทรัพยากรไม่เหมือนกัน ความชำนาญในการผลิต…………….. แนวความคิดการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มพาณิชย์นิยม ส่งออกมากกว่านำเข้า ดุลการค้าเกินดุล โลหะ เงินทองมีความสำคัญ อดัมสมิธ เน้นนโยบายการค้าเสรี

3 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
อดัมสมิธ การได้เปรียบสัมบูรณ์ ( ABSOLUTE ADVANTAGE ) เดวิด ริคาร์โด การได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ( COMPARATIVE ADVANTAGE ) ฮาร์เบอร์เลอร์ ทฤษฎีต้นทุนค่าเสียโอกาส ( OPPORTUNITY COST THEORY ) เฮคเชอร์ – โอลิน ทฤษฎีความสมบูรณ์ของปัจจัยการผลิต พอล ครุกแมน ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่

4 อัตราการค้า ( TERM OF TRADE )
เพื่อพิจารณาการได้เปรียบหรือเสียเปรียบกับการค้าระหว่าง ประเทศ TOT = ดัชนีสินค้าขาออก / ดัชนีสินค้าขาเข้า * 100 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 1.นโยบายการค้าเสรี 2. นโยบายการค้าคุ้มกัน การตั้งกำแพงภาษี การให้เงินอุดหนุนสินค้าส่งออก การ ควบคุมปริมาณสินค้า การทุ่มตลาด การตกลงทางการค้า ควบคุม เงินตราต่างประเทศ

5 ตลาดเงินตราต่างประเทศ ( FOREIGN EXCHANGE MARKET )
ตลาดเงินตราต่างประเทศ ( FOREIGN EXCHANGE MARKET ) เป็นหน่วยองค์กร ทำกิจกรรม การซื้อขายเงินตราต่างประเทศและการชำระหนี้ด้วยเงินตราต่างประเทศ ประเภทตลาดเงินตราต่างประเทศ ตลาดที่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศทันที SPOT MARKET ตลาดที่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า FORWARD MARKET หน้าที่ของตลาดเงินตราต่างประเทศ โอนเงินตราต่างประเทศ อำนวยความสะดวกในการให้สินเชื่อ ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

6 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ราคาของเงินตราสกุลหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเงินตราอีกสกุลหนึ่งดูตาราง เงินสกุลต่าง ๆ อุปสงค์และอุปทานเงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานเงินตราต่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นลงเสรี 2. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ 3. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนควบคุม

7 ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ ( BALANCE OF PAYMENT )
บัญชีบันทึกการรับจ่ายเงินตราต่างประเทศ จากการทำธุรกรรมทาง เศรษฐกิจระหว่างผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศหนึ่งกับผู้มีภูมิลำเนาใน ประเทศอื่นทั่วโลก ในระยะเวลาหนึ่ง ส่วนประกอบของบัญชีดุลการชำระเงิน ประกอบ สาม บัญชีหลัก 1. บัญชีเดินสะพัด ( CURRENT A/C )ประกอบด้วย ดุลการค้า ดุลบริการ ดุลรายได้ ดุลเงินโอนและบริจาค 2. บัญชีทุนและการเงิน ( CAPITAL AND FINANCIAL A/C ) 3. บัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศ ( INTERNATIONAL RESERVE A/C )


ดาวน์โหลด ppt การค้าระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google