งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
จัดทำโดย 1.นางสาวฝนทิพย์ วรรณไสย เลขที่ 3 คบ.วิทยาศาสตร์ ปี1 ห้อง 1 2.นางสาวอัญชลี วงค์สมัคร เลขที่ 55 คบ.วิทยาศาสตร์ ปี1 ห้อง 1 เสนอ อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย

2 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
Sentence (ประโยค) หมายถึง หน่วยความคิดหรือข้อความที่มีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของไวยากรณ์ และความหมายที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร ประโยคจะต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 2 ส่วน ดังนี้ ประธาน+กริยา+(ส่วนเติมเต็มที่จะทำให้ประโยคสมบูรณ์) Subject+Verb+(complement) ส่วนที่อยู่ในวงเล็บอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้าประโยคสมบูรณ์แล้วไม่ต้องมีก็ได้

3 Subject ประธาน คือ ผู้กระทำ หรือ ผู้แสดง คำที่จะมาทำหน้าที่ประธานของประโยค ได้แก่ คำนาม Noun   เช่น
the boy, the cat ,the book , Wanit etc. หรือ คำสรรพนาม Pronoun เช่น I, You, We, They, He, She, It เป็นต้น Verb กริยา คือ อาการที่ประธานแสดงออกมา เช่น นั่ง (sit) นอน sleep เดิน walk Verb to be is, am, are ทั้ง 3 ตัวแปลว่า เป็น อยู่ คือ ) เป็นต้น complement ส่วนเติมเต็ม คือ ส่วนที่ไปทำให้ประโยคสมบูรณ์ซึ่งอาจจะเป็น Object กรรม คือ ผู้ถูกกระทำ หรือ ส่วนขยายประโยคก็ได้ เช่น

4 นักเรียนอยู่ที่โรงเรียน
The student studies English at school. นักเรียนเรียนหนังสือ ที่โรงเรียน The children are at school. นักเรียนอยู่ที่โรงเรียน ส่วน English เป็น Object Subject Verb และ at school เป็นส่วนเติมเต็ม ขยายประโยค

5 2. Future Continuous Tense
อนาคต ปัจจุบัน อดีต Future Present Past 1. Simple Future Tense 1. Simple Present Tense 1. Simple Past Tense 2. Future Continuous Tense 2 .Present Continuous Tense 2. Past Continuous Tense 3. Future Perfect Tense 3. Pres ent Perfect Tense 3. Past Perfect Tense 4. Future Perfect Continuous Tense 4. Past Perfect Continuous Tense 4. Present Perfect Continuous Tense

6 สิ้นสุดการนำเสนอ ขอให้โชคดีจ้า


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google