งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction & Objectives 1 Group Idea 2 Programming Design 3 Results and discussion 4 Future plans 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction & Objectives 1 Group Idea 2 Programming Design 3 Results and discussion 4 Future plans 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Introduction & Objectives 1 Group Idea 2 Programming Design 3 Results and discussion 4 Future plans 5

3 3 * หลักการและเหตุผล * โครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทั่ว ประเทศ มีภารกิจหลักในการวางแผนบริหารจัดการน้ำใน พื้นที่รับผิดชอบอยู่ทุกวันต่อเนื่องตลอดปี การจัดเก็บ วิเคราะห์คำนวณ และแสดงผลข้อมูล ที่ดำเนินการอยู่ใน ปัจจุบัน มีความยุ่งยากซับซ้อน ใช้เวลาในการดำเนินงาน มาก มีโอกาสผิดพลาดสูง ไม่เป็นรูปแบบมาตรฐาน การ เก็บข้อมูลกระจัดกระจาย ยากแก่การรวบรวม นำมา วิเคราะห์ คำนวณ แสดงผล เพื่อช่วยตัดสินใจในการ บริหารจัดการน้ำ * ผู้ใช้ระบบมีความต้องการเครื่องมือที่ใช้งานได้ โดยง่าย แต่มีประสิทธิภาพ * ผู้บริหารและ Cops Team สชป.15 เล็งเห็นถึง ความสำคัญจากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกันคิดหา แนวทางให้ได้มาซึ่งระบบที่ตอบสนองความต้องการและ ใช้ในการปฏิบัติงานใน สชป.15 ได้จริง Introduction & Objectives 1

4 4 * วัตถุประสงค์ * เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและเครื่องมือช่วย ในการเก็บ วิเคราะห์คำนวณ ข้อมูลสภาพ น้ำฝน น้ำท่า และ คุณภาพน้ำ รายวัน ที่ไหลผ่านอาคารชลประทานแบบ Gravity ทุกประเภท และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้ อย่างเป็นระบบ * สามารถบันทึก - แก้ไข - ปรับปรุงข้อมูลได้อย่างง่ายๆ ใช้งานสะดวก แต่มีประสิทธิภาพ ขยายความสามารถ ในการวิเคราะห์คำนวณข้อมูลได้อย่างหลากหลาย และสามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟ หรือข้อมูลเชิง พื้นที่ และออกรายงานได้ทันที โดยใช้ความสามารถ ของโปรแกรมพื้นฐานที่ทุกคนมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ * เพื่อสร้างเครือข่ายผู้สนใจได้ศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนรู้จาก Open Source และช่วยกันพัฒนาต่อ ยอดการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลด้าน การบริหารจัดการน้ำ Introduction & Objectives 1

5 5

6 6 Group Idea 2 แนวคิดของการพัฒนา ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร จัดการน้ำทั้งระบบ เมื่อพัฒนา ครบทุก Phase

7 7 12 3 4 5 6 7 8

8 8 MS Access Data Base Design MS Access Data Base Design Programming Design 3

9 9 Ms Visual Basic Editor

10 10

11 11 Results and discussion 4

12 Introduction(Cont)

13 13 Water Balance In River Basin

14 14 * ส่งค่าสู่การ คำนวณ ROS

15 15 ANNs

16 Introduction(Cont) NAGA-GIS

17 17 MapWindow-GIS Future plans 5

18 18 Future plans 5

19


ดาวน์โหลด ppt Introduction & Objectives 1 Group Idea 2 Programming Design 3 Results and discussion 4 Future plans 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google