งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจอกันอีกครั้ง ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 แล้ว อย่าเพิ่ง เบื่อกันนะคะ ก็บอกแล้วไงมีอะไรติติงกันได้ KM TEAM ยินดีน้อมรับคำแนะนำ ข้อติชม ข้อเสนอแนะ เสมอค่ะ และความรู้เล่าสู่กันฟัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจอกันอีกครั้ง ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 แล้ว อย่าเพิ่ง เบื่อกันนะคะ ก็บอกแล้วไงมีอะไรติติงกันได้ KM TEAM ยินดีน้อมรับคำแนะนำ ข้อติชม ข้อเสนอแนะ เสมอค่ะ และความรู้เล่าสู่กันฟัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เจอกันอีกครั้ง ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 แล้ว อย่าเพิ่ง เบื่อกันนะคะ ก็บอกแล้วไงมีอะไรติติงกันได้ KM TEAM ยินดีน้อมรับคำแนะนำ ข้อติชม ข้อเสนอแนะ เสมอค่ะ และความรู้เล่าสู่กันฟัง เรามีกล่องรับความรู้ทุกเรื่องวางไว้ที่ฝ่าย อ. รอ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาเล่าสู่กันฟัง ( แอบมองดูแล้วมี อยู่ 2-3 เรื่อง ) มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficency) มี 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 5. การจัดทำโครงสร้างการบริหารงาน 6. การจัดระบบการจัดการสารสนเทศด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ มีฐานข้อมูลบุคลากรที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 7. การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในการทำงาน (Career Path) มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Programme Effectiveness) มี 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 8. การจัดระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ 9. การสื่อสารที่มีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร (Two wayscommunication) มิติที่ 4 : ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มี 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 10. การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและมีคุณธรรม มิติที่ 5 : คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ ทำงาน มี 1 ประเด็น ยุทธศาสตร์ คือ 11. เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกสายงาน เหนื่อยกัน หน่อยนะคะเพื่อให้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลบรรลุ เป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ต่อไป ยินดีปรีดา ขอต้อนรับ คุณยุวพร ซึ่งกลับจากการรักษาสุขภาพ จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ หายโรค หายภัยอนามัยแข็งแรง นะคะ เขาบอกกันว่า “ นมเบี้ยวดีกว่า นมบูด ค่ะ “ ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 พฤศจิกายน 2550 นางอรทิพย์ กมลปลื้ม บรรณาธิการ นางยุวพร ช่วงฉ่ำ ผู้ช่วยบรรณาธิการ จัดทำเรียบเรียงโดย KM Team

2 วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกัน จริงวัน “ ลอยกระทง ” วันลอยกระทงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ( ปีนี้ตรงกับวันที่ 24 พ. ย. นะจ๊ะ ) เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ประมาณ 700 ปีมาแล้ว เหตุผลในการลอยกระทงก็คือ การขอขมาต่อพระแม่คงคา จากการประชุมกองการเจ้าหน้าที่ประจำเดือนตุลาคม 2550 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์วัชโรทัย พวกเราได้รับป้าย “ องค์กรต้นแบบรักษ์สุขภาพ กรมอนามัยไร้พุง “ พร้อมของขวัญชิ้นใหญ่ประกอบกิจกรรม คือ “ เครื่องชั่งน้ำหนักอย่างดียิ่ง “ ท่าน ผอ. กองการ เจ้าหน้าที่ มอบให้ประธานคณะทำงานเกณฑ์ มีชีวิตชีวา คุณ อรทิพย์ กมลปลื้ม นำไปใช้ในกิจกรรม KM Team จึงขอส่งข่าว ให้คุณผู้หญิง ซึ่งมีรอบเอวเกิน 32 นิ้ว หรือ 80 เซนติเมตร และคุณผู้ชายที่มีรอบเอวเกิน 36 นิ้ว หรือ 90 เซนติเมตร สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เริ่มแรกขอให้ผู้เข้าร่วมได้ แจ้งลงชื่อที่คุณประเสริฐ ( ฝ่ายทะเบียนฯ ) ลงชื่อ ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว แล้วเราจะมีนัดทำกิจกรรมกัน ต่อไป อย่าให้น้อยหน้าหน่วยงานอื่นนะคะ พวกเราสู้ สู้ รายการ นี้ใครทำได้มีรางวัลด้วยล่ะ ข่าวดีประจำเดือน สาระน่ารู้ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม อนามัย พ. ศ. 2551 - 2553 วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร บุคคล 1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม อนามัยตามแนวทางกรอบมาตรฐานความสำเร็จของการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 2) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากร บุคคลให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมอนามัยได้บรรลุ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม อนามัย พ. ศ. 2551- พ. ศ. 2553 ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 11 ประเด็นยุทธศาสตร์ ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ทั้ง 5 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มี 4 ประเด็น ยุทธศาสตร์ คือ 1. การกำหนดนโยบายและการนำไปปฏิบัติในเรื่อง การพัฒนาบุคลากรของกรมอนามัย 2. การจัดทำ Competency Base Management 3. การจัดโครงสร้างอัตรากำลังให้สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ 4. การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ ขอนำเสนอเรื่องหนัก ๆ สักนิดนึงอย่าว่ากันนะ เพื่อทบทวนความจำ KM Team ขอพาเพื่อนเก่ามาแนะนำให้รู้จักกันมากขึ้นกว่าเดิม... แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมอนามัย พ. ศ. 2551-2553 เพราะเราทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน การผลักดันให้แผนกลยุทธ์นี้ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt เจอกันอีกครั้ง ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 แล้ว อย่าเพิ่ง เบื่อกันนะคะ ก็บอกแล้วไงมีอะไรติติงกันได้ KM TEAM ยินดีน้อมรับคำแนะนำ ข้อติชม ข้อเสนอแนะ เสมอค่ะ และความรู้เล่าสู่กันฟัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google