งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตการประกอบกิจการ พลังงาน ( ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตการประกอบกิจการ พลังงาน ( ฉบับที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตการประกอบกิจการ พลังงาน ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2557 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 พฤษภาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  " ให้ยกเลิกความในข้อ 7 (1) ( ก ) 8) ของระเบียบ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการ ขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการ พลังงาน พ. ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดใน เรื่องเหตุผล ความจําเป็นและวัตถุประสงค์ ของ โครงการ สาระสำคัญของโครงการ ผู้ดําเนินการ สถานที่ที่จะดําเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลา ดําเนินการ ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน แก้ไข เยียวยา ในกรณีที่เป็น โครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องจัดทํารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติตามประมวล หลักการปฏิบัติที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ใน กรณีที่เป็นโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทํารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ยื่นรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการผู้ชํานาญการตามมาตรา 49 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ. 2535 เพื่อประกอบการ พิจารณา "

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ในกรณีที่เป็นโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามที่ กฎหมายกําหนดหรือกําหนดโดยหน่วยงาน ผู้มี อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ยื่นรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือ กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพที่ผ่านความเห็นชอบ หรือผ่านการให้ความเห็นจากคณะกรรมการ ผู้ชํานาญการตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๓๕ แล้ว และให้สํานักงาน กกพ. จัดให้มีการ ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี ส่วนได้เสีย ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายตามที่คณะกรรมการกําหนด ในการจัดให้มี กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี ส่วนได้เสียตามวรรคสี่ ”

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ของข้อ 8 (3) ของระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่า ด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการ ประกอบกิจการพลังงาน พ. ศ. 2551 “ ระยะเวลาใน การพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ไม่นับรวม ระยะเวลาตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการ อนุญาตนี้ ”

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตการประกอบกิจการ พลังงาน ( ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google