งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยใช้เทคนิคกระบวนการคิดแก้ปัญหา ผู้วิจัย นางวันทนา ถวิลศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยใช้เทคนิคกระบวนการคิดแก้ปัญหา ผู้วิจัย นางวันทนา ถวิลศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยใช้เทคนิคกระบวนการคิดแก้ปัญหา ผู้วิจัย นางวันทนา ถวิลศักดิ์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย จากการที่ผู้สอนได้จัด กิจกรรมการเรียน กิจกรรมการสอนวิชา ศิลปวัฒนธรรมไทย ในระดับชั้น ปวช.1/7 ที่ผ่านมา ผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการคิดในเรื่องต่าง ๆ จึงทำให้ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นปฏิบัติกิจกรรม ไม่เห็นความสำคัญ ที่จะแสดงความคิดเห็นกับผู้อื่น ทำให้การทำงานไม่สำเร็จ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญที่จะแก้ปัญหาส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และเพื่อให้การจัดกิจกรรมการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/7 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

4 สรุปผลการวิจัย เลขที่ คะแนนที่ได้ คะแนน28ที่ได้ 1 15 14 13 2 3 16 4 17
18 6 19 7 20 8 21 10 9 22 23 11 24 12 25 26

5 สรุปผลการวิจัย 1. จากการที่ผู้เรียน ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ หรือ เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้ตามกระบวนการคิด ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ได้เกิดพัฒนาส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ เรื่องการทำงานร่วมกัน ได้ช่วยเหลือกันและมีความสามัคคีกัน มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ จึงทำให้งานสำเร็จ โดยมีผู้สอนคอยชี้แนะ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยใช้เทคนิคกระบวนการคิดแก้ปัญหา ผู้วิจัย นางวันทนา ถวิลศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google