งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO Software Project Management 344-301 Integrated Laboratory 4/10/20151 สุภาภรณ์ กานต์สมเกียรติ พรรณนิภา แซ่อึ้ง อภิรดา ธาดาเดช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO Software Project Management 344-301 Integrated Laboratory 4/10/20151 สุภาภรณ์ กานต์สมเกียรติ พรรณนิภา แซ่อึ้ง อภิรดา ธาดาเดช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO Software Project Management 344-301 Integrated Laboratory 4/10/20151 สุภาภรณ์ กานต์สมเกียรติ พรรณนิภา แซ่อึ้ง อภิรดา ธาดาเดช

2 เนื้อหา Software Project Management การบริหารจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การล้มเหลวของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโครงการ การกำหนดขอบเขต การวางแผน จัดการโครงการ ปิดโครงการ โมเดลที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์สู่มาตรฐาน 4/10/20152

3 โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิเคราะห์สภาวะโครงการ นิยามขอบเขต วางแผนโครงการ ทำโครงการ ปิดโครงการ ประเมินผลโครงการ Software Project Management 4/10/20153

4 สาเหตุของการล้มเหลวของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ 1. วัตถุประสงค์ของโครงการไม่ชัดเจน 2. ระยะเวลาที่กำหนดไม่สมจริง 3. งบประมาณโครงการไม่สมจริง 4. ทีมงานไม่มีคุณภาพ 5 Cash Flow ของบริษัทไม่เพียงพอ Software Project Management 4/10/20154

5 การวิเคราะห์สภาวะสิ่งแวดล้อมโครงการ Software Project Management 4/10/20155

6 6 ทำไมต้องศึกษาเรื่องความต้องการของโครงการ ? ทำไมต้องศึกษาเรื่องความต้องการของโครงการ ? Software Project Management ความต้องการของโครงการ

7 ผู้กำหนดความต้องการ ของโครงการ (Requirements Providers) ผู้กำหนดความต้องการ ของโครงการ (Requirements Providers) ลูกค้า, ผู้ใช้งาน, ผู้บริการ, ผู้บริหาร, หน่วยงานควบคุม มาตรฐาน ฯลฯ ผู้รับความต้องการของ โครงการ (Requirements Receivers) ผู้รับความต้องการของ โครงการ (Requirements Receivers) ผู้ดำเนินโครงการ ความ ต้องการ ตกลง ข้อตกลง ของ ความ ต้องการ ของ โครงการ ( An agreed-to set of requirements ) ข้อตกลง ของ ความ ต้องการ ของ โครงการ ( An agreed-to set of requirements ) ความต้องการของโครงการเปลี่ยนแปลงได้ ! ( Requirements changes ) ขอ เปลี่ยนแป ลง 7 ความต้องการของโครงการ Software Project Management

8 1.Complete: สมบูรณ์ [ ตรงกับคุณสมบัติใน IEEE 830] 2.Consistent: สม่ำเสมอ [ ตรงกับคุณสมบัติใน IEEE 830] 3.Accurate: ถูกต้อง แม่นยำ 4.Modifiable: สามารถแก้ไขได้ [ ตรงกับคุณสมบัติใน IEEE 830] 5.Ranked: จัดลำดับความสำคัญ [ ตรงกับคุณสมบัติใน IEEE 830] 6.Testable: ทดสอบได้ 7.Traceable: ตามรอยได้ว่ามาจากไหน [ ตรงกับคุณสมบัติใน IEEE 830] 8.Unambiguous: ไม่คลุมเครือ [ ตรงกับคุณสมบัติใน IEEE 830] 9.Valid: มีหลักเหตุผลในการให้ผลที่ต้องการได้ 10.Verifiable: เป็นแนวให้ทวนสอบได้ [ ตรงกับคุณสมบัติใน IEEE 830] 8 สิบคุณสมบัติของ SRS [SW Tech Center, NASA] Software Project Management

9 การประเมินความเสี่ยง ความเป็นไปได้ของโครงการ –เทคนิค –ธุรกิจ –องค์กร 4/10/20159 Software Project Management

10 4/10/201510 Software Project Management ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของโครงการ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของโครงการ

11 กำหนดขอบเขตโครงการ Functionality ของซอฟต์แวร์ เงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนด เวลาที่ใช้ในการทำงาน ค่าใช้จ่ายงบประมาณที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกับ ขนาดของซอฟต์แวร์ 4/10/201511 Software Project Management

12 การวางแผนโครงการ ระบุเป้าหมายการส่งมอบ การจัดทำรายละเอียดปลีกย่อยของงาน การประเมินทรัพยากรและเวลาที่ต้องใช้ การกำหนดแผนการทำงาน การกำหนดการควบคุมดูแล จัดทำแผนปฎิบัติการ 4/10/201512 Software Project Management

13 ระบุเป้าหมายการส่งมอบ เป้าหมายของโครงการ นิยามความสำเร็จของโครงการ นิยามข้อจำกัด เอกสารที่ต้องส่งมอบ (ทุกชิ้น) และกำหนดขอบ ระยะเวลา งวดเงินต่างๆ ที่เบิกได้ 4/10/201513 Software Project Management

14 การจัดทำรายละเอียดปลีกย่อยของงาน การจัดทำ Work Breakdown Structure (WBS) การแบ่งงานเป็นชิ้นงานย่อยๆเป็นระดับที่ ต่ำลง มีรายละเอียดมากขึ้น ให้ สอดคล้องกัน ตามฟังก์ชัน และแบ่งงาน ให้ชัดเจนเพื่อส่งมอบให้ทีมงานแต่ละ คนทำงานต่อได้ มอบหมายงาน 4/10/201514 Software Project Management

15 มาจาก : http://www.projects.uts.edu.au/images/diagram9.gif 4/10/201515

16 ที่มา : http://shareme.com/images/large/11236-ease_project_management_system.jpg 4/10/201516

17 4/10/201517 ที่มา : http://www2.cit.cornell.edu/computer/robohelp/cpmm/WBS.jpg

18 การประเมินทรัพยากรและเวลา การประเมินจะต้องคิดเป็น 3 ช่วงใหญ่ –วิเคราะห์และออกแบบ –เขียนโปรแกรมและทดสอบ –เขียนคู่มือการใช้งาน และบรรจุภัณฑ์ 4/10/201518 Software Project Management

19 การกำหนดแผนการทำงาน Software Project Management ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องใช้ วันหยุดและวันลา เงินงบประมาณ ผลงานของลูกทีม ระยะเวลาที่กำหนด การบริหารงานของบริษัท 4/10/201519

20 การกำหนดการควบคุมดูแล การควบคุมแบบอ่อน –รณรงค์ให้ทีมงานมีจิตใจ ความคิด และเป้าหมายในโครงการเป็นแบบ เดียวกัน โดยมีการพูดจาหว่านล้อม เพื่อทำให้เกิดแรงดลใจอย่างมากใน การทำงาน การควบคุมแบบแข็ง –การควบคุมที่ต้องทำในเชิงรูปธรรม คือต้องมีการรายงาน มีการประชุม มี การปฎิบัติตามขั้นตอนและคำสั่ง 4/10/201520 Software Project Management

21 ข้อมูลสรุปทางการเงิน จดหมายตรวจรับของลูกค้า รายงานการทดสอบหรือตรวจรับ ข้อสรุปปัญหาและสาเหตุ ตลอดจนการแก้ไข Change Control ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ประเมินข้อมูลการประมาณการ เวลา งบประมาณ ทรัพยากร เทียบระหว่างที่ วางแผนไว้กับที่ใช้จริง ประเมินถึงความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและการ จัดการ 4/10/201521 ปิดโครงการ

22 แนวโน้มในอนาคต มาตรฐานสำคัญอย่างไร (ที่มา: ครรชิต มาลัยวงศ์)เป็นเกณฑ์สำหรับ –วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด –งานที่มีประสิทธิภาพและได้ผล –ความสามารถบุคคล/องค์กร –การทำงานร่วมกัน –การกำหนดระดับความยอมรับ Software Project Management 4/10/201522

23 ISO/IEC 12207Software Lifecycle Processes ISO/IEC 15939Software Measurement Process ISO/IEC 25000Software Product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) ISO/IEC 15504Process Assessment ISO 9000Quality Management System Series TSPTeam Software Process PSPPersonal Software Process PSMPractical Software Measurement SECAMSystems Engineer Capability Assess Model (by INCOSE) SE-CMMSystems Engineering CMM by (EPIC) SPICESoftware Process Improvement and Capability Evaluation Note ISO: International Standard Organization (International Organization for Standardization) IEC:International Electronic Commission INCOSE: INternational Council On System Engineering EPIC:Enterprise Process Improvement Collaboration 23 standards Model … Software Project Management

24 ISO/IEC 12207 (1995) ISO/IEC 12207 (1995) ISO/IEC 15939 (2002) ISO/IEC 15939 (2002) ISO/IEC 25000 (2005) ISO/IEC 25000 (2005) ISO/IEC 15504 (1997) ISO/IEC 15504 (1997) TSP (1999) TSP (1999) PSP (1994) PSP (1994) PSM (1999) PSM (1999) CMMI(2000)CMMI(2000) SW-CMM v 2 (1997) SECM (1998) SECM (1998) IPD-CMM (1997) SE-CMM (1995) SE-CMM (1995) SECAM (1996 ) SECAM (1996 ) CMM for SW v 1.1 (1993) CMM for SW v 1.1 (1993) ISO 9000 (1987) ISO 9000 (1987) CMMI v 1.1 (2002) SPICE (1993) SPICE (1993) CMMI-ACQ v 1.2 (2007) CMMI-ACQ CMMI-DEV v 1.2 (2006) CMMI-DEV CMMI-SVC v 1.2 (2009) CMMI-SVC 24 Software Project Management Relationships of Standards

25 การสนับสนุนเต็มที่จากผู้บริหารและพนักงาน มีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานขององค์กร มีการติดตามอย่างเป็นระบบ มีการเลือกพนักงานและที่ปรึกษาที่ดี ทีมงานมีทัศนะคติ และสปิริต สร้าง Pepository ที่เหมาะสม 4/10/201525 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ Software Project Management


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO Software Project Management 344-301 Integrated Laboratory 4/10/20151 สุภาภรณ์ กานต์สมเกียรติ พรรณนิภา แซ่อึ้ง อภิรดา ธาดาเดช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google